Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 12.11. do 20.11.2022 - 46. týden

SOBOTA 12.11.2022 PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 13.11.2022 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Anežky a Martiny
09:00 HN Na poděkování Pánu Bohu za dožití 50 let společného života, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu Mitáčkovu a Ondrovu
10:30 DN Za +Annu Stojaspalovu, +manžela, jejich sourozence, prarodiče, rodiče Světinské a celou +rodinu
PONDĚLÍ 14.11.2022 PONDĚLÍ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Za +Františku Karafiátovou, +sestru, bratra, rodiče z obou stran, Boží požehnání a ochranu Panny Marie, dar zdraví pro živou rodinu
ÚTERÝ 15.11.2022 SV. ALBERTA VELIKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
16:00 Slavkov Za rodiče Zetkovy, Josefa Mathiu, Libora Stejskala, za dar zdraví pro celou živou rodinu
STŘEDA 16.11.2022 SV. MARKÉTY SKOTSKÉ
17:30 DN Za +Marii Ježkovu, manžela, rodiče Kadlčkovy, celou +rodinu z obou stran, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČTVRTEK 17.11.2022 PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
17:00 HN Za †Josefa Bahulu, †sestru Vlastu, dvoje †rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
PÁTEK 18.11.2022 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÝCH BAZILIK SVATÝCH APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA
14:30 HN Pohřeb pana Františka Borýska
17:00 DN Společná adorace s mladými
17:30 DN Za +Františku Tinkovu, +rodiče, +rodiče Kolískovy a celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
SOBOTA 19.11.2022 SOBOTA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
07:30 DN
Za +Jarmilu Koryčánkovou, živé a zemřelé ročníku 1952
11:00 DN Křest - Elena Medvecová
NEDĚLE 20.11.2022 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +rodiče Milošovy, Dominikovy, +sestru, Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci
10:30 DN Za pěvecké sbory, scholu, scholičku, folklórní krúžky a hudebníky

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Sbírka na Arcidiecézní Charitu: 10 700 Kč. Ročníku 1943 daroval na kostel 650 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Pokud by byl v sobotu pohřeb, ranní mše svatá nebude.

- Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.14

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ a ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ

Do příští neděle 20. listopadu se celá církve modlí za mládež. V pátek v 17 hodin bude adorace s mladými. Pozval jsem biřmovance, ale i vy pozvěte své mladé z rodin, aby to opravdu byla „adorace s mladými“ a nejen „adorace za mladé“. A v sobotu 19. listopadu je Arcidiecézní setkání mládeže v Olomouci. Bližší informace jsou na webu: www.mladez.ado.cz/adsm-2022 Program je tam opravdu pestrý a zajímavý. Povzbuďte své děti a vnuky k účasti.

MODLITBA ZA MLÁDEŽ

Dobrý Otče, vylej svého Ducha svatého na všechny mladé lidi a dej jim poznat svou lásku, kterou je nekonečně miluješ. Daruj jim nový pohled na Tvou dobrotu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu i novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje Láska rostla v jejich srdcích. Panno Maria, Ty, která jsi dobře porozuměla tomu, co to znamená svěřit se do Božích rukou a s radostí spěchat šířit evangelium, přimlouvej se za nás! AMEN.

PŘEDADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA VE FARNOSTI

V sobotu 26. listopadu bude farní duchovní obnova s františkánem Bernardínem Šmidem z Uherského Hradiště. Udělejte si čas a velkou část dne věnujte jenom Bohu.

Plánovaný program:

9 hodin – přednáška kněze (Stvoření člověka a Boží plán s člověkem) + setkání ve skupinkách (Lectio divina – duchovní četba Písma)

10,30 hodin – přednáška kněze (Prvotní hřích)

11 – 12 hodin: adorace a příležitost ke svátosti smíření a duchovní rozhovor

13 hodin – přednáška kněze (Důsledky prvotního hříchu) + diskuze ve skupinkách

14,15 hodin – rozjímavý růženec a příležitost ke svátosti smíření a duchovní rozhovor

15 hodin – mše svatá (kázání – Pokání jako řešení)

PODĚKOVÁNÍ ZE SIROTČINCE V KONGU

Milí dárci, milí přátelé, chybí nám slova, abychom vám mohli vyjádřit naši hlubokou vděčnost za to, jak jste vašimi dary při besedě Markéty Debroise a výtěžkem z misijní cukrárny podpořili Césarine Luzolo, maminku našeho sirotčince v Loangu, která v současnosti podstupuje dlouhou léčbu chemoterapiemi. Díky vaší pomoci se cítí podpořená a její léčba může probíhat pravidelně, jak byla stanovená. Jednomyslně se s ní spojujeme, abychom vám vyjádřili naše srdečné DÍKY. Kéž vám Bůh žehná a vše vám stonásobně odplatí.    otec Jean-Martin NLANDU, odpovědný sirotčince


NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- V pátek v 18 hodin v kostele bude opět setkání – povídání, čtení Bible.

- V sobotu v 19 hodin bude v kostele rozjímavá modlitba růžence s biblickými texty a písněmi z Taize a k Panně Marii.

- Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.