Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 26.6. do 4.7.2021 - 26. týden

SOBOTA 26.6.2021 SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:30 DN Za živé a zemřelé ročníku 1956
19:30 DN Třídenní Modlitby matek
NEDĚLE 27.6.2021 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za živé a zemřelé Petry a Pavly
14:00 DN Třídenní Modlitby matek
PONDĚLÍ 28.6.2021 PAMÁTKA SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
18:30 DN Za +syna Pavla Kadlčka, +rodiče Kadlčkovy, +Marii Říhovu a za ostatní +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 29.6.2021 SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 30.6.2021 SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
18:00 DN Zpovídání dětí před letními prázdninami
18:30 DN Za +Annu Richtrovou, manžela, rodiče z obou stran, celou +rodinu, s prosbou o dar víry, zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu i v cizině
ČTVRTEK 1.7.2021 ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
PÁTEK 2.7.2021 PÁTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
18:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 85. let života, dar zdraví, Boží ochranu a za +manžela Ludvíka, dvoje rodiče.
SOBOTA 3.7.2021 SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
14:00 DN Za živé a zemřelé ročníku 1971, dar zdraví a Boží požehnání i pro jejich rodiny
NEDĚLE 4.7.2021 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +manžela Františka Kadlčka, rodiče Kadlčkovy a Kočí, celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
10:30 DN Za farníky
11:30 DN Křest - Zuzana Kadlčková

PRIMICE NOVOKNĚŽÍ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

Petr Janíček:     neděle 27.6.2021 v 15:00 v Újezdě u Uničova.
Dominik Kovář:    sobota 3.7.2021 v 15:00 v Lidečku.

ZAMYŠLENÍ – Nemoci, problémy a zlozvyky z nás vysávají život

Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, … Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Mk 5,25-27

I my máme chronické problémy, kterých se nemůžeme zbavit. Mohou být zdravotní, existenční, vztahové, doma, v práci…  Zlozvyky a problémy, které z nás vysávají život, izolují nás a „na které nic nezabírá“. Možná si říkáme: „Kdyby se mě Bůh dotkl, ta a ta věc v mém životě se změnila.“  Vyslovíme  před Ním svou potřebu, jednou, dvakrát, třikrát,…  ale pak v modlitbě ochabujeme.  Můžeme mít pocit, že je pro nás Ježíš nedosažitelný, že pro něj nejsme dost zajímaví. On je ale blízko každému i v té nejzoufalejší situaci. Není nedosažitelný.  On je Ti blízko. Chce Tě oslovit v tom, co právě žiješ. Chce, uzdravovat to bolavé v Tobě,  naplňovat Tě pokojem, pozvedat, měnit Tvé srdce.  Hledáš ho?  Toužíš se ho dotknout? Věříš, že má moc Tě uzdravovat? A protože Bůh je větší než naše chápání, můžeme zažít, že setkání s Ním je někdy víc než všechna momentální vyřešení situací a všechna uzdravení…

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Dary Petrů a Pavlů na kostel: 2 700 Kč. Ročník 1948 daroval 1 000 Kč. Další dary: 6 800 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Pokud něčím chcete přispět do misijního stánku Papežských Misijních Děl na Velehradě, přineste to, prosím, do středy na faru. Děkujeme.

POMOC JIŽNÍ MORAVĚ POSTIŽENÉ TORNÁDEM

Pokud chcete pomoci lidem, kteří byli postiženi tornádem a nemáte možnost zaslat peníze online, můžete přispět v kostele. Z rozhodnutí arcibiskupa Jana Graubnera bude sbírka příští neděli 4. 8. 2021 ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou. Peníze můžete také vhodit do pokladny v kostele nebo do schránky na faře.

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE A FARNOSTI

8) Za důležitý nástroj křesťanské formace budoucích generací považujeme církevní školy, které musí být nejen místy dobrého vzdělání, ale taky dobré formace křesťanského života. Ostatní mládeži nabízíme službu center mládeže a děkanátních kaplanů pro mládež.

  • Jak vést rodiny k tomu, aby posílaly děti do církevních škol?
  • Jaké přivést mladé k zapojení do života farnosti, farního nebo děkanátního společenství?
  • Jak prezentovat mladým lidem význam center pro mládež?

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a vhodit do schránky na faře.
Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 4/7/2021

EVANGELIUM                    Mk 6,1-6

(Ježíš) šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho (lidí) ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině.“ A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře.