Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 2.10. do 10.10.2021 - 40. týden

SOBOTA 2.10.2021 PAMÁTKA SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
18:30 DN Za +Marii Tinkovou, rodiče Františka a Kateřinu Kadlčkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny
NEDĚLE 3.10.2021 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za živé a zemřelé Františky
10:30 Uherský Brod Růžencová pouť - hlavní mše svatá
PONDĚLÍ 4.10.2021 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
18:30 DN Za +manžela Josefa Slaníka, +rodiče z obou stran, +bratra a synovce, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 5.10.2021 SV. FAUSTINY KOWALSKÉ, PANNY
Dnes mše sv. není
STŘEDA 6.10.2021 SV. BRUNA, KNĚZE
18:30 DN Za +Jana Juřenčáka, manželku a všechny + z rodiny, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

(mše svatá zvláště s dětmi 5. - 9. třídy)
ČTVRTEK 7.10.2021 PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
Dnes mše sv. není
PÁTEK 8.10.2021 PÁTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Na poděkování za krásné prožité roky v životě a v manželství, hojnost Božího požehnání pro živou rodinu
SOBOTA 9.10.2021 SV. DIONÝSIA, BISKUPA, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
07:30 DN Zádušní mše svatá za Františka Hrdinu
11:00 DN Křest - Tobias Cmol a Bereniké Hájková
NEDĚLE 10.10.2021 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Antonína Filípka, rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +Františka Kadlčka, +manželku Cecílii, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

ZAMYŠLENÍ – Křesťanští kádrováci

Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde." Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. (Mk 10, 13-16)

Nevím, co vedlo učedníky z evangelního úryvku k tomu, že k Ježíšovi začali někoho pouštět a jiným to zakazovat. Možná to mysleli i dobře, aby Ježíše neobtěžovalo tolik lidí. Nicméně vypadli z role učedníků, kteří mají Mistrovi naslouchat, jeho slova dále hlásat a přivádět k němu další, a stali se z nich kádrováci, kteří rozhodují o tom, kdo si zaslouží být Ježíšem přijat, a kdo ne. Toto pokušení se týká i Ježíšových učedníků i dnes. Tedy nás křesťanů jednotlivě i celé církve. Neposuzujeme také, kdo k Ježíšovi přicházet smí, a kdo ne? Kdo si to zaslouží, kdo toho naopak hoden není? Nezakazujeme to dokonce někomu? Není z nás Ježíš stejně rozmrzelý jako tenkrát? Lékem na to je vrátit se k postoji učedníka, tedy toho, kdo Pánu a Mistru naslouchá, aby mu dobře porozuměl a osvojil si jeho postoje. Potřebujeme hlouběji vstřebat jádro evangelia, totiž že si vstup do Božího království nikdo z nás nezaslouží, a přesto nám ho Bůh nabízí ze své dobroty a lásky, protože stojí o každého i toho nejnepatrnějšího a bezvýznamného. Přijmout Boží království jako dítě neoznačuje vhodný věk, ale postoj. K Bohu můžeme přicházet jen jako děti, tedy s důvěrou, že jeho láskyplná náruč je pro nás otevřená bez ohledu na naše výkony a zásluhy. Lékem může být i to, že budeme přijaté evangelium skutečně předávat druhým. Kdo touží druhé  k Ježíši přivádět, nebude zároveň vymýšlet, kdo k němu nesmí.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Františci darovali na kostel 3 800 Kč. Další dary: 4 500 Kč. Bůh zaplať.

- Ve středu je mše svatá v 18,30 hodin zvláště pro starší děti (5. – 9. třída). Ve čtvrtek bude náboženství jako obvykle, i když paní Gregůrková nemůže přijet. A nedělní mše svatá zvláště s dětmi a rodiči bude následující neděli 10. října v 10,30 hodin.

- V sakristii jsou k dispozici stolní děkanátní kalendáře. Cena 60 Kč. Vy, kteří jste zapojeni do úklidu kostela, přijměte tento kalendář zdarma jako poděkování za vaši službu.

- Misijní klubko Dolní Němčí pořádá v sobotu 9. října 2021 charitativní akci pro celé rodiny Během a chůzi pro Domácí hospic Antonínek. Start od 14 do 15 hodin od Muzea Na Mlýně, ulice Rybníky. Můžete si vybrat ze dvou tras 3 km a 7,5 km. Svou účastí a dobrovolným příspěvkem podpoříte hospic. Více informací o jeho činnosti se dozvíte ve stánku na Muzeu. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás.

- Příští neděli 10. října v 16 hodin bude v kostele koncert duchovní hudby k poctě Vojtěchu Říhovskému ke 150. výročí narození. Účinkují: Ondřej Mucha - harmonium a Gabriela Němcová - mezzosoprán. Jste srdečně zváni.

- Rodina Stojaspalova vybírá fotografie na dušičková tabla. 2 ks fotografií o rozměru 10x15 cm a 80 Kč přineste nejpozději do 27. října na adresu Krátká 320 (za kostelem). Na fotky zezadu připište jméno, datum narození a úmrtí zesnulého.

PAPEŽ FRANTIŠEK I NÁM HLÁSÁ EVANGELIUM

Když se člověk považuje za pána vesmíru a nikoli za jeho zodpovědného správce, když přestává vnímat své skutečné místo ve vztahu ke světu, dochází k ospravedlnění veškerého plýtvání, jak  v oblasti životního prostředí tak i ve vztahu k lidem, a zachází s ostatními i s přírodou jako s pouhými předměty. Už staří říkali: "Člověk musí jíst, aby žil, nikoli žít, aby jedl". Člověk musí konzumovat, aby žil, nikoli žít, aby konzumoval. Především bychom nikdy neměli konzumovat bezuzdně, jako je tomu dnes. Každý musí užívat půdu v takovém rozsahu, jaký potřebuje ke své obživě.     (30. 9. 2021, poselství účastníkům parlamentního shromáždění Rady Evropy)

Stále častěji se mluví o tom, že je potřeba se starat o životní prostředí. Dokud se ale vládcové států budou považovat za svrchované pány, tak se o svět nebudou starat dobře. My nejsme v roli těchto vládců, ale i my se musíme naučit uplatňovat jednoduché pravidlo: Nepodléhat takovému konzumismu, který k životu nutně nepotřebujeme.

OTÁZKY A ODPOVĚDI O NAŠÍ VÍŘE UVÁDÍME DO ŽIVOTA

Proč mám jít k volbám?

Volby nejsou povinné, ale podílet se na společném životě patří mezí křesťanské povinnosti. A účast ve volbách je jedním z projevů této spoluúčasti a zodpovědnosti.

I před letošními volbami si můžeme položit pár důležitých otázek:

1) Jsem sebevědomý a odpovědný? Pokud ano, jdu k volbám, protože jinak za mne rozhodují jiní a zbavuji se práva cokoli v budoucnosti ovlivnit.

2) Jsem demokrat? Pokud ano, nebudu volit extremistické ani výrazně autoritativní strany.

3) Jsem rozvážný a rozumný? Pokud ano, dám si pozor na předvolební triky, populistické sliby a velká deklarační gesta a budu se i v předvolební vřavě řídit svým rozumem.

4) Jsem slušný člověk dbalý cti? Pokud ano, odmítnu stranu, která pomlouvá a tupí své protivníky.

5) Mám naději v budoucnost? Pokud ano, pak budu spíše volit stranu s dlouhodobým záměrem, než tu, která uvažuje v rozmezí čtyřletého volebního období.

6) Jsem křesťan? Pokud ano, rozhoduji se podle hodnot (zvláště hodnot desatera) a ne podle své peněženky nebo svých pocitů.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 10/10/2021

Když položíme dětem otázku, čeho by chtěly v životě dosáhnout, často odpoví, že by chtěly být bohaté. Bohatství je znamením hojnosti, zabezpečení, jistoty. Nemusíme se omezovat. Ale bohatství může člověka také velice okrást. Prosme dnes za bohaté lidi a za jejich svět.

  1. ČTENÍ  Mdr 7,7-11

Kniha Moudrosti je nejmladší ve Starém zákoně. Autor v této části „zpívá“ chvalozpěv na moudrost. Uvědomuje si, že i král je smrtelný obyčejný člověk. Proto prosí o moudrost, která zde neoznačuje vzdělanost či chytrost. Moudrost označuje něco, co má charakter živé Boží milosti, zvláštního daru. Přesnější odpověď najdeme až o sto let později v Novém zákoně.

Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic. Nesrovnával jsem s ní neocenitelný drahý kámen, protože všechno zlato je vzhledem k ní jen troška písku a za bláto lze počítat vedle ní stříbro. Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, chtěl jsem ji mít raději než denní světlo, poněvadž nehasne její záře. Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství.

  1. ČTENÍ  Žid 4,12-13

Propracovaný text listu Židům obhajuje legitimitu Kristova kněžství, a tím také vykoupení. Ve 4. kapitole předkládá důkazy z Písma. A právě tyto důkazy autor podtrhuje slovy, která dnes čteme. Jde mu o moc a sílu Božího slova.

Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by se před Bohem mohl ukrýt, před jeho očima je všechno nahé a odkryté a jemu se budeme zodpovídat.

EVANGELIUM                  Mk 10,17-30

Pokračujeme v textech, které jsou v rámci Markova evangelia věnovány učedníkům. Oni mají především porozumět. Život věčný není jen otázkou splnění předpisů (viz Mk 10,2 – minulá neděle). Jde o svobodu srdce, v níž opustíme vlastní svět jistot a opřeme se o Boha. Proto je důležité číst nejen první část úryvku (Mk 10,17-22), ale i druhou (v. 23-31). Bůh skutečně náš život a naše srdce naplní.

Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!’“ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný.“

K ZAMYŠLENÍ

Nejeden člověk si posteskne, když vidí někoho v krásném autě či luxusní vile. Bohatství však má svá rizika. Vzdát se jistoty, kterou bohatství poskytuje, může být pro mnohé neřešitelné. Nedokážou to. Nejde o to, že nemáme vytvářet jistoty, šetřit na horší časy atd. Ježíš mluví o závislosti, o poutech, která člověka sevřou tak, že není svobodný. Zmíněný člověk v evangeliu nedokázal opustit svůj svět bohatství. Dokázal Boha uctívat pouze v omezeném prostoru, který vymezilo jeho bohatství. Příměr s velbloudem a jehlou ukazuje tento paradox. Podstatné je však to, co v textu evangelia navazuje! Ti, kteří dokázali opustit své bohatství, se Boží milostí stávají nesmírně bohatí. A zkušenost to potvrzuje.