Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 3.4. do 11.4.2021 - 14. týden

SOBOTA 3.4.2021 BÍLÁ SOBOTA
09:00 DN Bdění u Božího hrobu (do 16 hodin)
20:00 DN
Za +Jiřího Hejdu, +rodiče z obou stran, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu (AudioKostel, facebook)
NEDĚLE 4.4.2021 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
07:30 DN Za +Otílii Stojaspalovou, za +Josefa a Marii Stojaspalovi a celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu (AudioKostel, facebook)
10:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 65 let života, +manžela, +rodiče Machů a Daníčkovy, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny (AudioKostel, facebook)
14:00 DN Křest - Lucie Stojaspalová
15:00 DN Bohoslužby slova se svatým přijímáním (15, 15:30 a 16 hodin)
PONDĚLÍ 5.4.2021 PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:30 DN Za +rodiče Matuchovy, Kadlčkovy, Neumannovy a syna Josefa Neumanna, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ÚTERÝ 6.4.2021 ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
STŘEDA 7.4.2021 STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
18:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za všechna přijatá dobrodiní, s prosbou o dary Ducha svatého, dar zdraví, Boží požehnání pro živé rodiny a přátele
ČTVRTEK 8.4.2021 ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
PÁTEK 9.4.2021 PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
18:30 DN Za +manželku Jaroslavu, +otce Pochylého, +rodiče Zajícovy, +švagry, duše v očistci, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
SOBOTA 10.4.2021 SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 11.4.2021 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
10:30 DN Za +Marii Umlaufovou, +manžela, bratra, švagrovou a celou +rodinu, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
11:30 DN Křest - Terezie Polanská

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Můžeme s ním sdílet vše, co prožíváme

Ještě ten den (první po sobotě) se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. (Lk 24,13n)

Již přes rok spolu s celým světem prožíváme náročnou situaci probíhající pandemie. Někteří z nás jsou zarmouceni ztrátou někoho blízkého, někoho svírá strach z onemocnění, jiného obavy o budoucnost, práci, zabezpečení rodiny. Frustrují nás nejrůznější omezení života a protiepidemická opatření a není vůbec jasné, kdy to skončí. Dají se za těchto okolností vůbec slavit Velikonoce a prožívat radost z Kristova vzkříšení? Může tato velikonoční zvěst něco reálně změnit?

Zkusme se nechat oslovit zkušeností emauzských učedníků. Jdou z Jeruzaléma plni zármutku z Ježíšovy smrti, zklamání, že se nenaplnilo to, co si od něj slibovali, a beznaděje, protože vůbec netuší, co bude dál. Slyšeli zprávu o prázdném hrobu a cosi o tom, že Ježíš je živý, ale nijak to jejich rozpoložení nezměnilo. A Ježíš se k nim připojí. Podobně jde i s námi v naší situaci. Co brání našim očím, abychom ho poznali? Do čeho jsme ponořeni tak, že to překrývá realitu Ježíšovy blízkosti?

Podobně i nás Ježíš zve, abychom mu vyprávěli, co se stalo. Ne proto, že by to nevěděl. Stojí o to, abychom mu vyprávěli, jak to prožíváme, proč se cítíme tak, jak se cítíme. Dává nám možnost podělit se s ním o své obavy, smutky, frustraci… Vyprávějme mu o tom všem. A pak znovu naslouchejme slovům Písma a prosme Ježíše, aby nám odhaloval jejich smysl, aby se postupně mohla i naše srdce rozhořet. Prosme, ať s námi zůstane, pozvěme ho do svého běžného všedního života. I pro nás má připravené nějaké gesto, skrze které se nám mohou otevřít oči, abychom mohli prožít jeho přítomnost.

A setkání se vzkříšeným Ježíšem proměňuje zármutek a zklamání v radost, znovu staví na nohy a dává všemu nový smysl.

POŽEHNÁNÍ POKRMŮ V RODINĚ

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13.

