Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB - Dolní Němčí
od 31.1. do 7.2.2021 - 05. týden

NEDĚLE 31.1.2021 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
PONDĚLÍ 1.2.2021 PONDĚLÍ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 2.2.2021 SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE)
Dnes mše sv. není
STŘEDA 3.2.2021 SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 4.2.2021 ČTVRTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
PÁTEK 5.2.2021 PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE
14:00 DN První pátek - osobní adorace (do 17 hodin)
15:00 Hřbitov HN Rozloučení u hrobu - Josef Zámečník
16:00 DN Zpovídání (do 17 hodin)
17:00 DN Společná adorace
17:30 DN Za +Ludvíka Kadlčka a všechny co měl za svého života rád, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
SOBOTA 6.2.2021 PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
16:45 DN Fatimská mariánská pobožnost
17:30 DN Za +Jana a Františku Uhrovi, Jaroslava Kadlčka a celou +rodinu, Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
NEDĚLE 7.2.2021 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10:30 DN
Za +Antonína Macků, za živé a zemřelé ročníku 1968

EUCHARISTICKÁ HODINA: pátek 14 – 17 hodin

Předsíň kostela je otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Někdy Bohu moc nerozumíme

Člověk posedlý zlým duchem začal na Ježíše křičet: „Co je ti po nás, Ježíši! Přišel jsi nás zahubit?“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí!“ (srov. Mk 1,21-28)

Jednou jedinou větou zbavil Ježíš posedlého člověka od zla, které ho ovládalo. To je sice pěkné, ale jak to, že my kolem sebe stále vidíme spíše zlo než dobro? Proč má zlo stále navrch? Odpověď na tuto otázku se hledá těžko. Někdy Bohu nerozumíme. Odpovědí by ale mohl být Ježíšův život i osudy jeho následovníků. On nepřišel do tohoto světa, jako nějaký suverén, jehož moci se musí každý z nás násilně podrobit, ať už chceme nebo ne. On se naopak narodil jako bezbranné dítě ve chlévě a žil život na okraji společnosti. Tak představil Boha, jako někoho, kdo nevládne mocí a arogancí. On je sice Pánem vesmíru a zlu umí jasně poručit, ale srdci člověka poroučet nechce. To chce postupně získat svou láskou bez ohraničení. Ježíš celý svůj život prožil mezi dobrými i zlými lidmi. Zažíval lásku, lhostejnost i nenávist. A nakonec nad ním zlo triumfovalo. Byl zrazen, opuštěn, ponížen, mučen, zabit. Sám na sobě tak prožil úděl každého z nás. Ale jako všemocný Bůh zlomil sílu zla a smrti. Vstal z mrtvých. A otevřel nám tak cestu k naplněnému životu v Bohu. Ježíš do tohoto světa přinesl semínka lásky, dobra a světla, která klíčí navzdory vší temnotě a zlobě. Když se ohlédneme do dějin a zkoumáme velké tragédie lidstva: války, zrady, genocidy, ovládání, lze vždy v těchto tragédiích dohledat konkrétní svědectví o dobru, navzdory ohromné síle zla, o světle, navzdory ohromné síle temnoty, o lásce a dobrotivosti, navzdory ohromné síle nenávisti a odmítnutí. Desmond Tutu napsal: „Dobro je silnější než zlo, láska je silnější než nenávist, světlo je silnější než temnota, život je silnější než smrt, vítězství je naše skrze Něho, který nás miluje.“ Nikdo z nás nad zlem sám nezvítězí. Ani nad zlem ve světě, ani nad zlem ve svém okolí, ani nad zlem ve svém srdci. Vítězství je v Ježíši Kristu. Pokud s ním budeme ve spojení, pokud jemu budeme svěřovat svůj život, pokud budeme naslouchat jeho slovu, budeme moci na cestě životem krok za krokem vrůstat do dobra a naplněného života. Navzdory temnotám kolem nás a v nás.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  1. Sbírka na České katolické biblické dílo 9 100 Kč. Rodina Hrdinova darovala na restaurování sošky Křtu Páně 10 000 Kč. Ročník 1944 daroval na kostel 600 Kč. Pán Bůh zaplať!
  2. Stále je možná účast na mši svaté pouze pro rodinu, která dala úmysl. Příležitost ke svátosti smíření – půl hodiny před každou večerní mší svatou.
  3. V pondělí je pohřeb paní Ludmily Zimčíkové pouze v úzkém rodinném kruhu.
  4. Na první pátek bude adorace pouze od 14 do 17 hodin. Prosím členy společenství Eucharistická hodina, aby se zapsali do adorační služby. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a pak mše svatá.
  5. Hromniční pouť matek se bude vysílat na TV Noe v sobotu 6. 2. od 18 hodin. Hlavní celebrant: pomocný biskup Josef Nuzík. 
  6. Děkuji dětem (Filípek a Barborka Stojaspalovy, Kryštof Štefaník, Natálka Kadlčková, Filip Skopal a Ondřej Tinka) za obrázky na téma Namaluj vánoce. Přijďte si pro malou odměnu na faru.
  7. Prosím vedoucí 5. růže Živého růžence, aby přinesla na faru seznam členů. Děkujeme.
  8. Boženy vybírají v sakristii na kostel a mši svatou. 

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 7/2/2021

Někdy není špatné udělat si obrázek, co všechno děláme v běžném dni. Možná nás překvapí, kolik toho stihneme, stejně jako překvapí, kolik času promarníme. Dnes si můžeme takový „snímek dne“ projít s Bohem. Budeme si spolu s Jobem Bohu stěžovat? Nebo ho prosit, aby nám pomohl den dobře prožívat.

1. ČTENÍ Job 7,1-4.6-7

Kniha Job se podobá divadelní hře. Obsahuje dlouhé monology šesti aktérů. Tématem této hry je hledání odpovědi na lidské utrpení. Job je spravedlivý, nezhřešil, a přece velmi trpí. Sedmá kapitola je Jobovým pláčem. Poslední verš je modlitbou.

Job řekl: „Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dni jeho jako dni nádeníka? Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mně přiděleny. Když uléhám, říkám si: Kdy asi vstanu? Když končí večer, sytím se neklidem do úsvitu.
Mé dny jsou rychlejší než tkalcovský člunek, plynou bez naděje. Pamatuj, že můj život je jako dech, mé oko již nikdy neuzří štěstí.“

2. ČTENÍ  1 Kor 9,16-19.22-23

V deváté kapitole prvního listu Korinťanům se Pavel vyjadřuje k otázce odměny (platu) za službu hlásání evangelia. Nejprve obhajuje, že na ni má nárok (9,3-14). Následně však říká, že se jí v Korintě zřekl. Předkládá těm, kteří na něj dorážejí (9,3), že jeho služba komunitě křesťanů je sebe-vydáním a nikoli cestou k obohacení se.

Bratři! Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda, kdybych ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu. Když to však dělám proto, že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám evangelium, a nic za to nechci, takže se vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje. Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl v dobrech evangelia.

EVANGELIUM    Mk 1,29-39

Pokračujeme ve čtení první kapitoly Markova evangelia. Tato perikopa popisuje Ježíšův typický den. Uzdravuje, není mu lhostejná žádná nouze, ale také má čas na modlitbu. Důraz však neklade na léčení nemocných, ale na zvěstování evangelia. V sobotu lidé nesměli nikam chodit, ale když den skončil západem slunce, hned se dávají do pohybu.

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.

ZAMYŠLENÍ

Kniha Job otevřela liturgická čtení výčitkou Bohu: hořkost, pocit zmaru od rána až do večera. Na konci celé knihy je však Jobova bolest proměněna, když se začal na svět dívat Božíma očima a poznal, jak málo z Božího záměru chápe. Ježíš uzdravuje, hlásá evangelium, modlí se… on je Boží Syn, „Bůh mezi lidmi“. Na Kristu se nám zrcadlí Boží péče o člověka. Možná, že očekáváme velké změny v politice, zdravotním stavu blízkých…, a ony nepřichází. Ale často díky tomu nepostřehneme množství drobným zázraků, které v každém dni Bůh dělá. Pozvěme Boha, jděme do každého dne s prosbou, aby Bůh šel s námi. A uvidíme Boží zázraky a jeho péči.