Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Horní Němčí (Slavkov)
od 13.2. do 21.2.2021 - 07. týden

SOBOTA 13.2.2021 SOBOTA 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 14.2.2021 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Na poděkování Bohu za 48 let společného života, dar zdraví s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu, za dvoje +rodiče, 2 bratry a duše v očistci
PONDĚLÍ 15.2.2021 PONDĚLÍ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 16.2.2021 ÚTERÝ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 17.2.2021 POPELEČNÍ STŘEDA - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
09:00 HN Za zemřelé kněze (mše svatá s udělováním popelce)
16:00 HN Udělování popelce (bohoslužba slova se svatým přijímáním: 16:00, 16:20 a 16:40 hodin)
ČTVRTEK 18.2.2021 ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
16:00 Slavkov Za +manžela, +rodiče Machálkovy a Štefaníkovy, sestru, 2 švagry, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu (mše svatá s udělováním popelce)
PÁTEK 19.2.2021 PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
Dnes mše sv. není
SOBOTA 20.2.2021 SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 21.2.2021 1. NEDĚLE POSTNÍ
09:00 HN Za +Jarmilu Zaoralovu, za +manžela, rodiče Kohoutkovy a tři +sourozence, za ochranu a Boží požehnání pro celou živou rodinu
14:00 HN Udělování popelce (bohoslužba slova se svatým přijímáním: 14:00 a 14:20 hodin)

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Nejsme bezmocní, někdy stačí jen málo

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. (Mk 1,40-42)

Ježíš má soucit a má moc. Přicházejí za ním lidé, kteří nemají se svou nouzí kam jít.  Když se Ježíš setká s nemocným, „má s ním soucit“ a uzdravuje ho. Když káže zástupům, vidí, že lidé mají hlad a nemají co jíst, obstarává jim s pomocí učedníků jídlo. Když vidí, že jeho učedníci jsou unavení, vyzývá je, aby si šli odpočinout na odlehlé místo… A vždycky mu lidí „je líto“.  Vidí lidské trápení a bolesti a se svou mocí jim pomáhá. Tak se lidé v jeho blízkosti setkávají s lidskou dobrotou a s božskou silou uzdravení. My takovou moc činit zázraky jako Ježíš nemáme. Ale nejsme bezmocní. I my můžeme druhým lidem zprostředkovávat setkání s lidskou dobrotou a božskou silou uzdravení. Záleží na tom, jestli člověka, který je vedle nás, bereme vážně, chápeme ho a uděláme pro něj něco, co mu pomůže. Někdy stačí málo. Třeba projevit svůj zájem o něj, věnovat mu čas, vzít ho za ruku … I my můžeme vzbuzovat v druhých vědomí, že jsou-li v nouzi, mohou za námi přijít. „Byť jen kapka soucitu změní svět v méně chladný, více spravedlivý.“ (Papež František)

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Dary na opravu kostela: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Stále je možná účast na mši svaté pouze pro rodinu, která dala úmysl.
  • Příští neděli je celosvětová sbírka Haléř sv. Petra. Sbírka se koná na celém světě. V České republice je to poblíž svátku Stolce sv. Petra (22. února). Její výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb univerzální církve. Jedná se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 8. století. Na sbírku můžete peníze přinést během týdne paní Warchilové nebo poslat bankovním převodem na účet 163968833/0300 s VS 911830. Můžete použít tento QR kód. Pán Bůh zaplať. QR Platba

 

ZAČÍNÁ DOBA POSTNÍ

Již tuto středu vstoupíme do doby postní, která se právem nazývá svatá, protože je silným duchovním prostředkem na cestě ke svatosti. Doba postní jen nejen doba postního odříkání, ale také časem usebrání, abychom se více věnovali rozjímání o Kristově utrpení. Protože sledování televize je často také způsob zábavy, měli bychom se snažit omezit i toto. Vybírejte si jen ty pořady, které jsou duchovní nebo poučné, nebo alespoň omezte dobu strávenou u televize. Pro mladší a střední generaci to platí také o internetu, který je velkým pomocníkem, ale také zdrojem zábavy, kterou v době postní vědomě omezujeme. Opět budou bývat křížové cesty v kostele a také na farním rádiu. Během doby postní také můžete odkládat peníze na potřebné do Postní almužny. Krabičky k poskládání máte také v kostele.

UDĚLOVÁNÍ POPELCE

Popeleční středa je den přísného půstu (pouze jednodenní nasycení a půst od masa). I v této pandemické době bude udělován popelec. Ale protože se nemůžeme sejít všichni najednou v kostele při mši svaté, bude během dne několik příležitostí udělování popelce v rámci krátké bohoslužby slova se svatým přijímáním.

Udělování popelce při bohoslužbě slova se svatými přijímáním

POPELEČNÍ STŘEDA

1. NEDĚLE POSTNÍ

9 hodin – mše svatá

16:00 hodin

14 hodin

 

16:20 hodin

14:20 hodin

 

16:40 hodin

 

Je potřeba si vyzvednout lístek v předsíni kostela (omezení počtu osob), děti základní školy nepotřebují lístek.
Přijďte přesně ve stanovený čas (nechoďte dříve) a vstupujte do kostela až předcházející skupina bude vycházet.

POSTNÍ KAPKY 2021

„Postní kapky 2021“ jsou každodenní inspirace (letos o Božím milosrdenství), které mohou „osvěžit“ váš život v době přípravy na velikonoce. Jsem rád, že se letos do přípravy obsahu zapojil otec arcibiskup Jan Graubner svými postními impulzy a vážím si také toho, že P. Martin Holík (ředitel rádia Proglas) natočil celou encykliku svatého papeže Jana Pavla II. právě o Božím milosrdenství. Takže letos „kapky“ budou ještě inspirativnější. Postní kapky jsou k dispozici na webu: www.postnikapky.cz a můžete je pravidelně dostávat do e-mailu. Nebo si stáhněte mobilní aplikaci pro Android nebo Apple. Pokud vám bude stačit SMS, tak přihlaste k odběru své mobilní číslo. Věřím, že vám tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.

KŘÍŽEM KRÁŽEM ZA JEŽÍŠEM

Aktivita Křížem krážem za Ježíšem je určena nejen dětem, ale luštit může celá rodina dohromady. Aktivita se skládá ze základního listu, souboru křížovek a rébusů (4 listy) určeného pro postupné luštění během postní doby, 1 listu s obrázkem vzkříšeného Ježíše a 1 listu s číselnou řadou pro vyluštění velikonoční tajenky.  Vše bude postupně na webu farností: www.farnostnemci.cz/krizem-krazem-za-jezisem Děti, pokud se vám podaří vytrvat až do konce a vše vyluštit, můžete se těšit na velikonoční odměnu.

POSTNÍ ALMUŽNA

Vzhled letošní postní kasičky vyvolává dojem kapek rosy. Vzpomněl jsem si na svou túru hřebenovkou Beskyd, kterou jsem absolvoval za mlada. Určitě jsem si vzal s sebou něco k jídlu, ale nic k pití. Od „smrti žízní“ mne zachránily kapky rosy na jehličkách smrků, které jsem lízal, abych aspoň trochu žízeň zahnal. Vtom jsem si všimnul, že po stezce jde další turista, který mne se zájmem sleduje. Trochu jsem se zastyděl… On mne předešel - a po chvíli chůze jsem zase já zastihl jeho, jak se osvěžuje stejným způsobem. Prostě, příklady táhnou.

Můžeme vidět určitou podobnost mezi kapkami rosy a dobrými skutky, kterými můžeme my osvěžovat druhé. A ty dobré skutky také mohou rozzářit něčí život nebo svět kolem nás. Kolik kapek rosy je potřeba, aby svlažily zemi, kolik je potřeba dobrých skutků, aby byl svět lepší… Může nás napadnout, že těch pár kapek, které vzejdou z našich drobných odřeknutí, svět nezmění. Nenechejme se takovými myšlenkami odradit. Matka Tereza jednou řekla:  „Sami víme, že to, co děláme, je kapkou do moře. Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla, chyběla by tam.“

V kapce rosy se odráží světlo a krásně září všemi barvami; stejně tak je mnoho způsobů („barev“) konání dobra. Může být mnoho možností, co si odřeknout a obnos za odřeknuté vhodit do kasičky. Je jistě mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. Kdo to je v mém okolí? Pokuste se, prosím, vhodnou formou sdělit knězi či místní Charitě, pokud ve Vašem okolí je někdo v nouzi. Pomoci a osvěžit realitu těžké životní situace může  i Postní almužna. Nabídnete, prosím, postní kasičky i těm, kteří nyní kvůli pandemii do kostela nemohou chodit. Přeji Vám a vyprošuji vytrvalost v dobrém.

Mons. P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 21/2/2021

Postní doba nabízí obnovu naší víry na základě nejdůležitějších textů Písma. Každé z čtení během postních nedělí patří k pokladům Písma a otevírá nějaký důležitý aspekt naší víry. Zároveň každá neděle je věnována určitému tématu, tak první postní neděle je věnována skutečnosti pokušení.

  1. ČTENÍ Gn 9,8-15

Příběh o potopě v sobě nese zásadní sdělení: Všichni lidé propadli hříchu. Bůh má moc člověka zcela vyhubit. Ale toto řešení Bůh nevolí! Naopak hledá šanci, jak lidstvu pomoci. Výrazem toho je smlouva s celým živým stvořením.

Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: „Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi.“ Bůh dodal: „Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svoji smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tělo. Voda už nevzroste k potopě, aby zahubila každé tělo.“

  1. ČTENÍ  1 Petr 3,18-22

Svatý Petr povzbuzuje křesťany, aby byli připraveni hájit svoji víru před druhými a nebáli se pomluv a hanobení, či dokonce utrpení. Vždyť sám Pán trpěl. A tak vyjevuje podstatný článek křesťanské víry, totiž Kristovou smrtí byli ospravedlněni i ti, kteří zemřeli před Kristem.

Milovaní! Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. V tom duchu šel a přinesl zprávu duším uvězněným. Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco se stavěla archa. Jen několik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu. Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.

EVANGELIUM    Mk 1,12-15

Čteme krátké uvedení do Ježíšova veřejného působení mající dvě části: Ježíš na poušti a shrnující zpráva o počátku jeho činnosti. Kristus sám není vyňat z útoků zla. Ale jeho poslání je přinést evangelium. Tato výzva očekává odpověď.

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“

K ZAMYŠLENÍ

Velké téma křesťanství se týká lidského hříchu. Hřích označuje každou situaci, kdy nejednáme v souladu s Boží vůlí. Člověk byl na počátku pozván do důvěrné blízkosti Boha, ale nedokázal odolat pokušení jít vlastní cestou. Příběh o potopě zobrazuje nejen skutečnost lidské svévole znamenající totální smrt vyjádřenou potopou, ale také Boží touhu dovést celé stvoření k životu. Bůh mnohokrát v dějinách přetrpěl lidské odmítnutí. Nyní přichází Kristus, který svojí poslušností zahladí propast mezi člověkem a Bohem. Nás zve, abychom Boha přijali a neodmítli.