Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 10.7. do 18.7.2021 - 28. týden

SOBOTA 10.7.2021 SOBOTA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 11.7.2021 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky
10:30 DN Za +Ludmilu Kadlčkovou, manžela Ludvíka, dceru Boženku, za +rodiče Marii a Františka Hrbáčkovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 12.7.2021 PONDĚLÍ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:45 DN Fatimská mariánská pobožnost
18:30 DN Za +rodiče Daňkovy a Kadlčkovy, 2 syny, celou +rodinu, dar zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 13.7.2021 SV. JINDŘICHA
Dnes mše sv. není
STŘEDA 14.7.2021 BL. HROZNATY, MUČEDNÍKA
18:30 DN Na poděkování Bohu za 50 let života a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 15.7.2021 PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 16.7.2021 PANNY MARIE KARMELSKÉ
18:30 DN
Za živé a zemřelé ročníku 1941, zvláště za +Josefa Bartoše a Jaroslava Zimčíka, Boží požehnání pro jejich rodiny
SOBOTA 17.7.2021 BL. ČESLAVA A SV. HYACINTA, KNĚŽÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
07:30 DN
Za +Ludmilu Juřenovou, +Josefa Kopunce, za živé a zemřelé ročníku 1948
11:00 DN Svatební obřad - Bohuslav Čech a Zuzana Krzepicki
NEDĚLE 18.7.2021 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +manžela Josefa Kadlčka, rodiče z obou stran, dva bratry, dvě sestry, švagry, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
10:30 DN Za +Zdenku a Ivanu Hrdinovy, +rodiče Hrdinovy, Ježkovy, Bartošovy, za celou +rodinu, dar zdraví a 
Boží požehnání pro živé rodiny
11:30 DN Křest - Gabriela Konečná

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Rozhoduj se s Bohem

Amos odpověděl: „Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal od stáda a řekl mi: `Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu!“ (srov. Am 7, 14-15)

Když jsem před časem zvažovala, zda změnit zaměstnání, jeden moudrý přítel mi řekl: „Rozhoduj se s Pánem. Vědomí, že na samém počátku rozhodování byl s tebou, ti pomůže překonat případné nesnáze, které tě mohou potkat.“ Zaměstnání jsem nezměnila a časem se ukázalo, že to bylo rozhodnutí dobré.

Život přináší mnoho situací, kdy musíme řešit, kterou cestou se vydat. Je to volba povolání, partnera, životního stylu… Zažíváme ale i takové situace, kdy se máme rozhodnout, zda vystoupit na obranu bližního, kterému se děje bezpráví, když nevíme, zda mlčet či promluvit…

Vědomí, že na počátku našeho rozhodování byl s námi Ježíš, kterého jsme k tomu přizvali, dává jistotu, že ať už situace dopadne jakkoli, on je s námi. Možná se nám někdy přihodí, že se po takovém rozhodování s Pánem ocitneme v situacích, které by nás ani nenapadly. To zažil třeba prorok Amos, který byl „pastýř a pěstitel smokvoní“ a nakonec se z něho stal Boží prorok.

Cesty Páně jsou nevyzpytatelné, ale „když Bůh je s námi, kdo proti nám?“

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Sbírka na Moravu (tornádo): 62 400 Kč. Padesátníci darovali na kostel 6 000 Kč a na Moravu zasaženou tornádem 2 000 Kč. Další dary: 7 800 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Anny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE A FARNOSTI

10) Nadále chceme rozvíjet charitativní i pastorační službu nemocným, starým a sociálně potřebným jako projev víry, která dovede v potřebných vidět samotného Ježíše a ukazovat mu praktickou lásku. Nemyslíme jen na potřebné mezi námi, ale i ve vzdálených zemích, kde pomáháme. Lidská nouze se nově objevuje v řadě oblastí jako důsledky zoufalé prázdnoty, závislostí, sociální nespravedlnosti, domácího násilí či osamělosti nebo ztráty morálky. K žádné oblasti nesmíme být lhostejní, i když nejsme schopni problémy vyřešit. Vidíme v nich výzvy k nové „fantazii lásky" a přiblížení se těm, kdo trpí.

  • Jak do pastorace nemocných zapojit další farníky?
  • Jak rozvíjet misijní činnost farnosti?
  • Jak rozvíjet „fantazii lásky“ k přiblížení se k trpícím?

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a vhodit do schránky na faře.
Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE NA VELEHRADĚ

Letos nám již situace dovolila, abychom se zúčastnili Cyrilometodějské pouti a Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. S chutí a radostí  jsme se vydali do stánku Papežských misijních děl. Napečené perníčky, cukroví a krásné výrobky od všech obětavých a ochotných dětí, maminek a babiček, kterými jsme přispěli do našeho misijního stánku, rychle mizely. Velké poděkování patří všem, kdo jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do této aktivity a také těm, kteří se zastavili u našeho stánku, udělali radost svým nejbližším a tímto podpořili projekty v chudých misijních zemích. Také za vzájemné povzbuzení a radost, že i v naší farnosti jsou děti a lidé, kteří rádi podporují misijní činnost církve.

O zajímavé výrobky, napečené perníčky, cukroví a pomoc ve stánku se postarali:

P. Petr Hofírek, Scholička – Dol. Němčí, Kadeřnictví Jana Bartošová a dcery Jana a Eliška, Děti ze 4.A třídy ZŠ Tusarova Praha 7 s p. uč. Lucií Pochylou, Tetičky z Dol. Němčí - Tinková Františka, Ježková Marie, Kleinová Marie, Ježková Ludmila, Sečková Markéta – Velká n. Veličkou, Matůšová Jarmila, Daníčková Františka, Fibichrová Jana, Fibichrová Silvie, Bobčíková Pavlína, Uhrová Anička, Zimčíková Lucie, Zetkovy - Zdeňka, Barborka a Adélka, Štefaníková Jana s Natálkou, Jančářová  Zdenka, Hniličková Dana, Jančová Dagmar.          Erika Uhrová

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 18/7/2021

  1. ČTENÍ  Ef 2,13-18

Bratři! Protože jste nyní spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil vjedno a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil (příčinu) nepřátelství, která (záležela) v Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou (částí) jediného nového člověka, a tím zjednal pokoj a křížem usmířil obě (strany) s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu neřátelství. A pak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho máme my i vy přístup k Otci v jednom Duchu.

EVANGELIUM                  Mk 6,30-34

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když (Ježíš) vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.