Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 13.3. do 21.3.2021 - 11. týden

SOBOTA 13.3.2021 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 14.3.2021 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
09:00 HN Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Josefy z Horního Němčí
PONDĚLÍ 15.3.2021 PONDĚLÍ 4. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 16.3.2021 ÚTERÝ 4. POSTNÍHO TÝDNE
16:00 Slavkov Za dvoje +rodiče, dceru, sestru a manžela Bohumila Štefaníka, za těžce nemocnou osobu a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
STŘEDA 17.3.2021 STŘEDA 4. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 18.3.2021 ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
17:00 HN Za dvoje +rodiče, sestru, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
PÁTEK 19.3.2021 SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
SOBOTA 20.3.2021 SOBOTA 4. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 21.3.2021 5. NEDĚLE POSTNÍ
08:30 HN Křížová cesta z kostela (vysílání na facebooku farnosti)
09:00 HN Za farníky

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Pomsta a nenávist nepřinášejí řešení

Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. … Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. (Jan 3, 17-21)

Nejlepším českým filmem roku 2020 byl vyhlášen film Krajina ve stínu. Popisuje krutou realitu jedné pohraniční vsi před válkou, během války a po ní. Ukazuje, kam až může vést soud, jehož motivací je pomsta a nenávist. Jednání, kde chybí morálka a etika, ale žádné řešení nepřináší, naopak – zlo se šíří dál. V Bibli najdeme jiné pojetí soudu. Bůh je milosrdný a chce, abychom žili v jeho blízkosti. My sami se ale soudíme tím, čím naplňujeme své životy, kam směřujeme, kam patříme, kam chceme jít. Zda jsou naše činy motivovány radostnou zvěstí či jdeme jiným směrem. Postní doba, kterou nyní procházíme, je časem, kdy můžeme rekapitulovat naše směřování. Pravdivě se na sebe podívat ve světle, „které přišlo na svět“. Takovýto soud nám dává šanci své dosavadní jednání přehodnotit. Následně se pak lze držet toho, co nás vede k Bohu a opouštět to, co nás od Něj odvádí. A nemusíme se tím pádem bát, že budou naše skutky odhaleny. Jen tak se můžeme posouvat dál. Nejen být lidsky moudřejšími, ale také růst ve víře, vzdalovat se tmě a mířit ke světlu, jímž je Ježíš. Nejsme na to sami! Věřme, že s Boží pomocí to dáme.

NOVÉNA KE SV. JOSEFOVI

Od středy 10. 3. se v církvi modlí novéna ke sv. Josefovi. Najdete ji každý den na webu farnosti a také se vysílá ve farním rádiu AudioKostel každou celou hodinu (7 – 19 hodin).     Svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi nás pod svou otcovskou ochranu. Žádáme tě o to pro Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a pro Neposkvrněné Srdce Mariino. Ty, který mocně pomáháš ve všech životních situacích a dokážeš pomoci i tehdy, když si nikdo neví rady, obrať svůj otcovský zrak na záležitosti svých dětí. V obtížích, v utrpení, které nás tíží, utíkáme se k tobě s důvěrou. Vezmi prosíme, do svých laskavých dlaní tuto obtížnou záležitost pandemie, která je příčinou našeho nepokoje. Učiň, aby její šťastné vyřešení přineslo chválu Bohu a prospělo nám, tvým oddaným ctitelům. Milovaný svatý Josefe, ty jsi nikdy nebyl nadarmo vzývaný, přimlouvej se za nás u Ježíše, pros Marii. Buď naším orodovníkem u božského Syna, jemuž jsi byl na zemi otcem, milujícím a věrným ochráncem. Buď nám orodovníkem u Marie, které jsi byl tak hluboce milujícím a navzájem milovaným snoubencem. Věříme z celého srdce, že můžeš vyslyšet naše prosby a zbavit nás starostí, které nás tíží, a hořkostí, kterou jsou naplněny naše duše. Máme v tebe velkou důvěru, svatý Josefe, a naléhavě tě žádáme, shlédni na naše prosby. Amen.

Papež a arcibiskup nás provází dobou postní (www.postnikapky.cz)

papež František

arcibiskup Jan

Bůh je větší než náš hřích, nezapomínejme na to, Bůh je větší než náš hřích. Bůh je větší než všechny hříchy, kterých jsme schopni se dopustit, a Jeho láska je oceánem, do něhož se můžeme vnořit beze strachu, že budeme pohlceni: odpuštění znamená, že Bůh nás obdařuje jistotou, že nás nikdy neopustí. Jakkoli velké může být to, co si vyčítáme, On je vždycky ještě větší, protože Bůh je větší než náš hřích.

Upřímná víra, že Bůh je větší než všechny moje hříchy, přináší pokoj.

Může se zdát, že almužna je věc velmi snadná, ale musíme si dát pozor na to, abychom toto gesto nepřipravili o velký obsah, který v něm je. Výraz „almužna“ je totiž odvozen z řečtiny a znamená právě „milosrdenství“. Almužna by tedy měla obnášet veškeré bohatství milosrdenství. A tak jako milosrdenství má tisíc cest a podob, tak se i almužna vyjadřuje na mnoho způsobů, aby zmírňovala potíže těch, kdo jsou potřební.

Almužna není jen dar potřebnému, ale pomoc k jeho pozvednutí.

Milosrdná láska vyžaduje především postoj vnitřní radosti. Nabízet milosrdenství nemá být zátěž nebo nepříjemnost, které se chci rychle zbavit. … Ježíš nám zanechal v této věci nenahraditelné učení. Především nás žádá, abychom nedávali almužnu kvůli tomu, aby nás lidé chválili a obdivovali pro naši štědrost.

Darovat radost, či pozvednout sebedůvěru, může být jako bohatá almužna.

Je nutné pohlédnout do tváře člověka, který žádá o pomoc. Nesmíme tedy ztotožňovat almužnu s mincí pouze chvatně hozenou, bez pohledu na člověka a bez toho, abychom se s ním zastavili a promluvili o tom, co skutečně potřebuje.

Nebojme se darovat čas.

Dávat almužnu pro nás ale musí být také oběť. Odepřu si něco ze svého, abych to dal druhému. Rodičům tedy říkám, pozor: vychovávejte své děti k tomu, aby dávaly almužnu tímto způsobem, aby byly štědré z toho, co mají.

Almužna není dar z přebytku, ale z bohatosti srdce.

V křesťanské komunitě je dvojí Ježíšův stůl: stůl Slova a stůl Eucharistie. To jsou farmaka, kterými nás Božský Lékař uzdravuje a živí. U toho prvního – stolu Slova – se zjevuje a zve nás k přátelskému dialogu. A Eucharistie nás sytí Ježíšovým životem a neustále jako mocný prostředek tajemně obnovuje milost našeho křtu. My se přistupováním k eucharistii živíme Ježíšovým Tělem a Krví, a přece je to Ježíš, který k nám přichází a sjednocuje nás se svým Tělem.

Přijměme dnes Boží slovo do svých skutků se stejnou posvátností, s jakou přijímáme Eucharistii.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Dary na kostel: 2 800 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Začínají se zapisovat úmysly na mše svaté na měsíce duben – červen.
  • března začíná Rok rodiny vyhlášený papežem Františkem.  Děkanátní Centrum pro rodinu vás zve k řetězu 12-ti hodinové modlitby růžence za naše rodiny. Bližší informace jsou na webových stránkách CPR - www.uhersky-brod.dcpr.cz

ZPŘÍSNĚNÁ VLÁDNÍ OPATŘENÍ A NÁŠ KOSTEL

 Stále je možná jen minimální účast na bohoslužbách. Na mši svatou může přijít pouze nejbližší rodina, která dala úmysl. Ostatní žádám, aby následující týdny nechodili do kostela. (Když je mše svatá za farníky, tak to neznamená, že mohou přijít všichni farníci.) Všechny mše svaté se vysílají přes facebookové stránky naší farnosti.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 21/3/2021

Křesťanství nese velmi silné vnitřní napětí: Náš Pán, Ježíš, chápe svoje utrpení a smrt jako oslavu Boha. Jak je to možné? Copak je Bůh milovník utrpení? Tyto otázky mají osvětlit podstatu křesťanské víry a vyvolat naši odpověď na Boží jednání.

  1. ČTENÍ  Žid 5,7-9

Jeden z nejobtížnějších textů Nového zákona vysvětluje, že Ježíš je nový velekněz přinášející jednou provždy oběť, která nám otevřela cestu k Bohu (4,14-16). Následují argumenty dokazující, že Ježíš je pravý velekněz (5,1-9). Klíčový je pak pojem Kristovy poslušnosti (věrnosti).

Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoli to byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají.

EVANGELIUM    Jan 12,20-33

Týden před Velikonocemi vjíždí Ježíš do Jeruzaléma. Druhého dne se setká s řeckými poutníky („pohany“). A právě zde zaznívá pojem „přišla hodina“, který vyjadřuje jedno z tajemství Janova evangelia (srov. rozhovor v Káně Galilejské, Jan 2). Ježíš ví, co ho čeká, ale také ví, jak zásadní je projít touto hodinou záchrany.

Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře.

ZAMYŠLENÍ

Poutníci přicházející na svátky hledají zajímavý zážitek, chtějí potkat neotřelého rabína Ježíše. Na první pohled Ježíš vůbec nepochopil jejich prosbu. Ale jeho slova směřují k podstatě věci. Pán tu není pro zábavu či jako zajímavost. Setká se s ním ten, kdo mu odevzdá svůj život a následuje ho. Tak jako Kristus odevzdává svůj život Otci, a to i za cenu vlastní smrti, tak každý, kdo se chce s Kristem setkat, musí svůj život s ním spojit.

KŘÍŽEM KRÁŽEM ZA JEŽÍŠEM – 3.list je na farním webu
www.farnostnemci.cz/krizem-krazem-za-jezisem

Nastavte si farní rádio AudioKostel na novou vysílací adresu:
http://evcast.mediacp.eu:1530/live (již je aktivní)
Současný stream bude vysílat do 20. 5. 2021.
Na faře je pro seniory k dispozici internetové rádio za 1 400 Kč.