Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 24.7. do 8.8.2021 - 31. týden

SOBOTA 24.7.2021 SV. ŠARBELA MACHLÚFA, KNĚZE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:30 DN Za +Františka Umlaufa, manželku Marii, +syna, dceru, rodiče, prarodiče, Boží požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
NEDĚLE 25.7.2021 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 DN Procesí od kostela a mše svatá u kaple sv. Anny
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Anny
PONDĚLÍ 26.7.2021 PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 27.7.2021 PAMÁTKA SV. GORAZDA A DRUHŮ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 28.7.2021 STŘEDA 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 29.7.2021 PAMÁTKA SV. MARTY
Dnes mše sv. není
PÁTEK 30.7.2021 SV. PETRA CHRYZOLOGA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
SOBOTA 31.7.2021 PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY, KNĚZE
13:00 DN Křest - Elen Bartková
NEDĚLE 1.8.2021 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +manžela Miroslava, +bratra, 3 švagry, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu
15:00 Svatý Antonínek Za farníky
PONDĚLÍ 2.8.2021 SV. EUSEBIA Z VERCELLI, BISKUPA
18:30 DN Za +Františka Cmola, +rodiče, bratra a švagra, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 3.8.2021 ÚTERÝ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 4.8.2021 PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE,
18:30 DN Za +Marii Kočí, rodiče Kadlčkovy, Kočí, syna Josefa, těžce nemocného vnuka Tomáška a pro živou rodinu dar zdraví a ochranu Boží
ČTVRTEK 5.8.2021 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÉ BAZILIKY PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 6.8.2021 SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
10:00 DN První pátek - osobní adorace (do 18 hodin)
17:00 DN Příležitost ke svátosti smíření
18:00 DN Společná adorace přede mší svatou
18:30 DN Za +rodiče Nedělovy a Pěrkovy, syny, za dar víry, zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
SOBOTA 7.8.2021 SV. SIXTA II., PAPEŽE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:45 DN Fatimská mariánská pobožnost
07:30 DN
Za +Anežku Bobčíkovou, +Františka Zimčíka, za živé a zemřelé ročníku 1942
11:45 DN Křest - Max Bartoš a Richard Klein
NEDĚLE 8.8.2021 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za zemřelé ročníku 1939, Josefa Ježka, Annu Hrošíkovou, Štěpána Daňka, Annu Krhovskou, dar zdraví a Boží požehnání pro živé z ročníku 1939
10:30 DN Za +manžela Josefa Umlaufa, za rodiče z obou stran, +sestru, švagry a švagrové, Boží ochranu pro celou živou rodinu
11:30 DN Křest - Magdaléna Jankových a Amálie Kadlčková
V případě zaopatřování umírajícího nebo vyřízení pohřbu se obracejte na kněze na Strání - P. Jiří Pospíšil - 731681153.

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Když se na něco prostě necítíme

Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: "Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?"  Ondřej mu řekl: "Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?" srov. J 6,5-9

Když se v našem životě rozhlédneme, musíme realisticky konstatovat, že mnohé věci, které jsou před námi, nejsou v našich silách.

Může v nás převládnout smutek a rezignace: "Co jsem já, abych tohle vyřešil? Nemám na to, abych s tím jakkoli pohnul. Nemám ani sílu ani čas ani peníze ani know-how ani odvahu ani víru…“ Připadáme si bezmocní  před nesnesitelnou tíhou bolesti, chudoby, beznaděje, před lidskou zlobou, záští, nespravedlností….

Přesto s námi (možná) Ježíš počítá. Co uděláme? Můžeme tuto "provokativní" otázku vytěsnit. "Nic. Nemám na to." Můžeme ale také říct: „Pane, mám jen, zvládám jen: ..., ale dávám Ti to a věřím, že Ty to můžeš použít a rozmnožit.“

V tu chvíli může Pán jednat. Možná ne velkým zázrakem. Rozmnožuje často skrytě a nenápadně. Dává vždy jen trochu síly a inspirace na další krok.

Na nás je, abychom ve skromnosti a důvěře, že Bohu na nás záleží, dávali z toho mála, co máme: čas, útěchu, pozornost, povzbuzení, pomoc… Pak můžeme zakoušet zázrak, že Pán má moc projevit svou lásku i skrze naši slabost.

Co mu dnes nabídnu, aby to On rozmnožil?

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Měsíční sbírka: 14 000 Kč. Anny darovaly na kostel 4 500 Kč. Ročníku 1974 daroval 2 000 Kč. Další dary 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • V neděli 1. 8. je mše svatá v našem kostele jen ráno v 7:30 hodin. Sloužit bude kaplan ze Strání, novokněz P. Václav Škvařil. Po mši svaté udělí novokněžské požehnání.
  • Odpoledne v neděli 1. 8. je farní pouť na Svatý Antonínek. Odjezd autobusu bude ve 14 hodin ze zastávky před obchodem. Příspěvek na autobus se nevybírá. Ve 14 hodin také vychází procesí od búd z Blatnice. V 15 hodin je mše svatá.
  • V pátek 6. 8. bude od 10 hodin otevřený kostel k osobní adoraci. Prosím, zapište se do adorační služby v předsíni kostela. Od 17 hodin se bude zpovídat. V 18 hodin bude společná adorace a pak mše svatá.

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE A FARNOSTI

12) Hlásíme se k ochraně přírody ohrožované konzumistickým způsobem života a totálním sobectvím. Správné chování k přírodě i k lidem jako k Božímu dílu vychází z našeho zdravého vztahu k Bohu. Ten musí být silný, abychom se dovedli omezovat. Musí být pravdivý, aby naše víra nebyla jen teorií či pocitem. Opravdové přátelství s Bohem a zdravá zbožnost ponesou praktické plody v uzdravení lidstva i planety.

  • Jak tlumit konzumistický způsob života u farníků?
  • Jak pomoci farníkům, aby nebyli zaměřeni jen na sebe?
  • Jak propojovat vztah k Bohu se vztahem ke stvoření?

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a vhodit do schránky na faře.
Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi