Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 29.5. do 5.6.2022 - 22. týden

NEDĚLE 29.5.2022 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 DN Za +rodiče Strakovy a Krhovské, dar víry a ochranu Panny Marie pro živou rodinu a za duše v očistci
10:30 DN Za děti, které poprvé přijmou Ježíše Krista ve svatém přijímání a za jejich rodiče
18:00 DN Májová pobožnost v kostele
PONDĚLÍ 30.5.2022 SV. ZDISLAVY
18:00 Slavkov Malá pouť rodin ke sv. Zdislavě
Za Boží požehnání pro rodiny našich farností
ÚTERÝ 31.5.2022 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
18:30 DN Za +Zdeňku Uhrovou, rodiče z obou stran, bratra, švagrovou, 3 švagry a za celou živou rodinu
STŘEDA 1.6.2022 PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA
18:30 DN Za Ludmilu Bídovu, manžela, rodiče z obou stran, dar zdraví pro celou rodinu
ČTVRTEK 2.6.2022 SV. MARCELINA A PETRA, MUČEDNÍKŮ
Dnes mše sv. není
PÁTEK 3.6.2022 PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
13:00 DN osobní adorace; 17 hodin - zpovídání; 18 hodin - společná adorace
18:30 DN Za živé a +ročníku 1962 a jejich rodiny
SOBOTA 4.6.2022 SOBOTA 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
09:00 DN Mše svatá v kapli charitního domu
11:00 DN Svatební obřad - Lukáš Sovek a Taťána Milošová
13:00 DN Křest - Ester Bartošová
NEDĚLE 5.6.2022 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a 50 let manželství, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
10:30 DN Za +Antonína Zajíce, +rodiče, 2 bratry, 2 švagry, švagrovou, +rodiče Kočí, celou +rodinu a duše v očistci, s prosbou o dary Ducha svatého pro celou živou rodinu
11:30 DN Křty - David Bartoš, Karolína Mléčková a Kateřina Hlucká

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Každý z nás si vybaví, jak mu druzí ublížili

Všichni se na Štěpána zuřivě vrhli a začali ho kamenovat. Ten klesl na kolena a hlasitě zvolal: ”Pane, nepřičítej jim tento hřích.” A po těchto slovech skonal.  (Sk 7,55)

Na Štěpánovi se Židé dopustili hříchu, když ho nespravedlivě obvinili, ublížili mu a zabili ho. I každý z nás si vybaví chvíle, když nám druzí nějak ublížili. A každé ublížení v nás něco zabilo, minimálně zranilo. Takovéto hříchy navíc vytvářejí překážky a ostnaté dráty mezi lidmi navzájem. A také směrem Bohu. Tyto bariéry nám pak brání v plnosti žít a milovat, v plnosti žít a být milován. I proto k nám sestoupil Bůh v Ježíši Kristu, aby nás osvobozoval od všech takovýchto překážek a bariér. Přináší nám odpuštění – zboření bariér mezi Bohem a námi. A navíc nás učí, vyzývá a vybavuje ke vzájemnému odpouštění. Neexistuje člověk, jemuž by nebylo ublíženo. Mě nevyjímaje. A zároveň neexistuje člověk, který by druhým nějak neublížil. Mě nevyjímaje. Snadněji si ale pamatujeme, jak někdo ublížil nám, než to jak jsme my ublížili někomu jinému. Nebo to dokonce v sobě potlačujeme a nějak si to omlouváme. Zkusme proto dnes v modlitbě prosit Boha, aby nám ukázal, jak a komu jsme ublížili my. Zkusme pak udělat první krok a poprosme toho člověka za odpuštění. Bez výmluv. Odpuštění totiž přináší život v plnosti. Bůh o tom ví své. A je v tom s námi.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Dary na kostel: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať. Příští neděli je sbírka na církevní školy.

- V pondělí se uskuteční tradiční Malá pouť rodin v kapli sv. Zdislavy ve Slavkově. Mše svatá začíná v 18 hodin. Zvu vás na pěší pouť. Sraz v 17 hodin u mostu na konci obce za křižovatkou. Kdo by potřeboval odvoz zpátky, budou k dispozici 2 auta. Zvláště zvu děti, které půjdou v neděli ke svatému přijímání a jejich rodiče.

