Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 29.5. do 6.6.2021 - 22. týden

SOBOTA 29.5.2021 SV. PAVLA VI., PAPEŽE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 30.5.2021 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
09:00 Slavkov Za rodiny našich farností (Malá pouť rodin)
15:00 Slavkov Májová pobožnost a adorace (Malá pouť rodin)
PONDĚLÍ 31.5.2021 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
09:00 Slavkov O dar víry pro všechny, kdo pracují v Charitě
18:00 HN Mše svatá (P. Jan Kornek)
ÚTERÝ 1.6.2021 PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA
18:00 HN Mše svatá (P. Jan Kornek)
STŘEDA 2.6.2021 SV. MARCELINA A PETRA, MUČEDNÍKŮ
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 3.6.2021 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
17:00 HN Za +Josefa Nehvěvajsu, +Miriam Zimulovou, dvoje +rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu 

Mše svatá a eucharistické procesí obcí
PÁTEK 4.6.2021 PÁTEK 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
Dnes mše sv. není
SOBOTA 5.6.2021 PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
11:00 HN Křty - Jakub Štěpánek a Miroslava Turečková
NEDĚLE 6.6.2021 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 HN Na poděkování Bohu za 90 let, +rodiče, +bratra, rodinu Hrubcovu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Bůh je větší

Ježíš řekl apoštolům: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,16-20)

Bible a celé zjevení nám Boha přestavuje z různých úhlů pohledu. Jsou to jakési kamínky do mozaiky toho, jak si Boha můžeme představovat. A leckdy jsou to naprosto paradoxně odlišné rysy. Odlišné tak, jako je paradoxní život sám. Tento Bůh není ani muž, ani žena, ale stvořil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu. Jeho láska se projevuje jako mateřská, otcovská, přátelská, milenecká a hlavně nezištná. Je to Bůh, který vyšel naproti člověku, když se k němu otočil zády. Je to mocný Bůh, který v Ježíši nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby nám sloužil. Je to Bůh, který sdílí naše osudy a ztotožňuje se s každým, kdo je zlomený na srdci, odmítnutý, chudý, pronásledovaný, kdo je jakkoliv nesvobodný…

Je to Bůh, který je jeden. Ale není osamocený, nýbrž je dokonalým společenstvím v Trojici: Bůh – Otec, Bůh Syn - Ježíš Kristus a Bůh Duchu svatý - Ruah (v hebrejštině ženského rodu). Tento Bůh nás každého zve do dynamiky neohraničené Lásky. A zároveň nás zve k rozvíjení celého stvoření a sebe sama. Je jiný, než si představujeme. Je plný překvapení. A hlavně: je větší. Je větší, než naše očekávání, je větší než vše krásné,  co nás může v tomto životě potkat. A je i větší, než veškeré zlo, které ve svém životě zakoušíme. A to je naše jistota. O něj se můžeme opírat a jít s ním a k němu krok za krokem k naplňování a uskutečňování všeho toho dobrého, co je vloženo do našich srdcí. Vzdor všemu těžkému, co nám leží v cestě. Protože on je větší.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Sbírka na církevní školy: 3 100 Kč. Další dary: 2000 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Ve čtvrtek na slavnost Těla a Krve Páně je mše svatá již v 17 hodin, protože po mši svaté bude procesí s Nejsvětější svátostí obcí. Pokud vám to povinnosti dovolí, přijďte na tuto slavnost.
  • V neděli je mše svatá již v 8 hodin !!!

OPATŘENÍ V NAŠEM KOSTELE
Nadále je třeba dodržovat 3 základní zásady: roušky, ruce (dezinfekce) a rozestupy (2 metry – s výjimkou členů domácnosti). Buďte ohleduplní a když přijdete do kostele, nesedejte si do lavice těsně před někoho nebo za někým. Využívejte i místa na židlích vepředu.

POUŤ NA SVATÝ ANTONÍNEK nejen pro ovdovělé

Srdečně zveme všechny na mši svatou ke sv. Antonínkovi 9. června 2021 hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký. Program:  9.30 - modlitba růžence. 10.00 - slavnostní prosebná a děkovná mše svatá. 11.30 - svědectví, informace spolku. 12.00 - polední přestávka – k dispozici káva nebo čaj, jídlo vlastní. 13.30 - kulturní program. 14.00 - křížová cesta, závěrečné požehnání

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ 2021

ÚKOL PRO KAŽDOU FARNOST: VYTVOŘIT FARNÍ PASTORAČNÍ PLÁN DO KONCE ČERVNA. - Nejde o plán akcí, ale o stanovení cílů a hledání cest.

Proto se na vás, farníci, obracím s prosbou o vaše vyjádření a náměty k jednotlivým částem pastoračního plánu.

4) Čím více současná kultura vede k sebestřednosti, tím více chceme věřícím pomáhat soustředit se na Krista, na němž všechno záleží, vést k častému naslouchání Božímu slovu a k jeho uvádění do života.

  • Jak pomoci jednotlivcům i rodinám od sebestřednosti?
  • Jak dostat Boží slovo k lidem?
  • Jak učit farníky uvádět Boží slovo do života?

Své postřehy můžete napsat na papír a předat knězi.  Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 6/6/2021

  1. ČTENÍ  Gn 3,9-15

Vyprávění o prvotním hříchu pokračuje „vyšetřováním“ celé události. Adam svaluje vinu na ženu, žena na hada. Hříchem vstoupil mezi muže („adam“ znamená „člověk“) a ženu nesoulad. Prvotní duchovní čistota se ztratila. Bůh se zlem nevede žádnou diskusi! Tento Boží postoj předznamenává Ježíšovo jednání v dnešním evangeliu.

Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl.“ Bůh řekl: „Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!“ Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl.“ Hospodin Bůh se zeptal ženy: „Cos to udělala?“ Žena odpověděla: „Had mě svedl, a tak jsem jedla.“ Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protože jsi to udělal, buď zlořečený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě.“

  1. ČTENÍ  2 Kor 4,13 – 5,1

Svatý Pavel se hájí proti nařčení, že se chlubí sám sebou. Mluví o pravé slávě působené Bohem a odkazuje na vlastní slabost. Připomíná slova o pokladu víry, který máme v „hliněné nádobě“. Odvolává se na druhou knihu Mojžíšovu (Ex 34,29-30), kde se Mojžíšovi po setkání s Bohem rozzářila tvář. Slovo „sláva“ znamená v hebrejštině též „hmotnost“ nebo „tíhu“.

Bratři! Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v Písmu: „Uvěřil jsem, a proto jsem mluvil“, věříme i my, a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. Všecko se to přece děje pro vás: čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet lidí bude potom projevovat vděčnost k Boží oslavě. A proto neklesáme na mysli. Tělo nám sice chátrá, ale duše se den ze dne zmlazuje, neboť nynější lehké břemeno utrpení zjednává nám nad každou míru věčnou tíhu slávy, protože nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně. Víme totiž, až bude stržen stan, v kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi.

EVANGELIUM                  Mk 3,20-35

Dnešní text navazuje na vyvolení dvanácti učedníků. Marek podtrhl význam této nové rodiny. Pro porozumění Bohu totiž nejsou důležité rodové vazby, konexe ani zvláštní studia (učitelé Zákona), ale otevřenost Božímu Duchu.

Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi: „Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů.“ Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem.“ To řekl proto, že tvrdili: „Je posedlý nečistým duchem.“ Přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: „Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji příbuzní?“ A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: „To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“