Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ, DOLNÍ NĚMČÍ
od 4.9. do 12.9.2021 - 36. týden

SOBOTA 4.9.2021 SOBOTA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 5.9.2021 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Na poděkování Bohu za 90 let, za +rodinu Solanskou, Gálovu a Slabou, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
PONDĚLÍ 6.9.2021 PONDĚLÍ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 7.9.2021 SV. MELICHARA GRODECKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
STŘEDA 8.9.2021 SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 9.9.2021 SV. PETRA KLAVERA, KNĚZE
18:00 HN Na úmysl dárce
PÁTEK 10.9.2021 BL. KARLA SPINOLY, KNĚZE A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
SOBOTA 11.9.2021 SOBOTA 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
15:00 Velehrad Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
(15:00 - růženec; 16:00 - adorace; 17:00 - mše svatá)
NEDĚLE 12.9.2021 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za +Miroslava Růžičku, zetě Josefa Česíka, dvoje +rodiče, švagra, Boží ochranu pro celou živou rodinu a duše v očistci

ZAMYŠLENÍ – Ježíš se i nás dotýká a říká nám: „Otevři se!“

Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. (Mk 7, 32 - 35)

V mládí jsem na jedné brigádě měsíc spolupracoval s neslyšícím kolegou. Bylo to docela zajímavé. Rád se učím nové věci, tak mě bavilo učit se znakovému jazyku. Občas jsme zažili dost legrace, když jsme si pouze znakovali a sledovali reakce okolí. Důležitější ale bylo, že jsem mohl nahlédnout do toho, jak velkou sociální izolaci hluchota představuje, jak je pro neslyšící obtížné naučit se mluvit, rozumět abstraktním pojmům atd. V Ježíšově zázraku uzdravení hluchoněmého je klíčové slovo „Effatha, otevři se!“ My, co si myslíme, že slyšíme a umíme mluvit, možná potřebujeme to samé. Můžeme být uzavření, a tak neslyšet, i když slyšíme. Často slyšíme jen to, co chceme, ostatní umíme vytěsnit. Předpokladem naslouchání je otevřenost vůči druhému, vůči Božímu slovu. Otevřenost i vůči tomu, co se mi na první poslech nelíbí, co nechci slyšet, co překračuje škatulky, do kterých jsem si druhé vtěsnal. Otevřít se druhým a být schopen jim naslouchat je nezbytné i proto, abychom slovy evangelia „mluvili správně“. Někdy potřebujeme i my rozvázat jazyk, abychom dostali odvahu a řekli správné slovo ve správnou chvíli. A jindy potřebujeme být dost vnímaví, aby nám z pusy nevyšlo něco necitlivého či zraňujícího. Ježíš se i nás dotýká a říká nám: „Otevři se!“ Chci naslouchat druhým lidem i Bohu s otevřeností, abych mohl mluvit správně? Jsem ochoten otevřít se?

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • V sobotu 11. září je děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání na Velehradě. Autobus nepojede. Ale pokud můžete, přijeďte, prosím, vlastními auty.
  • V neděli 12. září se bude na faře v Uherském Brodě v 18 hodin promítat film Nebeské zázraky. Všichni jste srdečně zváni.

1100 LET OD SMRTI SV. LUDMILY

Ve čtvrtek 16. září je památka sv. Ludmily. V ten den se připomínáme 1100 let od její mučednické smrti. V našem národě prožíváme Rok sv. Ludmily a proto se na tento svátek můžeme připravit novénou, při které se budeme modlit litanie k této světici. Začneme ve středu 8. září.

Pane, smiluj se. 2x  Kriste, smiluj se. 2x  Pane, smiluj se. 2x

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý,

Bože v Trojici jediný,

Svatá Ludmilo, oroduj za nás.

První křesťanská česká kněžno,

Svatým Metodějem pokřtěná,

Vévody Bořivoje manželko bohabojná,

Kněžno bedlivá duchovního i tělesného blaha svých poddaných,

V kajícnosti žijící,

Bohu v modlitbách a sebezáporu věrná,

Pro svou štědrost k chudým slavená, a proto věhlasná,

Mnohými strastmi v rodině zkoušená,

Zakladatelko křesťanských chrámů,

Zbožná vychovatelko vnuka Václava,

Pronásledovaná svou snachou Drahomírou,

Z Prahy vypuzená a na Tetíně o svou spásu usilující,

Najatými vrahy přepadená a udušená,

Do Prahy pak slavně přenesená,

V chrámu svatého Jiří pohřbená,

Služebnice Boží věrná,

V strastech a soužení trpělivá,

Perlo zbožnosti předrahá,

Matko českého národa milá,

Mučednice slavná,

Naše orodovnice mocná,

Ode všeho zlého  vysvoboď nás, Pane.

Od každého hříchu    Od rozporů a svárů

Od moru, hladu a války

Od náhlé a nenadálé smrti

Pro zásluhy svaté Ludmily

Pro její svatý a obětavý život

Pro všechny její ctnosti

Pro její mučednickou smrt a slávu

My hříšníci  prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys nám na přímluvu svaté Ludmily odpustil,

Abys v nás vděčnost za dědictví svaté Ludmily upevnil,

Abychom byli křesťany nejen jménem, ale i skutky a životem,

Abychom se horlivě modlili o rozšíření svaté víry,

Abychom usilovali o sjednocení ve víře,

Abychom si hleděli svaté svornosti,

Abychom své tělo střídmostí a posty umrtvovali,

Abychom rádi potřebným pomáhali,

Abychom se od Tvých cest nedali ničím odvrátit,

Abychom v hodinu smrti vešli do věčné slávy,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.  3x

Modleme se: Pro zásluhy svaté Ludmily ochraňuj naši vlast ode všech nesvárů a rozkolů, abychom dosáhli odměny slíbené tichým a pokojným křesťanům. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 12/9/2021

  1. ČTENÍ  Iz 50,5-9a

Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. Blízko je můj obhájce! Kdo se chce se mnou přít? Postavme se spolu! Kdo je mým protivníkem? Ať přistoupí ke mně! Hle Pán, Hospodin mi pomáhá! Kdo mě odsoudí?

  1. ČTENÍ  Jak 2,14-18

Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: „Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se“ – ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) to platné? Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá. Ale někdo by mohl říci: „Ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou víru.“

EVANGELIUM                  Mk 8,27-35

Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“ (Ježíš) si yavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.“