Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 15.5. do 23.5.2021 - 20. týden

SOBOTA 15.5.2021 SOBOTA 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:30 DN Za +rodiče Zimčíkovy, Tinkovy, 2 syny, na poděkování Bohu za dožití významného životního jubilea, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
NEDĚLE 16.5.2021 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 DN Za farníky
10:30 DN Za +rodiče Anežku a Jaroslava Jančovy, duše v očistci, dar zdraví, Boží požehnání pro celou živou rodinu
18:00 DN Májová pobožnost v kostele
PONDĚLÍ 17.5.2021 PONDĚLÍ 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:30 DN Za +manžela Josefa Hořčicu, za dvoje +rodiče, za duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 18.5.2021 SV. JANA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
18:00 DN Májová pobožnost s dětmi
STŘEDA 19.5.2021 STŘEDA 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:30 DN Za +Cecílii Kadlčkovou, za živé a + ročníku 1943
ČTVRTEK 20.5.2021 PAMÁTKA SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, KNĚZE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 21.5.2021 SV. KRYŠTOFA MAGALLANESE, KNĚZE, A JEHO DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
18:30 DN Za +bratra Františka, sestru Jarmilu, +rodiče, prarodiče a +rodinu, Boží požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SOBOTA 22.5.2021 SV. RITY Z CASCIE, ŘEHOLNICE
11:30 DN Křest Violy Daňkové
18:30 DN Za +Antonínu Skalákovou a +Marii Řešetkovou, za živé a zemřelé ročníku 1938 a Boží ochranu a zdraví pro jejich živé rodiny
NEDĚLE 23.5.2021 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:30 DN Za +rodiče Sýkorovy, Karla Vavříka, manžele Třečkovy a duše v očistci
10:30 DN Za +Josefa Daňka, +manželku, 2 švagrové, 2 synovce, rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu i v cizině
18:00 DN Májová pobožnost v kostele

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Někdy je těžké milovat

„Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti.“  Srov. 1J 4,12

Už nevím, kde jsem ten příběh slyšela, ale stal se jedním z mých nejoblíbenějších. K jednomu starému knězi přišli manželé v těžké krizi. Řekli mu, že už se nemilují a jako jediné východisko vidí rozvod. „Co s tím máme dělat?“ ptali se ho. Kněz odpověděl: „Milujte se.“ „Ale vy nám nerozumíte, my už se právě nemilujeme.“ Kněz znovu odpověděl: „Milujte se.“ Zmatení manželé se rozčarovaně na kněze dívali a vůbec nevěděli, jak to myslí. Ten jim po chvíli řekl: „Milovat znamená dělat skutky lásky. Milování je proces, jehož výsledkem je láska.“ Nejen v manželství je někdy těžké milovat, ale lásku potřebujeme všichni. Možná nejvíce ve chvílích, kdy si to ani nechceme přiznat. Milujme se navzájem, aby v nás láska trvale působila. Bůh sám je tou láskou, která v nás pak přebývá a otevírá naše oči i srdce.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

 • Maminky Modlitby matek darovaly na kostel 1 500 Kč. Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať.
 • I toto úterý bude májová v 18 hodin v kostele a zvu na ni děti (s rodiči nebo prarodiči). Děti, přijďte a opět jako dárek Panně Marii přineste jeden živý květ, který dáme do kytice k oltáři.
 • V neděli je arcidiecézní sbírka na církevní školy.
 • Dětský (tý)den netradičně se bude konat 1.- 6.6.2021. Více informací na plakátu.

KVĚTEN V JEDNOTĚ S PAPEŽEM FRANTIŠKEM – 3.týden

Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu:

 1. Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi
 2. Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací
 3. Za všechny lékaře a zdravotní sestry
 4. Za všechny lidi ve válce a za mír
 5. Za všechny lékárníky a zdravotnický personál
 6. Za všechny sociální pracovníky
 7. Za všechny dobrovolníky
 8. Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče

OPATŘENÍ V NAŠEM KOSTELE

Na mši svatou ve všední den není třeba lístek. Ale na nedělní bohoslužby je potřeba si vyzvednout lístek v předsíni kostela (od pondělí).  Kdo byl na mši svaté tuto neděli, dejte příští neděli přednost ostatním farníkům. Od pátku jsou zbývající lístky k dispozici pro všechny.

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ 2021

ÚKOL PRO KAŽDOU FARNOST: VYTVOŘIT FARNÍ PASTORAČNÍ PLÁN DO KONCE ČERVNA. - Nejde o plán akcí, ale o stanovení cílů a hledání cest.

Proto se na vás, farníci, obracím s prosbou o vaše vyjádření a náměty k jednotlivým částem pastoračního plánu.

2) Vrcholem, k němuž směřuje veškerá činnost církve, a zároveň zdrojem, z něhož vyvěrá veškerá její síla, je liturgie. Proto klademe velký důraz zvláště na nedělní mši svatou a na to, abychom celou neděli vnímali jako zvláštní den víry. Účast na mši svaté každou neděli i za ztížených podmínek vidíme jako důležité svědectví vlastní identity.

 • Jak „oživit“ nedělní slavení mše svaté? 
 • Jak pomoci lidem, aby celou neděli prožívali jako den víry?
 • Jak povzbudit k pravidelné nedělní účasti?

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a vhodit do schránky na faře.  Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 23/5/2021

Slavnost Seslání Ducha svatého je třetí největší slavnost litugického roku. Vedle toho je ale také vrcholem několika měsíců, kdy jsme putovali od Popeleční středy až k tomuto dni. Nejde však jen o radost z dosažení cíle, ale také o zásadní dar, který rozproudil tep života církve. V tomto smyslu je dnešní den také jakýmisi narozeninami církve.

 1. ČTENÍ  Sk 2,1-11

Den Letnic je ve Starém zákoně oslavou daru Tóry – Zákona. Prorok Ezechiel předpovídal dar jiného zákona, který Bůh vloží přímo do srdce lidí. A právě to se nyní stalo! Všimněme si také narážky na babylonské zmatení jazyků, které je právě dnes překonáno.

Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“

 1. ČTENÍ  1 Kor 12,3b-7.12-13

Náš text je počátkem tří kapitol, ve kterých svatý Pavel obhajuje a vysvětluje význam daru jazyků. Každý, kdo má nějaký dar Ducha, slouží druhým a nemůže tento dar chápat jako výsadu, která ho povyšuje nad ostatní.

Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.

EVANGELIUM                  Jan 20,19-23

Jsme znovu ve večeřadle v den Vzkříšení. Apoštolové poprvé vidí Zmrtvýchvstalého. Janovo evangelium nezmiňuje Letnice, ale Ježíš po svém vzkříšení přináší jako první dar pokoj a dar Ducha svatého.

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

K ZAMYŠLENÍ

Když dostáváme nějaké dárky, je to obvykle milé a příjemné. Tu a tam si někdo posteskne, že jsou to zbytečnosti… Ale dary Ducha svatého mají trochu jiný charakter. Nejsou to ani upomínkové předměty, ani nám nepomáhají k pohodlnějšímu životu. Jsou to duchovní dary – charizmata, která vybavují člověka ke službě. Nemůžeme si je většinou vyzkoušet dopředu. Teprve v konkrétní službě najednou zjistíme, že máme zvláštní obdarování a naše konání přináší užitek. Nejsme lepší ani v angličtině, ani v účetnictví, ale to, co děláme pro druhé, se stává účinným. Tak se projevuje skutečná Boží láska, která spojuje lidi do jednoho mystického Kristova těla.

 

Nastavte si farní rádio AudioKostel na novou vysílací adresu:
http://evcast.mediacp.eu:1530/live
Starý vysílací stream končí již tento týden 20. 5. 2021.