Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 27.11. do 5.12.2021 - 48. týden

SOBOTA 27.11.2021 SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 28.11.2021 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 DN Za farníky, zvláště za Kateřiny
10:30 DN Za +manžela Jakuba, syna Robina, +Marii Jakubíkovou, dva manžele, rodiče Tinkovy, vnučku Jarmilu, švagry Ivana a Milana, dar zdraví, Boží požehnání, pomoc a ochranu pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 29.11.2021 PONDĚLÍ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 DN Roráty - ranní pobožnost s adventními zpěvy
17:30 DN Za +rodiče Hajdůchovy a Zimčíkovy, celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 30.11.2021 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
07:00 DN Roráty - ranní pobožnost s adventními zpěvy
STŘEDA 1.12.2021 SV. EDMUNDA KAMPIÁNA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
07:00 DN Roráty - ranní pobožnost s adventními zpěvy
08:00 HN Adorační den - od 8 hodin osobní adorace - společné zakončení v 10:45 hodin
17:30 DN Za +Marii Strakovu, +manžela, za duše v očistci, a dary Ducha svatého pro živou rodinu
ČTVRTEK 2.12.2021 ČTVRTEK 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 DN Roráty - ranní pobožnost s adventními zpěvy
17:30 DN Modlení za zemřelého Antonína Kadlčka
PÁTEK 3.12.2021 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
07:00 DN Roráty - ranní pobožnost s adventními zpěvy
13:30 DN Pohřeb pana Antonína Kadlčka
16:00 DN Osobní adorace a zpovídání; 17 hodin - společná adorace
17:30 DN Za +Františka Šrámka, dvoje +rodiče, celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
SOBOTA 4.12.2021 SV. JANA DAMAŠSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
07:00 DN Rorátní mše svatá s dětmi
Za Jaroslava Kadlčka, dvoje +rodiče, celou +rodinu, Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
NEDĚLE 5.12.2021 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 DN Za farníky, zvláště za Marie
10:30 DN Růženec za rodiny (vedou maminky Modlitby matek)
Za +Štěpána Hrdinu, sestru, bratra, švagry a švagrové, rodiče Hrdinovy, Martišovy a celou +rodinu, duše v očistci, Boží ochranu pro celou živou rodinu
(mše svatá s dětmi a rodiči)

ZAMYŠLENÍ - Úzkost a temnoty nebudou mít poslední slovo

 Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, ... A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi. Bděte a modlete se v každé době.“ (srv. Lk 21 25-36)

Celý viditelný svět jednou pomine. I můj osobní svět jednou pomine. V biblickém textu evangelia ale čteme o Božím ujištění: úzkost, temnoty, bolesti světa a smrt nebudou mít poslední slovo. Ježíš přijde a zlo bude definitivně poraženo. Tento příslib je spojen s výzvou k bdělosti a modlitbě. V souvislosti s Božím příchodem ji v evangeliích čteme opakovaně. Proč? Je totiž snadné nechat se zavalit všednodenními starostmi, nechat se zdeptat zprávami, nechat se zmást, ztratit Boha ze zřetele a nechat se unášet proudem.  Je snadné přestat očekávat, ztratit víru, naději...  Ale Ježíš burcuje: "Vzpřimte se, zvedněte hlavu. Bděte a modlete se." Ano, potřebujeme se probrat: "Pane, přijď se svou mocí a slávou, přijď se svou spásou..." Advent je doba očekávání. Výše uvedený biblický text nás varuje před tím, abychom se nechali zahltit. Co to konkrétně znamená pro mě? Co zahlcuje mě? Chci, aby Ježíš se svou mocí přišel i do mého života? Potřebuji ho?

Přijď Pane, probuď mě z mé letargie, ukaž mi, čím zanáším své srdce, přijď se svou mocí, přijď se svým milosrdenstvím, přijď se svou útěchou, přijď Pane, přijď do mého života a dej mi jistotu, že ty jsi mým Cílem, Domovem i Cestou…

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Měsíční sbírka: 18 350 Kč. Tetičky darovaly na kostel 1 000 Kč. Mužský pěvecký sbor 1 000 Kč. Ročník 1944 daroval 1 000 Kč. Další dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Na první pátek je osobní adorace od 13 do 17 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16 hodin příležitost ke svátosti smíření, v 17 hodin společná adorace a pak mše svatá se svátostným požehnáním.

- V době adventní se maminky ze společenství Modlitby matek modlí každou neděli před hrubou mší svatou růženec za rodiny před obrazem Svaté Rodiny. Připojte se k této modlitbě.

- Příští neděli je hrubá mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

- Misijní klubko vás srdečně zve na ADVENTNÍ MISIJNÍ JARMARK, který se uskuteční v obchůdku Zdravé výživy v Dolním Němčí od pondělí 29.listopadu do konce adventu. Zakoupením výrobku podpoříte sirotky v Malawi a v Kongu. Předem děkujeme za podporu.

ADVENTNÍ SNAŽENÍ – duchovní aktivita pro každého

Adventní doba je čas, kdy se připravujeme na křesťanské slavení vánoc. Kromě shánění dárků, úklidu a pečení cukroví je potřeba si udělat čas také na Boha. Aktivita "Adventní snažení" vám v tom může pomoci. Člověk je vztahová bytost. Každý z nás prožívá různé formy vztahů: K Bohu, k lidem okolo sebe, k sobě. Advent je dobou, která nás vyzývá k tomu, abychom se snažili stát lepšími lidmi a připravovali se tak na příchod narozeného Ježíše. Pojďme se společně stávat lepšími skrze snahu o proměnu našich vztahů. Každý týden bude pro každého z nás k dispozici karta, která nám nabídne drobnou aktivitu, která nám může pomoct udělat alespoň malinký krok ke zlepšení našich vztahů. Dospělí farníci a mládež najdou kartu ve Farním listu. Děti ji dostanou v neděli při mši svaté nebo bude k dispozici v předsíni kostela. Snažme se každý den adventní úkoly splnit. Každá karta obsahuje v pravém dolním rohu kulatý obrázek. Děti, obrázek vždy vystřihněte, přineste v sobotu na rorátní mši svatou nebo v neděli a přilepte na nástěnku v kostele.

ADVENT V NAŠÍ FARNOSTI

Duchovní adventní přípravu můžeme prožívat v soukromí domova i společně v kostele. Pro osobní modlitbu můžete využít sešitek Průvodce adventem nebo malý kalendářích s duchovními impulzy. Také se snažme každý den splnit úkol z karty „Adventní snažení“ (viz. výše). Nezapomínejte se celá rodina modlit u adventního věnce. Společně můžeme každý den začít rorátní bohoslužbou (zpěvy a modlitby) v 7 hodin v kostele. Bude ji vysílat také farní rádio, nebo ji najdete na webu www.roraty.cz či v mobilní aplikaci Roráty 2021 (Google Play). V sobotu ráno v 7 hodin je rorátní mše svatá s dětmi a po mši svaté děti dostanou „snídani na cestu“. Děti, nezapomeňte si přinést vystřižený kulatý obrázek ze své týdenní adventní karty. Příležitostí, jak lépe prožít adventní dobu máte tedy dost, ale záleží jen na vás, jestli je vezmete vážně. Modlím se, abyste na konci adventu byli duchovně zase o kus (nebo aspoň kousek) dál než na začátku.

ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH V NOUZOVÉM STAVU

Pro bohoslužby zůstávají dosavadní opatření: Koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci (očkovaní i neočkovaní) musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce a samozřejmě ochrana dýchacích cest. Pokud na sobě cítíte příznaky nějaké nemoci, zůstaňte doma a využijte farní rádio nebo televizi Noe či rádio Proglas.

PAPEŽ FRANTIŠEK I NÁM HLÁSÁ EVANGELIUM

Myslím na tolik lidí, pro které je obtížné najít smysluplné spojení v jejich životě, a právě proto se trápí, cítí se osamělí, chybí jim síla a odvaha jít vpřed. Přidejte se k mé modlitbě, abychom našli ve svatém Josefovi spojence, přítele a oporu.

Svatý Josefe, ty, který jsi střežil pouto s Marií a Ježíšem, pomáhej nám pečovat o vztahy v našem životě. Ať nikdo nezažije pocit opuštěnosti, která pramení z osamělosti. Každý z nás ať se smíří se svou vlastní historií, s těmi, kteří tu byli před námi, a rozpozná i v chybách, které se staly, cestu, kterou si Prozřetelnost razila, aby zlo nemělo poslední slovo. Ukaž se jako přítel těch, kteří mají největší potíže, a jako jsi podporoval Marii a Ježíše v těžkých chvílích, tak podpoř i nás na naší cestě. Amen.

OTÁZKY A ODPOVĚDI O NAŠÍ VÍŘE UVÁDÍME DO ŽIVOTA

Proč je před vánocemi advent?

Katechismus k tomu píše: Každoročním slavením adventní liturgie církev aktualizuje očekávání Mesiáše: tím, že se věřící vžívají do dlouhé starozákonní přípravy na první Spasitelův příchod, oživují vroucí touhu po jeho druhém příchodu.

Židé očekávali příchod Mesiáše a toto očekávání formovalo jejich náboženský život. My křesťané víme, že Mesiáš přišel v Ježíši Kristu. Přesto i o nás platí, že máme vroucně očekávat příchod Mesiáše. Nejen na konci časů, ale především do našeho života. Jak opravdově prožijeme advent, nám ukáže, jestli skutečně máme zájem, aby Kristus přišel do našeho života.

SYNODÁLNÍ PROCES – nebojte se zapojit
Přihlaste se do skupinky na faře.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 5/12/2021

  1. ČTENÍ Bar 5,1-9

Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh. Přioděj se rouchem spravedlnosti od Boha a vstav si na hlavu korunu slávy Věčného. Každému, kdo je pod nebem, ukáže Bůh tvůj jas. Neboť navěky ti bude dáno jméno od Boha "Pokoj spravedlnosti" a "Vznešenost bázně Boží". Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, pohleď na východ a podívej se na své syny, kteří se shromáždili na rozkaz Svatého od východu slunce až na západ. Jak se radují z toho, že Bůh na ně pamatoval! Neboť vyšli z tebe pěšky, vedeni od nepřátel, ale Hospodin je přivede k tobě, nesené se slávou jako na královském trůnu. Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě. Také lesy a každý vonný strom zastíní Izraele, jenž se bude radovat ve světle jeho velebnosti, s milosrdenstvím a se spravedlností, která z něho vyprýští.

  1. ČTENÍ Flp 1,4-6.8-11

(Bratři!) Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás (toto) dobré dílo začal, přivede ho ke konci ke dni Krista Ježíše. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou Krista Ježíše. A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě.

EVANGELIUM         Lk 3,1-6

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu."