Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 28.8. do 5.9.2021 - 35. týden

SOBOTA 28.8.2021 PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 29.8.2021 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Františku Pěrkovu, manžela, zetě, rodiče, sourozence  a dar zdraví, Boží požehnání pro celou živou rodinu
10:30 DN Na poděkování Bohu
PONDĚLÍ 30.8.2021 PONDĚLÍ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za dožití 90 let života +manžela, celou +rodinu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
ÚTERÝ 31.8.2021 ÚTERÝ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 1.9.2021 STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:45 DN Zpovídání dětí na začátku nového školního roku
18:30 DN Na úmysl dárce
ČTVRTEK 2.9.2021 ČTVRTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
PÁTEK 3.9.2021 PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
09:00 DN Osobní adorace (do 12 hodin)
13:00 DN Svatební obřad - Dominik Stojaspal a Martina Halodová
17:00 DN Zpovídání a osobní adorace
18:00 DN Společná adorace
18:30 DN Za živé a zemřelé ročníku 1967, zvláště za Libora Ježka, Kamila Bršlicu, Renatu Surou a Milana Kulíka, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
SOBOTA 4.9.2021 SOBOTA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:45 DN Fatimská mariánská pobožnost
07:30 DN
Za +Františka Zimčíka, +rodiče Zimčíkovy, Turčínovy, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
NEDĚLE 5.9.2021 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za živé a zemřelé Marie
10:30 DN Za farníky, zvláště za děti, rodiče a učitele

ZAMYŠLENÍ – Pouze lidské pokusy o štěstí končívají debaklem

Mojžíš řekl lidu toto: „Poslouchejte ustanovení, která vás učím, abyste ŽILI… Nic nepřidáte k tomu, co vám přikazuji, a nic z toho neuberete…“ (srov. Dt 4,1-2)

Každý toužíme po krásném a šťastném životě. A je to tak správné. Ale ne všechny cesty vedou ke štěstí. Pouze lidské pokusy o štěstí končívají nespravedlností, bezprávím, násilím, ale i válkami, koncentráky, ekonomickým a mravním kolapsem  a nakonec mnohdy ještě horším živořením. A to jak ve společenském životě, tak i v osobním…

Bůh ale chce, abychom žili. Chce, abychom Žili s velkým Ž. A pouze On, který je Tvůrce světa, i náš, ví, co vede k naplnění našeho života. Jeho záměry s námi „jsou o pokoji, nikoli o zlu“ (Jer 29,11).

Nepřizpůsobujme si tedy jeho poselství svým momentálním potřebám, nic nepřidávejme a nic neubírejme. Bůh je víc. Má pro nás připraveno víc. On nám rozumí, prožil na své kůži náš život. On jediný zná vždy tu nejlepší cestu pro každého z nás.

Hledejme ho proto každý den znova, svěřujme mu svůj život, své plány, touhy, zmatky a  bolesti. Jděme s ním. I dnes, i teď.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Ročník 1961 daroval na kostel 2 000 Kč. Další dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Marie na vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.
  • V pondělí od 15 hodin bude generální úklid kolem kostela. Prosím, přijďte pomoci.
  • V sobotu 11. září je děkanátní pouť za obnovu rodin na Velehradě. Autobus pojede, pokud bude dostatek přihlášených poutníků. Prosím, zapisujte se do seznamu vzadu v kostele do pátku 3. září.

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU S DĚTMI

Ve středu začíná nový školní rok. Všichni pevně věříme, že výuka na školách již bude bez větších protipandemických opatření. Aby děti dobře vstoupili do svých školních povinností, zvu je ve středu ke zpovědi (17:45 – 18:30 hodin). A v neděli při mši svaté v 10:30 hodin budeme s dětmi a rodiči prosit o Boží požehnání do „školní práce“. Zvláště ti nejmenší si mohou přinést aktovky. Rád požehnám dětem i jejich pomůcky.

Přihlášky jsou v předsíni kostela. Všechny děti je také dostanou ve škole v prvních hodinách od svých třídních učitelů. V elektronické podobě jsou také na webu farnosti. Vyplněné přihlášky odevzdejte do neděle 5. září. Znovu prosím rodiče, aby povinnost křesťanské výchovy nebrali na lehkou váhu a své děti do náboženství přihlásili. Křesťanské vzdělávání nekončí slavností 1. svatého přijímání. Dále přijímat svátosti a vzdělávat se ve víře patří k normálnímu křesťanskému životu.

Náboženství se začne vyučovat od středy 8. září. Domluvený rozvrh se snad již nebude měnit.

Ročník

Den

Hodina

Katecheta

1. hodina

1

Čtvrtek

11:30 – 12:15

Ludmila Gregůrková

9. 9. 2021

2

Čtvrtek

12:25 – 13:10

Ludmila Gregůrková

9. 9. 2021

3

Středa

12:45  – 13:30

P. Petr Hofírek

8. 9. 2021

4

Čtvrtek

13:15 - 14:15

Ludmila Gregůrková

9. 9. 2021

4. ročník možná bude rozdělen do dvou skupin podle družiny.
Upřesní se v prvních týdnech vyučování.

5 a 6

Středa

13:40 - 14:25

Erika Uhrová

8. 9. 2021

7 a 8

Středa

14:30  - 15:15

Erika Uhrová

8. 9. 2021

9

Středa

13:40 - 14:25

P. Petr Hofírek

8. 9. 2021

I v letošním roce se bude scházet scholička, kterou povedou maminky Erika Uhrová (739080307) a Pavlína Bobčíková (732337851), u kterých můžete své dítě přihlásit. Scházet se budou každý čtvrtek v 17 hodin na faře. První setkání je 9. 9. 2021. Kluky zvu k ministrantské službě. Stačí přijít kdykoli do sakristie a vše domluvíme. Také budou pokračovat pravidelná setkání Misijního klubka („Děti pomáhají dětem“). Setkání budou bývat v úterý v 17 hodin ve farní dvoraně. Dítě můžete přihlásit u Martiny Smetanové (736707758). První schůzka je v úterý 7. 9. 2021.

FARNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN

V úterý 7. září se pojede na farní pouť na Svatý Hostýn. Odjezd jednoho autobusu bude ve 12 hodin ze zastávky u kostela.  Zapisuje se v sakristii do obsazení autobusu. Cena 200 Kč. Autobus by měl vyjet až do zatáčky pod bazilikou. Do autobusu a baziliky bude potřeba respirátor nebo rouška. A pokud nejste očkovaní, měli byste dobře zvážit, jestli se na pouť přihlašovat.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 5/9/2021

Nejednou jsme bezradní, když vidíme nějakou nouzi, nemoc, lidskou bezmocnost. A podobně jsme často bezradní, když naši blízcí či lidé okolo nás neznají cestu ke Kristu? Odpověď je mnohavrstvá, ale jedno řešení se nabízí v dnešním evangeliu. Dnes se lze za tyto lidi modlit…

  1. ČTENÍ  Iz 35,4-7a

Tento text pochází pravděpodobně z 8. stol. př. Kr. a končí jím celek výroků proti pohanským národům. Vystupuje zde protiklad děsivého údělu pohanských národů ohrožujících Izrael vůči jásotu a veselí Božího lidu, který je znamením Božího vítězství.

Řekněte malomyslným: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!“ Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého, neboť na stepi vyprýští vody, potoky na poušti. Vyprahlá země se změní v rybník a žíznivá půda v prameny vod.

  1. ČTENÍ  Jak 2,1-5

Ve druhé kapitole Jakub otevírá velké téma Nového zákona: víra versus skutky. Jakub bude pranýřovat víru, která je jen teoretická a neprojevuje se skutky. V našem textu toto téma ilustruje konkrétní příklad. Jeho platnost je po mnoha staletích stále aktuální.

Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví k lidem. Když k vám do shromáždění vejde muž se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém oděvu, a vejde také chudák v obnošených šatech, vy jste samá pozornost k tomu, který je nádherně oblečen, a řeknete mu: „Prosím, posaď se tady na čestné místo.“ Ale tomu chuďasovi řeknete: „Ty stůj tamhle“ nebo „Sedni si tady u mých nohou“. Neděláte tak rozdíly navzájem mezi sebou, nestáváte se soudci podle špatných zásad? Poslyšte, moji milovaní bratři! Což nevyvolil Bůh právě chudé v očích světa, aby byli skrze víru bohatí a dědici Království, které slíbil těm, kdo ho milují?

EVANGELIUM                  Mk 7,31-37

V předchozím textu (Mk 7,1-23) Ježíš vedl ostrou diskusi o předpisech vztahujících se k rituální čistotě. Pak sám přešel přes pohanské, tedy nečisté území Týru, Sidónu i Dekapole a vstoupil do „čisté“ Galileje. Zde je hluchý člověk. Tato nemoc je symbolem nečistých, ale i nechápajících. Všichni potřebují uzdravení!

Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!“

K ZAMYŠLENÍ

Otevření sluchu a úst bylo víc než jen uzdravení nemocného. Slyšet a moci vyznat Boha jako Pána svého života nemusí být vůbec snadné. Je mnoho lidí, kteří jako by vůbec nezaslechli radost evangelia, i když by rádi Boha poznali. Lidé, kteří byli okolo hluchého a znali jeho nouzi, přivedli ho ke Kristu a žádali ho o pomoc. Řecké slovo parakalein znamená prosit, žádat, svolávat… Díky jejich úpěnlivé prosbě se Ježíš dotýká nemocného a probouzí jeho sluch i ústa.