Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 20.11. do 28.11.2021 - 47. týden

SOBOTA 20.11.2021 SOBOTA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 21.11.2021 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
09:00 HN Za farníky
PONDĚLÍ 22.11.2021 PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 23.11.2021 SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
08:00 Slavkov Mše svatá
STŘEDA 24.11.2021 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DŨNG LẠCA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
14:30 HN Pohřeb - Josef Bahula
ČTVRTEK 25.11.2021 SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
17:00 HN Za +Kateřinu Špačkovou, za živé Kateřiny, za +manžela, dar zdraví pro živé rodiny
PÁTEK 26.11.2021 PÁTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
SOBOTA 27.11.2021 SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 28.11.2021 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
09:00 HN Za +rodiče Bahulovy a Gálovy, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

ZAMYŠLENÍ – Mnoho lidí dnes věří buď všemu, nebo naopak ničemu

 Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ J 18,37

Ježíš mluví o pravdě. Co je to pravda? V první řadě je to slovo, které používáme velmi často skoro bezmyšlenkovitě a to v různých souvislostech. Hledala jsem, co slovo pravda znamená. A našla jsem následující dvě definice: „tvrzení odpovídající skutečnosti“ nebo také „skutečnost, jenž se nedá přesně určit slovy“. Zvláštní - tolikrát jsem slyšela různé „pravdy“, které těmto definicím vůbec neodpovídaly… Myslím, že slovo pravda používáme přespříliš často pro podpoření našeho názoru nebo přesvědčení. A to bez hlubšího zkoumání a ověření! A tím pak bohužel opravdové pravdě ubíráme na hodnotě. Když slýcháme nebo sami hlásáme nejrůznější pseudopravdy, stáváme se časem nedůvěřivými a možná už těžko rozlišujeme, co skutečně je a co není pravdivé. A pak můžeme bohužel volit různé strategie – můžeme věřit všemu, nebo naopak ničemu, můžeme na hledání pravdy rezignovat, být ke všemu skeptičtí. Možná nakonec dojdeme i k tomu, co tak často slýchám: „Nemůžeš věřit nikomu, jen sám sobě.“ Opravdu to tak je? Nezapomínáme na někoho? Vždyť Ježíš vydal svědectví o skutečné pravdě. Jestliže nevěříme nikomu, znamená to, že ani Jemu? Srovnáváme naše lidské, omezené, pravdy s tím, s čím přišel Ježíš na tento svět? On je Alfa i Omega. Začátek, konec i všechno mezi tím. V jeho blízkosti máme možnost být blízko i pravdě. Pravda je jeho součástí. Jemu můžeme věřit. Když jsme mu opravdu blízko, nemusíme se bát všech možných i nemožných „pravd“ současného světa. Když jsme mu blízko, můžeme si uchovávat vnitřní pokoj i v době převládajícího zmatku, chaosu a rozdělení. A vydávat se tak denně na cestu, která je někdy zahalená tmou, mlhou, strachem a obavami. Ve spojení s Bohem člověk neztrácí vnitřní orientaci navzdory vnějším bouřím. Jeho hlas nám může v hledání a naslouchání pravdě hodně pomoci…

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Sbírka na Charitu: 5 500 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Vzadu v kostele jsou zdarma k dispozici Průvodce adventem.

- Příští neděli se budou žehnat adventní věnce.

- V sobotu 27. 11. od 19,30 hodin se na Orlovně v Nivnici koná Církevní Silvestr pro mládež. Pro účast na této akci je nutné přihlásit se dopředu.

- Stojanovo gymnázium na Velehradě zve všechny deváťáky, ale i ty, kteří ještě neměli příležitost podívat se do velehradského gymnázia, na dny otevřených dveří, které se budou konat v pátek 26. 11. od 14.00 do 18.00 hodin a v sobotu 27. 11. od 8 do 12 hodin.

PAPEŽ FRANTIŠEK I NÁM HLÁSÁ EVANGELIUM

Bůh vždy působí skrytě na periferiích, dokonce i v našich duších, na okrajích duše, v pocitech, možná v pocitech, za které se stydíme, ale Pán je tam, aby nám pomohl jít kupředu. … Ježíš jde vždy směrem k periferiím. A to by nám mělo dodat velkou důvěru, protože Pán zná okrajové části našeho srdce, okrajové části naší duše, okrajové části naší společnosti, našeho města, naší rodiny, tedy tu poněkud skrytou část, kterou neukazujeme, možná ze studu.    17.11.2021, generální audience v Římě

I v našem životě je centrum a periferie. Na co jsme hrdí a mnohdy spíš pyšní považujeme za střed našeho života. Ale je tolik oblastí našeho života, které vytěsňujeme na okraj. Snažíme se na ně nemyslet a možná i zapomenout. Ale zkusme na periferie našeho života pozývat Krista a prosit o požehnání.

OTÁZKY A ODPOVĚDI O NAŠÍ VÍŘE UVÁDÍME DO ŽIVOTA

Jak člověk dosáhne blaženosti?

Člověk dosáhne blaženosti v síle Kristovy milosti, která mu dává účast na božském životě. V evangeliu Kristus ukazuje svým učedníkům cestu, která vede ke štěstí bez konce. Kristova milost působí v každém člověku, který se řídí správným svědomím, hledá a miluje pravdu a dobro a vyhýbá se zlu.

Stručná odpověď zdůrazňuje několik důležitých věcí. 1) Jedině Kristus nás může přivézt ke štěstí (blaženosti). Zde na zemi i k věčnému štěstí. - Důvěřuji Kristu nebo jen spoléhám na sebe? 2) Máme se řídit správným svědomím. - Usměrňuji své svědomí Boží vůlí nebo si svědomí formuji jen podle svých představ a přání? 3) Máme hledat pravdu. - Hledám ji pravdu s Bohem a nebo své názory považuji za pravdu? 4) Máme milovat dobro. - Snažím se konat skutečné dobro z lásky za všech okolností nebo jen usiluji o dobro pro sebe? 5) Máme se vyhýbat zlu. - Uvědomuji si přítomnost zla ve svém životě a vědomě se mu vyhýbám nebo s pokušením ke zlému vůbec nezápasím? … Pět důležitých kroků k blaženosti. Ale vše to začíná otázkou: Věřím ve věčné štěstí u Boha a chci ho dosáhnout? Bez kladné odpovědi na tuto otázku nebudeme mít zájem dělat opakovaně těchto 5 kroků.

arcibiskup Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým. Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro. Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým. Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.           +Jan Graubner, předseda ČBK

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 28/11/2021

  1. čtení – Jer 33,14-16

Hle, blíží se dni - praví Hospodin - kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu. V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: "Hospodin je naše spravedlnost."

  1. čtení – 1 Sol 3,12 - 4,2

(Bratři!) Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem (lidem), jako ji i my (máme) k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše.

Evangelium    – Lk 21,25-28.34-36

Ježíš řekl svým učedníkům: "Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka."

WWW.FARNOSTNEMCI.CZ

VELKÁ FARNÍ POUŤ – JIŽNÍ ČECHY - 9.– 12. 6. 2022

Po technické závadě bylo nutné nastavit novou vysílací adresu
farního rádia Dolní Němčí.
http://evcast.mediacp.eu:1580/stream