Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ, DOLNÍ NĚMČÍ
od 21.5. do 29.5.2022 - 21. týden

SOBOTA 21.5.2022 SV. KRYŠTOFA MAGALLANESE, KNĚZE, A JEHO DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 22.5.2022 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:30 HN Májová pobožnost přede mší svatou
09:00 HN Za +Ondřeje a Anežku Mandincovy, sestru, dvoje rodiče, 2 syny, dceru, zetě, vnuka a duše v očistci
PONDĚLÍ 23.5.2022 PONDĚLÍ 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 HN ( volná intence )
ÚTERÝ 24.5.2022 PŘIPOMÍNKA DEN MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ
18:00 HN Mše svatá
STŘEDA 25.5.2022 SV. BEDY CTIHODNÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 26.5.2022 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
17:00 Slavkov Za farníky
18:00 HN Májová pobožnost v kostele
PÁTEK 27.5.2022 SV. AUGUSTINA Z CANTERBURY, BISKUPA (ZAČÍNÁ DEVÍTIDENNÍ PŘÍPRAVA NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)
Dnes mše sv. není
SOBOTA 28.5.2022 SOBOTA 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
15:00 VELEHRAD Děkanátní pouť za posvěcení rodin a duchovní povolání
(15 hodin - růženec; 16 hodin - adorace; 17 hodin - mše svatá)
NEDĚLE 29.5.2022 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:30 HN Májová pobožnost přede mší svatou
09:00 HN Za + Zdeňka Borýska, + rodiče a za dar zdraví, pomoc Boží a ochranu pro celou živou rodinu

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Neděste se

Ježíš řekl svým učedníkům: „Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.“ (J 14, 26-27)

„V lásce jsou tři důležité etapy: laskavost, dodání odvahy a výzva,“ píše J. Powell ve své knížce Láska bez podmínek.

Laskavostí dáváme druhým najevo, že jsme na jejich straně, že nám záleží na jejich štěstí a rádi jim budeme v životě pomáhat. Dáváme jim zakusit, že jsou pro nás jedineční. Odvahu jim dodáváme tím, že jim pomůžeme, aby uvěřili v sebe a schopnosti vzít své problémy a životní příležitosti do vlastních rukou. Výzva pak je povzbuzením k tomu, aby své schopnosti použili k činům, a to i k těm, které jim připadají, že jsou nad jejich síly. Jednoduše řečeno, svou lásku k druhým můžeme vyjádřit takto: Jsem při tobě; ty to dokážeš; zkus to, dej do toho všechno. Při tvých výhrách i prohrách budu s tebou. A takto jednal Ježíš se svými učedníky a jedná tak i s každým z nás. Ježíš měl své učedníky rád. V posledních okamžicích svého pobývání na zemi je ubezpečoval o svém vztahu k nim, dodával jim odvahy, aby se ničeho neděsili. A jako vrchol jim nabízí sám sebe, jako zdroj vnitřního Pokoje, který jim bude silou a pomocí ve všech situacích života – krásných i náročných. A takto vybavené je následně vyzývá, aby šli předávat světu radostnou zvěst o Boží lásce ke každému člověku. Nebudou na to sami, pomocí jim bude Duch svatý, kterého jim Bůh pošle. Pomáhat druhým lidem, aby zakusili, že jsou milováni, je pro tento svět nezbytné. Protože jen milovaný člověk může milovat druhé. Proto je posláním každého křesťana zprostředkovávat radostnou zvěst o Boží lásce každému člověku.  Uvěříme-li my i naše okolí, že jsme Bohem milováni, pak můžeme přinášet do tohoto světa jádro evangelia: milosrdenství, laskavost, radost, odpuštění a smíření, péči o chudé a trpící, o lidi na okraji společnosti…  To, co dělá svět lepším.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V pondělí 30. 5. se uskuteční tradiční Malá pouť rodin v kapli sv. Zdislavy ve Slavkově. Mše svatá začíná v 18 hodin.

POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Mladí přátelé, milé rodiny, bratři a sestry, v srpnu tohoto roku od 9. do 14. pořádáme Celostátní setkání mládeže. Ty dívko a chlapče, kteří zvažujete, zda na setkání jet, neváhej a přihlas se. Zaručit Ti můžeme živé společenství s Kristem, posílení víry a mnoho kulturního programu.  Pozor, od 31. května se cena setkání zvyšuje. Nechceš jet jen jako účastník? Přípravné týmy stále hledají pomocníky. Mladé rodiny, Vás zveme na sobotní program pro rodiny 13. srpna. Vybrat si můžete z dopolední katecheze, mše svaté, koncertu kapely SBM a stanovišť pro Vaše ratolesti. Vás starší a ostatní farníky, moc prosíme o modlitbu za Ducha svatého pro organizátory, za celé setkání a účastníky. Hlavní programy bude vysílat Tv NOE a Radio Proglas. Můžete tak být ve společenství s Pánem a s námi touto formou. Přihlášky, informace o všech programech a jejich vysílání médii naleznete na internetových stránkách: https://celostatnisetkanimladeze.cz. Za vzájemnou pomoc, novou evangelizaci v naší milé České republice a za modlitbu děkuje a žehná

biskup Pavel Posád, delegát pro mládež při České biskupské konferenci

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 29/5/2022

Ve čtvrtek jsme si připomněli Nanebevstoupení Páně (někde se slaví tuto neděli) a za týden oslavíme svatodušní svátky. Církev se v tyto dny modlí o dary Ducha svatého, který nás vede světem, složitými situacemi, pomáhá nám radovat se z Boha. Jednou z největších bolestí křesťanů je rozdělení, které překoná jedině moc Ducha svatého. Prosme o tento největší dar Boží lásky.

  1. ČTENÍ Sk 7,55-60

Křesťanská komunita se v Jeruzalémě rozrůstá. S tím ale přichází více a více konfliktů s oficiálními představiteli židovství. Jáhen Štěpán se obhajuje koncipovanou dlouhou řečí před veleradou. Jeho obsažná řeč vrcholí tvrdým osočením velerady z neochoty naslouchat Bohu. A tito představitelé ho za to vyženou ven ke kamenování.

Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: „Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici!“ Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže – jmenoval se Šavel. Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: „Pane, nepřičítej jim tento hřích.“ A po těchto slovech skonal.

  1. ČTENÍ Zj 22,12-14.16-17.20

Čtenáři mohli v knize Zjevení sledovat strhující vyprávění o Božím vítězství a konečném zápasu spravedlivých, kteří dosáhli cíle. Nyní je třeba tuto knihu velkého povzbuzení uzavřít impulsem určeným pro čtenáře.

Já, Jan, uslyšel jsem hlas, který mi řekl: „Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych odměnil každého podle jeho činů. Já jsem alfa i omega, první i poslední, začátek i konec. Blaze těm, kdo si vypírají šaty; budou mít právo na strom života a branami vstoupí do města. Já, Ježíš, poslal jsem svého anděla, aby vám svědčil o tom, co se týká církevních obcí. Já jsem výhonek z Davidova kořene a Davidův potomek, zářivá jitřní hvězda.“ Duch i nevěsta volají: „Přijď!“ Kdo to slyší, ať také zvolá: „Přijď!“ A kdo žízní, ať přijde: kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo. Ten, kdo to dosvědčuje, říká: „Ano, přijdu brzy!“ Amen, přijď, Pane Ježíši!

EVANGELIUM                 Jan 17,20-26

Poslední večeře v Janově evangeliu graduje k modlitbě za učedníky. Je to vrcholný okamžik Ježíšovy péče o církev. Stojíme před branou Getsemanské zahrady, utrpení, zrady učedníků, Ježíšovy smrti a vzkříšení. V této modlitbě vyslovuje Pán zásadní skutečnosti, které se mají naplnit na nás – jeho učednících.

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“

K ZAMYŠLENÍ

„Aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich…“ Boží láska mezi Otcem a Synem je Duch svatý, není to věc, cit, emoce, ale někdo – božská osoba, ten, který tepe Božím životem. Tento dar nám Ježíš vyprošuje. Snaží se nás tak vtáhnout do Božího života. To jde? Ale vždyť to je cíl celé Ježíšovy mise: abychom měli účast na radosti, plnosti Božího života. To není teorie, hezké čtení k nedělní kávě, ale skutečnost, která mnohým lidem dala sílu vydat se pro Boha, evangelium, hlásání naděje i na smrt. K tomu jsme dnes pozváni!