- Mše svatá z pondělí je přeložena na úterý večer. Po mši svaté pak bude závěrečná májová pobožnost. Opět zveme děti, aby přišly se svými rodiči. Přineste kytičku Panně Marii. Společně tak můžeme zakončit májový měsíc.

- Na první pátek je příležitost k osobní adoraci od 13 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a v 18:30 mše svatá.

- Na první sobotu bude mariánská pobožnost v 8:15 hodin v kapli charitního domu, kde v 9 hodin bude mše svatá.

-  V neděli 5. června se bude na faře v Uherském Brodě v 18 hodin promítat film Gran Torino. Přestože se nejedná o žádné „zbožné“ dílo, snímek v sobě nese řadu psychologických i duchovních podnětů.

- V sobotu 18. 6. bude setkání bývalých a současných ministrantů. Začne se mší svatou ve 14,30 hodin a v 16 hodin bude přátelské meziministrantské fotbalové utkání na hřišti.

- V sobotu 4. 6. má úklid kostela skupina č.8

DĚTSKÝ DEN – Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Farnost a hasiči Dolní Němčí vás srdečně zvou na dětský den Z pohádky do pohádky, který se koná v sobotu 4. června 2022 u hasičské zbrojnice. Vstup je od 13.00 do 16.00 hodin. Můžete se těšit na pohádkovou cestu dlouhou 2 km, skákací hrad, jízdu na koni, diskotéku, odměny a hlavně skvělou pohádkovou atmosféru. Hudba a občerstvení zajištěno. Neváhejte a přijďte spolu s námi oslavit svátek dětí! Zároveň upozorňujeme, že po dobu trvání Dětského dne bude omezen provoz v ulici Příční, Na Okluku, Rybníky, Zahradní a části cyklostezky z důvodů bezpečnosti. Děkujeme za pochopení.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 5/6/2022

Slavíme završení dlouhého liturgického času, do něhož jsme vstoupili Popeleční středou, a dnes vrcholí slavností daru Božího ducha. Ti, kteří přijali Božího ducha do svého života, mohou žít z moci odpuštění a pokoje. Dnes je čas na chválu Bohu za jeho úžasné dary, které také nám dává.

  1. ČTENÍ Sk 2,1-11

Letnice byly židovským svátkem slaveným 50 dní po Velikonocích, kdy se přinášela první úroda a děkovalo se Bohu za dar Tóry (Zákona). V tento den přicházeli do Jeruzaléma židé z celého světa. Učedníci v předchozí kapitole zažili nanebevstoupení Krista; nyní mají čekat a modlit se.

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“

  1. ČTENÍ 1 Kor 12,3b-7.12-13

Svatý Pavel řeší konflikt, protože komunita se pře, zda jsou významnější ti, kteří mají dar jazyků (1 Kor 12–14). Pavel proto vysvětluje vztah mezi Duchem svatým a duchovními dary (charismaty).

Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.

EVANGELIUM                 Jan 20,19-23

Okamžik vzkříšení byl pro apoštoly zásadním zlomem v pochopení Ježíšova poslání. Ale nešlo jen o pochopení. Teprve nyní, když Ježíš vstal z mrtvých, může apoštolům vdechnout dar své lásky – Ducha svatého. A s tímto darem Ducha dostávají apoštolové také Boží moc!

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

K ZAMYŠLENÍ

Bible Kralická překládá doslova větu prvního čtení: „I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, kterýž posadil se na každém z nich.“ Co si jen představit? Řecké slovo glóssa – jazyk může znamenat plamen, také tělesný orgán, ale v textech svatého Pavla a svatého Lukáše jde často o „dar jazyků“ (srov. 1 Kor 14), tedy zvláštní dar modlitby. Co se stalo při Letnicích, že všichni rozuměli, je zjevně zázrak dokazující Boží moc. Je ale třeba vidět více, než jen nějakou show. Končí trest babylonského rozdělení národů. Začíná doba souznění, doba, kdy bude možné se modlit jedním jazykem, i když každý mluvíme jazyky rozličnými. Duch svatý spojuje ty, kteří chtějí porozumět.