Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 26.6. do 4.7.2021 - 26. týden

SOBOTA 26.6.2021 SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 27.6.2021 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10:00 HN Za všechny občany a farníky
PONDĚLÍ 28.6.2021 PAMÁTKA SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 29.6.2021 SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
17:00 Slavkov Na úmysl mše svaté
STŘEDA 30.6.2021 SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 1.7.2021 ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00 HN Na poděkování Bohu za dožití 70 let, za rodiče Váňovy a Milošovy, +bratra, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
PÁTEK 2.7.2021 PÁTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
Dnes mše sv. není
SOBOTA 3.7.2021 SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
11:00 HN Křest - Erik Vávra
NEDĚLE 4.7.2021 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za +Annu Krhovskou, +manžela, syna, zetě, vnuka, vnučku a +rodiče a za dar zdraví pro celou živou rodinu

PRIMICE NOVOKNĚŽÍ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

Petr Janíček:     neděle 27.6.2021 v 15:00 v Újezdě u Uničova.
Dominik Kovář:    sobota 3.7.2021 v 15:00 v Lidečku.

ZAMYŠLENÍ – Nemoci, problémy a zlozvyky z nás vysávají život

Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu.

Ježíš se rozhlíží. Tlačí se na něj senzacechtivý dav. On však vnímá, že se ho někdo dotkl jinak než ti ostatní. A pak se setkají se tváří v tvář. Jeho pohled pronikne ženino srdce tak, že ji naplní svým pokojem a uzdraví. I my máme chronické problémy, kterých se nemůžeme zbavit. Mohou být zdravotní, existenční, vztahové, doma, v práci…  Zlozvyky a problémy, které z nás vysávají život, izolují nás a „na které nic nezabírá“. Možná si říkáme: „Kdyby se mě Bůh dotkl, ta a ta věc v mém životě se změnila.“  Vyslovíme  před Ním svou potřebu, jednou, dvakrát, třikrát,…  ale pak v modlitbě ochabujeme.  Můžeme mít pocit, že je pro nás Ježíš nedosažitelný, že pro něj nejsme dost zajímaví.

On je ale blízko každému i v té nejzoufalejší situaci. Avšak až naše touha po Božím dotyku v naší konkrétní potřebě a křehkosti, která nás uvede do pohybu, otevírá prostor vzájemnému setkání. Představuji si, že se Ježíš rozhlíží a hledá nás.  Chce se s námi setkat tváří v tvář. Není nedosažitelný.  On je Ti blízko. Chce Tě oslovit v tom, co právě žiješ. Chce, uzdravovat to bolavé v Tobě,  naplňovat Tě pokojem, pozvedat, měnit Tvé srdce.  Hledáš ho?  Toužíš se ho dotknout? Věříš, že má moc Tě uzdravovat? A protože Bůh je větší než naše chápání, můžeme zažít, že setkání s Ním je někdy víc než všechna momentální vyřešení situací a všechna uzdravení…

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Dary na opravy kostela: 10 600 Kč. Pán Bůh zaplať.

POMOC JIŽNÍ MORAVĚ POSTIŽENÉ TORNÁDEM

Pokud chcete pomoci lidem, kteří byli postiženi tornádem a nemáte možnost zaslat peníze online, můžete přispět v kostele. Z rozhodnutí arcibiskupa Jana Graubnera bude sbírka příští neděli 4. 8. 2021 ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou. Peníze do sbírky můžete také předat knězi nebo paní Warchilové.

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE A FARNOSTI

ÚKOL PRO KAŽDOU FARNOST: VYTVOŘIT FARNÍ PASTORAČNÍ PLÁN DO KONCE ČERVNA. - Nejde o plán akcí, ale o stanovení cílů a hledání cest.

8) Za důležitý nástroj křesťanské formace budoucích generací považujeme církevní školy, které musí být nejen místy dobrého vzdělání, ale taky dobré formace křesťanského života. Ostatní mládeži nabízíme službu center mládeže a děkanátních kaplanů pro mládež.

  • Jak vést rodiny k tomu, aby posílaly děti do církevních škol?
  • Jaké přivést mladé k zapojení do života farnosti, farního nebo děkanátního společenství?
  • Jak prezentovat mladým lidem význam center pro mládež?

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a předat knězi. Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 4/7/2021

EVANGELIUM                    Mk 6,1-6

(Ježíš) šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho (lidí) ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině.“ A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře.