Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 24.4. do 2.5.2021 - 17. týden

SOBOTA 24.4.2021 SV. JIŘÍ, MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 25.4.2021 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE)
09:00 HN Za +rodiče Bahulovy a Gálovy, duše v očistci, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie a Ducha svatého pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 26.4.2021 PONDĚLÍ 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 27.4.2021 ÚTERÝ 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 28.4.2021 SV. PETRA CHANELA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 29.4.2021 SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY
18:00 HN Na úmysl dárce
PÁTEK 30.4.2021 SV. ZIKMUNDA, MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
SOBOTA 1.5.2021 SV. JOSEFA DĚLNÍKA
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 2.5.2021 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00 HN Za farníky

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Bůh je laskavý

Ježíš říká: Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a dávám za ně svůj život.

Obraz Ježíše - dobrého pastýře je pochopení křesťanské víry zásadní. Avšak za dlouhé roky našeho života mohl leccos ztratit ze své autenticity a hodnověrnosti. Možná je dnes již překrytý nánosy rozličných karikatur a  obrazů, které jsme si sami nevědomky vytvořili: Bůh jako  bezmocný a naivní dobrák, nebo naopak Bůh, který trestá, lhostejně přihlíží našemu trápení a bolesti, a který má zalíbení jen v dokonalých.... Tyto obrazy, odrážejí hořkost a zklamání z Božího jednání v našich životech a odrážejí i náš podprahový strach z Boha. Všechny tyto představy můžeme položit v modlitbě před Ježíše. Prosit ho, aby odstranil ty, které jsou nám na cestě k němu kamenem úrazu. Můžeme prosit, aby nám dal znovu zaslechnout svůj hlas:

„Já jsem dobrý pastýř, znám Tě, a dávám za tebe svůj život. Jsem ten, kdo tě pevně drží. Tvé zápasy nesleduji zpovzdálí, ale jsem v nich s tebou. Nikdy tě nenechám zlu napospas samotného. Svůj život dávám za tvůj.“

Ve všem, co prožívám - v těžkostech, v krizích, v bolesti, v opuštěnosti, v pochybnostech o sobě i druhých, o smyslu toho všeho, je důležité vyslovit si nahlas:

"Ježíši, Ty jsi můj pastýř. Voláš mě jménem. Věřím, že mi ukážeš cestu, provedeš mě skrz mé pocity zmaru, skrze moje strachy a nejistoty. Dáváš smysl mému životu i v čase, kdy je pro mě těžko uchopitelný."

Bůh je laskavý. Volá Tě jménem. Jsi Jeho milovaný/á. Neboj se.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Postní almužna: 1 570 Kč. Dar na kostel 1 000 Kč. Dary na kapli ve Slavkově: 7 000 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Na farním facebooku se bude vysílat pouze nedělní mše svatá.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIČŮ V UHERSKÉM BRODĚ

Na sobotu 19. 6. 2021 odpoledne se připravuje Děkanátní setkání dětí a rodičů  v Uherském Brodě. Od 13 hodin bude program na stanovištích kolem centra města a v 16 hodin bude mše svatá. Věříme, že pandemická situace umožní tuto aktivitu uskutečnit. Více informací na webu www.setkani.maweb.eu. Těšíme se na setkání    s vámi.                           katecheté, Centrum pro rodinu, farnost Uherský Brod

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 2/5/2021

Jaro je čas zahradničení, a tak se hodí příměry z této oblasti. Není těžké vidět, co všechno dokáže zahrada, když se o ni staráme. Příměr se dá vztáhnout i na vztah člověka s Bohem. Jak vypadá náš vztah s Bohem? Je to zahrada jen na fotografii, nebo je to živá zahrada, ve které se roubuje, prostřihává a odpleveluje?

  1. ČTENÍ  Sk 9,26-31

Skutky apoštolů vypráví, co všechno se dělo po Velikonocích. S rostoucí komunitou křesťanů roste i pronásledování. Devátá kapitola obsáhle vypráví příběh obrácení Šavla na cestě do Damašku. Z toho dnes čteme až závěrečné verše, v nichž obrácený Pavel sám zakusí pronásledování.

Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel se navázat styk s učedníky, ale všichni se ho báli. Nemohli uvěřit, že on je učedníkem. Ujal se ho však Barnabáš. Uvedl ho k apoštolům a vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku neohroženě vystupoval ve jménu Ježíšově. Od té chvíle byl s nimi v Jeruzalémě stále ve styku a směle vystupoval ve jménu Páně. Také rozmlouval s helénisty a přel se s nimi. Ti mu však začali ukládat o život. Jakmile se to bratři dověděli, doprovodili ho dolů do Césareje a odtamtud ho vypravili do Tarsu. Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého.

  1. ČTENÍ  1 Jan 3,18-24

Jan píše dopis vyzývající k obraně proti gnostickému chápání víry. Nestačí patřit ke křesťanům, je třeba nehřešit a milovat bratry! Ale na druhou stranu nemáme propadat úzkosti, aby v nás každá maličkost, v níž chybujeme, nevyvolávala pocit, že jsme „z ďábla“ (srov. Jan 3,8).

Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí. Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.

EVANGELIUM                  Jan 15,1-8

Janovo evangelium má dvě části. Druhá je koncipována jako popis Velikonoc. Obsahuje Ježíšovu dlouhou řeč při poslední večeři, kam patří i patnáctá kapitola. Podobenství o vinném kmeni a ratolestech je neseno refrénem „zůstaňte ve mně“.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“

K ZAMYŠLENÍ

Zahrada oplývající květinami či úrodou jablek je chloubou každého zahrádkáře. Naopak jistě známe řadu míst, kde zahrada sotva vypovídá o péči, možná o zašlé slávě… Jak se to stane? Většinou se majitel přestal o zahradu zajímat nebo již nemohl přicházet. Vrátíme-li se do duchovního života, nebude problém na straně Pána, ale na straně naší. Jako by Pán do „zahrady“ takového srdce nemohl vstoupit, a tak zpustla, osiřela. Základní refrén 15. kapitoly Janova evangelia zní: „Zůstaňte ve mně“. Žít s Bohem znamená, být s ním v každodenních starostech, při nákupech, v rozhodování i při odpočinku… A on jedná, pečuje, a pak se dějí zázraky.