Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 17.7. do 25.7.2021 - 29. týden

SOBOTA 17.7.2021 BL. ČESLAVA A SV. HYACINTA, KNĚŽÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 18.7.2021 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za +Ludmilu Laššákovou, +rodiče Laššákovy a Zálešákovy, za ochranu a Boží pomoc, dar zdraví pro živou rodinu
PONDĚLÍ 19.7.2021 PONDĚLÍ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 20.7.2021 SV. APOLINÁŘE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
STŘEDA 21.7.2021 SV. VAVŘINCE Z BRINDISI, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 22.7.2021 SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY
17:00 Slavkov Za živé a zemřelé Anny ze Slavkova
18:00 HN Za farníky
PÁTEK 23.7.2021 SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY
Dnes mše sv. není
SOBOTA 24.7.2021 SV. ŠARBELA MACHLÚFA, KNĚZE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 25.7.2021 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 HN Za živé a zemřelé Anny z Horního Němčí

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Příští neděli 25. 7. je 1. Světový den prarodičů a seniorů. V 15 hodin je ve farním kostele v Uherském Brodě mše svatá za všechny prarodiče děkanátu a jejich vnoučata.
  • V neděli 1. 8. 2021 bude farní pouť na Antonínek. Mše svatá začíná v 15 hodin.

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Cítím se někdy malým ukřivděným děckem

To je jméno, kterým budou Boha nazývat: 'Hospodin je naše spravedlnost'."

Kdybych měla spočítat, kolikrát jsem slyšela od našich dětí: „To je pěkně nefér!“ nebo „Pěkná nespravedlnost!“, asi bych počítala dost dlouho. Pocit ukřivděnosti a nespravedlnosti ale nevnímám jen u dětí, sama jsem někdy takovým malým ukřivděným děckem. Věřím, že mnozí z nás mají zkušenost s tím, že někdo jiný „slíznul smetanu“ za to, do čeho jsme sami vložili mnoho úsilí. Snad nás někdy trápí, že o našich dobrých skutcích nikdo neví, nikdo je nevidí a neocení. Třeba nás někdo křivě obvinil a na nás ulpělo bahno lži a pomluv. Nebo se cítíme ukřivděně, protože ti druzí mají víc, než já, přestože tak tvrdě dřeme? Kolik takových běžných situací a myšlenek bych mohla vyjmenovat… Ano, tento náš svět není vždy spravedlivý, ale protože Bůh vidí i všechno, co je skryté, je tím jediným, kdo může přijít se skutečně spravedlivým soudem. Jenom u něj je skutečná spravedlnost, která se ale nemusí zcela shodovat s našimi představami a pocity. Být si jistá Boží spravedlností a snažit se být Božích očích „spravedlivý“ mi dává mnohem větší smysl, než se snažit urvat za každou cenu spravedlnost lidskou. Spravedlnost smrti nepodléhá. (Mdr 1,15)

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE A FARNOSTI

11) Svůj duchovní život žijeme v hmotném světě, a proto myslíme i na pastoraci světa práce, podnikání, vzdělávání a politiky, stejně jako světa kultury, zábavy a sdělovacích prostředků. Odmítáme názory, které považují náboženství za čistě soukromou věc, která se neprojevuje navenek, protože takové pojetí křesťanství nelze sloučit s křesťanskou láskou, logikou vtělení, ani eschatologickým směřováním křesťanství.

  • Jak konkrétně rozvíjet pastoraci těchto oblastí: práce, podnikání, vzdělávání, politika, kultura, zábava, sport a sdělovací prostředky?

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a předat knězi. Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi

1. SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ – plnomocné odpustky

Odpustky se udělují za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl papeže) věřícím, kteří se při této příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu nebo jiných oslav po celém světě. Pro získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci. Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.

Prohlášení biskupů k manželství stejnopohlavních párů

V souvislosti s opakující se snahou zavést do právního řádu České republiky úpravu pojetí manželství se Česká biskupská konference rozhodla vydat následující prohlášení:

Redefinici manželství, tj. rozšíření instituce manželství na stejnopohlavní páry, považujeme za krok nesprávným směrem. Domníváme se, že není nutné reagovat na každou výzvu dnešní doby jejím ukotvením v legislativě. Jsme přesvědčeni, že existují smysluplnější řešení, spočívající např. v odlišném označení svazku stejnopohlavních párů. Uzákonění manželství těchto párů by s sebou přineslo i nárok na adopci dětí.

Tisíciletá zkušenost lidstva potvrzuje, že základem manželství je soužití muže a ženy. Je třeba mít na paměti, že manželství má hluboký smysl, který nespočívá pouze v obdarování se vzájemnou láskou, ale také v plození a výchově dětí, které zajišťují kontinuitu lidského rodu.

Čeští a moravští biskupové                                    Velehrad, 7. července 2021