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů: Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Nemocní darovali na kostel 13 200 Kč. Další dar 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za sbírku na kněžský seminář. Do pondělí 5. dubna dary na seminář ještě můžete vhodit v označené obálce do schránky na faře.
  • Vzhledem k tomu, že vláda prodloužila nouzový stav do 11. dubna, tak se stále může mše svaté zúčastnit jen rodina, která dala úmysl. Případně se domluvte na faře (Erika Uhrová - 739080307).

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 11/4/2021

Po celý týden se církev radovala ze skutečnosti vzkříšení, kterou nezastavil ani hněv vládců, Zlo či slabost učedníků. Ale je třeba nastoupit další část cesty, která vede k vládě Božího milosrdenství všude ve světě. Tato etapa se týká každého učedníka. Již nejde jen o seznámení se s Mistrem, ale o plné opření se o víru. (Tato neděle se nazývá nedělí Božího milosrdenství.)

  1. ČTENÍ  Sk 4,32-35

Čtvrtá kapitola knihy Skutků apoštolů mluví o prvních obtížích, které mladičkou církev potkaly. Apoštolové stanou před veleradou a statečně vyznají Krista… Tato kapitola končí shrnutím – textem, který dnes čteme. Zpráva je samozřejmě zjednodušující, hned další kapitola ukazuje problémy, ale obecný pohled na mladou církev žijící ze vzkříšení Pána je plný optimismu a radosti.

Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali s velkou působivostí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na nich na všech spočívala velká milost. A tak nikdo u nich nežil v nouzi. Kdo měli totiž pole nebo dům, prodávali je a peníze za to stržené přinášeli a kladli apoštolům k nohám. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval.

  1. ČTENÍ  1 Jan 5,1-6

Milovaní! Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo miluje Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. Podle toho můžeme poznat, že milujeme Boží děti: když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu záleží právě v tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda.

EVANGELIUM                  Jan 20,19-31

Teprve po příběhu o prázdném hrobu a vyprávění o Marii považující Zmrtvýchvstalého za zahradníka se Ježíš zjeví samotným apoštolům. Jako by je potřeboval připravit. Každé slovo tohoto vyprávění je naplněno důležitým významem. A přeci, i když se zjevuje naplno, je tato událost spojena s vírou, jak ukazuje postava Tomáše.

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.

K ZAMYŠLENÍ

Nevěřící Tomáš se často zmiňuje jako příklad nedostatečné víry. Ale jeho odmítání může mít více příčin. Například hněv na sebe sama, že nebyl před týdnem s ostatními nebo že nevzal Ježíšova slova vážně… Z textu není jasné, zda vložil svoji ruku do Kristových ran. Jde ale o velmi silný obraz. Možná jsme to my, kdo potřebujeme vložit svoji ruku do Kristových otevřených ran, aby se pohly ledy našeho života. Dnes i nás Ježíš zve: „…vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“

KŘÍŽEM KRÁŽEM ZA JEŽÍŠEM - zakončení

Děti, které celou dobu postní šly Křížem krážem za Ježíšem, si mohou vyzvednout v kostele list s číselnou řadou, do které se zapíší písmena podle vyplněného základního listu a tak se vyluští závěrečná velikonoční tajenka. A tuto tajenku si dítě zapíše do obrázku vzkříšeného Ježíše (také bude v kostele). Obrázek si pěkně vybarví, vystřihne, slepí a přinese  na faru od úterý 6. 4. do neděle Božího milosrdenství 11. 4. 2021. A můžete se děti těšit na velikonoční odměnu.


Kristus na sebe přijal náš úděl utrpení a smrti, 
aby nám skrze křest a vzkříšení daroval svůj božský život, který je věčný.
Svojí zbožností tento dar opět od Ježíše přijmi.
Požehnané svátky velikonoční Ti přeji a vyprošuji.
P. Petr Hofírek