Triduum v červnu bylo nyní zaměřené na Ducha svatého a jeho dary

Končí školní rok a rozhodly jsme se poděkovat Duchu svatému, za jeho dary a pomodlit se za naše rodiny, studenty, učitele a opatrovatele.

Pátek – Duch svatý působí pokoj, radost a lásku

Někteří z nás si myslí, že Duch je pouhé působení – nehmatatelné, přítomné kolem nás, možná působící hezké pocity, ale nějakým způsobem jen zdánlivé, že není skutečně osobou, ale spíše přízrakem, proto si jen stěží dokážeme Ducha svatého představit jako osobu.

Postava Otce je nám jasnější – malíři ho zobrazují v lidské podobě a obecně míváme s otci nějakou zkušenost. Proto je pro nás jednoduché o Otci uvažovat jako o osobě. Ježíš, Bůh Syn, je také osobou: v evangeliích o něm čteme, jak žil mezi obyčejnými lidmi a většinou dělal běžné věci jako my. Jsme obklopeni jeho obrazy – v každém katolickém kostele vidíme Ježíše na kříži. Pro většinu z nás tak není těžké přijmout, že Bůh Otec a Syn jsou osoby. Ale Duch? Je obtížné vidět ho jako osobu právě proto, že si ho těžko můžeme představit v lidské podobě. Pomodlili jsme se křížovou cestu s přiblížením 9 symbolů Ducha svatého – v Bibli je Duch svatý popisován jako vítr, oheň, oblak, voda, olej, dech, světlo a při Ježíšově křtu na něj sestoupil v podobě holubice.

Papež František uvádí Ducha svatého jako Velkého neznámého našeho života. Kdo z nás se modlí k Duchu svatému? . Je to velký neznámý. On je darem, který nám dává pokoj, učí nás lásce a naplňuje radostí. Prosme Pána »upevňuj v nás… cos nám daroval«. Prosme o milost, aby v nás Pán opatroval Ducha svatého. Kéž nám daruje tuto milost: vždycky opatrovat Ducha svatého v nás, onoho Ducha, který nás učí mít rád, naplňuje nás radostí a vlévá nám pokoj.“

Sobota – Hříchy světa proti darům Ducha svatého

Duch svatý představuje duši, životní mízu církve i každého křesťana. Je Boží láskou, která z našeho srdce činí svůj příbytek a vstupuje s námi do společenství. Duch svatý je stále s námi, stále v nás, v našem srdci. Duch sám je „Boží dar“, dar od Boha, a tomu, kdo jej příjímá, uděluje rozmanité duchovní dary. Darů Ducha sv. je sedm : moudrost, rozum, rada, síla, vědění, zbožnost, bázeň Boží.

Duch svatý je duchem pravdy, je odměna svatých, je občerstvení duší a je světlem těch, kdo jsou v temnotách. Duchu svatý jsi bohatství všech chudobných, poklad milujících, nasycení hladových a útěcha těch, kdo jsou mimo domov. Jsi to právě ty, v němž jsou obsaženy všechny poklady. Přijď ty, který jsi sestoupil na Marii a způsobil, že slovo se stalo tělem, a svou milostí v nás učiň to, cos v Marii učinil skrze milost a přirozenost!

Přijď, Duchu Svatý, a znič v nás všechno, co nám brání, abychom se strávili v Tobě.

Neděle – Ovoce a dary Ducha svatého

Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Písmo mluví o Duchu svatém také jako o Přímluvci a Utěšiteli. V jádru tohoto pojmenování je hebrejské slovo goel (tj. ten, který se ujímá vdovy a sirotků). Ježíš při svém loučení učedníkům slibuje, že je nenechá osiřelé. Tento příslib naplňuje sesláním Ducha svatého, který má připomínat Ježíšova slova, povzbuzovat nás, přinášet pokoj, oživovat v nás naději a radostné očekávání Ježíšova definitivního příchodu. Duch svatý je také Duchem pravdy, který zná plány Boží i naše nitro. Jeho úkolem je vést nás po Božích cestách, prozařovat temnoty našich srdcí, napomínat, usvědčovat z hříchu, ukazovat velikost Božího milosrdenství. Duch-Láska rozdmýcháva v našich srdcích plamen lásky, proměňuje naše vztahy k druhým lidem, chce se jich skrze nás dotýkat. Necháme-li ho jednat ve svých životech, učiní z nás nástroje Boží lásky.

Bože, Duchu svatý, klaníme se ti v hloubi svého srdce a děkujeme ti, že v něm přebýváš. Prosíme tě, rozmnož v nás víru, naději a lásku, aby se naše srdce stala tvým pravým chrámem. Neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem i Synem po všechny věky věků.
Amen.

Triduum červen 2017

V skupince modliteb matek jsme se zamysleli, jak pojmenujeme a naplníme triduum. Oslovili jsme Ducha svatého a rozhodli jsme se věnovat tyto tři dny Duchovní obnově rodin. Chtěli jsme se pomodlit za duchovní obnovu rodin, protože  vidíme a cítíme,  jak  stále více je znevažována rodina. Rodina je  základní potřeba každého člověka pro šťastný a radostný život, který jsme dostali jako dar od Boha ve křtu, kdy jsme se stali Božími dětmi.

Bůh nabízí svou lásku všem lidem, proto jsme společně prosili za všechny rodiny. Aby rodina byla vždycky jistým přístavem, který naše děti chrání před různými bouřemi v našich životech.

V pátek jsme se zaměřili na hříchy dětí vůči rodičům. Prosili jsme za děti, které si často neuvědomují své hříchy vůči rodičům, kdy zranění a bolest v srdci rodičů může rodinu zcela rozbít a zničit. Učme se odpouštět našim dětem. Modlili jsme se křížovou cestu a zastavili se u hříchů, které trápí rodiče a děti – chybějíc úcta a poslušnost, výčitky a způsobování bolesti, narušená komunikace, nesnášenlivost, opovrhování rodinou a tradicí, bezohledné sobectví , vzpoura a odchody, chybí odpouštění , lhostejnost, nezájem k problémům rodičů, děti se nemodlí, neuctívají Boha.

Uzdravení v rodině začíná modlitbou. Pán Ježíš je členem naší rodiny, je přítomný, mluvíme s ním, zajímá ho vše, co děláme, chce být při všem. Při problémech v dospívání se můžeme modlit za děti před dětmi – vědí, že nám na nich opravdu záleží. Když se rodiče modlí, stanou se nástrojem pro požehnání dětí, které jsou jim Bohem svěřeny. Prosme o moudrost a zjevení toho co je důležité. Prosme o umění se omluvit, ustoupit, uznat svou chybu. Prosme: „Bože dej nám sílu, ať v každý den následujeme příklad svaté Rodiny a svůj domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.“

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

Rodiče budou konfrontováni s Božím nárokem na každé jeho dítě. Pro Hospodina je to věc zásadní. Pro nás tak jak pro Otce Abrahama (1M 22) platí: Odevzdáš li své dítě Bohu, získáš své dítě. Zda to s odevzdáním nároku na naše dítě myslíme vážně, může Bůh podrobovat zkouškám. Bývají to klíčové životní situace. Otec marnotratného syna v takové zkoušce obstál. Patrně byl v pokušení svého pošetilého synka do ciziny nepustit. Dal ho však do Božích rukou a Boží ruce ho měly moc přivést zpět zachráněného a proměněného (Lk 15,11 24). Přesně to od nás Bůh chce.

V sobotu rozjímáme nad rozvratem rodin a jejich bolestmi. V Korunce Božího milosrdenství za bolesti rozvrácených rodin jsme se modlili za 5 závažných bolestí, které nás trápí. Zmínili jsme rozvody a sobectví, ochablost víry a lásky, potraty, pohodlnost, znásilnění a prostituci.

Maria, Matko a přímluvkyně naše, odevzdáváme Ti všechny rodiny, jedince i celý svět. Královno míru, jako jsi svou přímluvou pomohla snoubencům v Káni Galilejské, tak pomoz i rodinám, ve kterých vládne nepokoj, násilí, nedorozumění a sváry. Něžná Matko, pomocnice křesťanů, prosíme Tě, odevzdej nás všechny svému Synu Ježíši Kristu, který vše činí nové. Dej aby mezi manžely, bratry a sestrami, opět zavládl mír, odpouštění, láska, vzájemná úcta a radost. Abychom všichni společně vrátili k prameni živé vody a začali žít pod Božím pláštěm milosti. Královno rodin, ochraň nás od každého zla a veď nás všechny k Nejsvětějšímu Srdci svého Syna Ježíše, našeho Spasitele a Vykupitele. Amen

V neděli jsme chválili Boha za fungující rodinu. Děkovali jsme a chválili Pána za všechny rodiny, které se snaží žít po vzoru svaté Boží rodiny a jsou dobrým příkladem pro ostatní rodiny.

  1. Na dovolené-chválíme Tebe Pane.
  2. Když jsme zdraví – chválíme Tebe Pane.
  3. Pane –Ty jsi milující, citlivý a něžný – žijeme v rodině, abychom si navzájem pomáhali, podporovali, měli k sobě vzájemnou úctu. Chceme Tě Pane chválit za to, že vnášíš do našich rodin lásku, porozumění si a úctu. Chválíme Tebe Pane.
  4. Pane Ty jsi chápavý a vnímavý – vidíš do našich rodin, jak prožívají radosti, ale mnohdy i starosti a útrapy. Chceme Tě dnes Pane chválit také za to, že nás podpíráš a dodáváš síly při nesení těžkých křížů v rodinách. Chválíme Tebe Pane.
  5. Bože Ty jsi nejvyšší dobro – můžeme se o Tebe opřít i v tom případě, kdy přijde do rodin nemoc a je potřeba se postarat o nemocného člena rodiny. Děkujeme Ti a chválíme Tě Pane za posilu při péči o něj. Chválíme Tebe Pane.
  6. Pane, Ty jsi pravda a láska – provázíš nás při každodenních modlitbách, chceme Tě dnes chválit za to, že naše rodiny duchovně podpíráš v modlitbách k Tobě. Chválíme Tebe Pane.
  7. Pane jsi veliký a silný – můžeme pracovat a tak obstarat své rodině jídlo, ošacení, vyrazit na výlet, za to Tě chceme Pane chválit, že můžeme své rodiny hmotně zabezpečit. Chválíme Tebe Pane.
  8. Pane, jsi podivuhodný – ne každý má možnost prožívat ten úžasný dar, dar „mateřství a rodičovství“. Chceme Tě Pane chválit a děkovat za tak krásný dar. Chválíme Tebe Pane.
  9. Pane jsi dokonalý a Tvoji velikost nelze vyjádřit slovy – můžeme Ti svěřit cokoliv, i to co je nejhlouběji skryto v našem nitru a světu skryto. Stačí ti svěřit naše starosti a trápení a „ony“ pominou, uleví se. Neshlížíš shora na problémy, ale chápeš nás a podporuješ při každém kroku. Za to Tě chceme Pane chválit. Chválíme Tebe Pane.

Triduum bylo třídenní prožívání proseb, modliteb a chval zaměřených na rodinu. Děkujeme všem, co se účastnili osobně, nebo v myšlenkách. Setkejme se v příštím triduu.

 

 

Milé ženy, moc vás zdravím. Zvu vás na další setkání v modlitbě a v tanci v pondělí 22.5.2017 v 18.00 hod, na novém místě centra pro rodinu naproti staré poliklinice. Tento den je zrovna svátek sv. Rity, tak to pěkně vychází. Prosím, zároveň si promyslete, zda by jste podpořili svatodušní vigílii ve farním kostele 3.6.(sobota večer). Přípravu mám na starosti – či na radost a ráda bych, aby to byl růženec s tanci a v různých jazycích…Budu se těšit. Přeji požehnané dny pod ochranou P. Marie.

s Milada

Milé maminky a babičky, příští neděli máte všechny svátek. Hrubá mše svatá bude již v 10 hodin a bude obětována za vás a společenství Modliteb matek. Po mši svaté vás všechny zve otec Petr a maminky z hnutí Modliteb matek do farní dvorany na malé společné posezení tzv. „agapé“, abyste tak společně oslavily svůj svátek.