Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 20.3. do 28.3.2021 - 12. týden

SOBOTA 20.3.2021 SOBOTA 4. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Za živé a zemřelé Josefy
NEDĚLE 21.3.2021 5. NEDĚLE POSTNÍ
10:30 DN Za +Boženu Mošťkovu, +manžela, jejich rodiče a sourozence, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu i v cizině
14:00 DN Křížová cesta z kostela (AudioKostel)
PONDĚLÍ 22.3.2021 PONDĚLÍ 5. POSTNÍHO TÝDNE
14:30 DN Pohřeb pana Josefa Neumana (pouze v úzkém rodinném kruhu)
17:30 DN Za +rodiče Kadlčkovy, 2 syny, +rodiče Daňkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
18:15 DN Předvelikonoční zpovídání se svatým přijímáním (30 minut)
ÚTERÝ 23.3.2021 ÚTERÝ 5. POSTNÍHO TÝDNE
14:30 DN Pohřeb pana Štěpána Daňka (pouze v úzkém rodinném kruhu)
STŘEDA 24.3.2021 STŘEDA 5. POSTNÍHO TÝDNE
17:00 DN Křížová cesta z kostela (vysílání na farním rádiu AudioKostel)
17:30 DN Na poděkování Bohu za 70 let života, dar zdraví pro živou rodinu, dvoje +rodiče a prarodiče a duše v očistci
18:15 DN Předvelikonoční zpovídání se svatým přijímáním (30 minut)
ČTVRTEK 25.3.2021 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Dnes mše sv. není
PÁTEK 26.3.2021 PÁTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
17:00 DN Křížová cesta z kostela (vysílání na farním rádiu AudioKostel)
17:30 DN Za +Josefa Zimčíka, manželku, Pavla Bohuna, celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
18:15 DN Třídenní Modlitby matek (vysílané na farním rádiu AudioKostel)
SOBOTA 27.3.2021 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
14:00 DN Třídenní Modlitby matek (vysílané na farním rádiu AudioKostel)
17:30 DN Za +rodiče Bobčíkovy, 3 syny, +rodiče Tinkovy, +syna, Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu
18:15 DN Předvelikonoční zpovídání se svatým přijímáním (30 minut)
NEDĚLE 28.3.2021 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
10:30 DN Za farníky
14:00 DN Křížová cesta z kostela (AudioKostel)
15:00 DN Třídenní Modlitby matek (AudioKostel)
16:00 DN Předvelikonoční zpovídání od 16 hodin (se svatým přijímáním v 16:30 a 17:00 hodin)

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Jak proměnit frustraci z neustálého omezení

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. J12,24

Text o pšeničném zrnu dává příležitost zamyslet se nad tématem oběti, které je právě  v těchto dnech tak aktuální. Vzhledem k okolnostem, které nás provázejí celý poslední pandemický rok, jsme neustále vyzýváni k ohleduplnosti. Pro mnohé se ale ohleduplnost rovná tomu, že je potřeba přinášet osobní oběti. Jistě to pro nás není snadné. Přicházíme o práci, nebo naopak pracujeme mnohem více než dříve. Trávíme mnohem více času doma, kde se už po roce objevuje ponorka. Učíme se s dětmi přes počítač, uskromňujeme se, žijeme v nejistotě a ve stresu… Snad v nás i bují pochyby, jestli je to k něčemu dobré, jestli naše osobní oběti mají nějaký význam, jestli nepřicházíme o naše jistoty zbytečně… Zvolíme-li přístup, ve kterém za každou cenu budeme chtít zůstat celým zrnem, skutečně můžeme zažívat velký pocit osamění. Pokud ale vědomě dokážeme přinést svou vlastní oběť a odevzdáme ji Bohu do rukou, pak sami nezůstáváme, protože přinášíme užitek. Věřím tomu, že jsme jako lidstvo propojeni a můžeme si vzájemně pomáhat i tím, že obětujeme něco ze svého za někoho jiného. Ježíš obětoval svůj život za všechny lidi. Neřekl, že svůj život dává jen za toho, kterého osobně zná, kdo je mu sympatický. Neřekl, že jeden život má vyšší hodnotu než jiný. Ježíš měl strach, ale neustoupil nátlaku strachu a jeho oběť nám všem nakonec přinesla otevřené dveře k naplněnému životu, vzkříšení, spásu. Myslím, že se nemusíme bát osobních obětí, pokud zůstáváme s Ježíšem. Každou naši oběť totiž nakonec odmění úroda, která z ní vyroste.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Josefové darovali na kostel 5 800 Kč. Další dary: 6 500 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • V sobotu je Arcidiecézní setkání mládeže. www.facebook.com/ADSMOlomouc21
  • Příští víkend je změna času. Mše svaté ve všední den budou v 18,30 hodin.
  • Příští víkend je Třídenní Modlitby matek (viz. pořad bohoslužeb) a bude se vysílat na farním rádiu.
  • Nemocné navštívím až ve Svatém týdnu (pondělí a středa, 29. a 31.3.).

Papež a arcibiskup nás provází dobou postní (www.postnikapky.cz)

papež František

arcibiskup Jan

„Jděte a naučte se, co znamená: » Milosrdenství chci a ne oběť«“ (Mt 9,13) „Ne oběť“ znamená, že bez litujícího srdce je každý náboženský úkon neúčinný!

Věřme, jako by odpuštění záleželo jen na Bohu, ale litujme, jako by záleželo jen na nás.

Není automatické, že ten, kdo pravidelně chodí do Božího chrámu a zná Boží milosrdenství, dovede mít rád bližního. Není to automatické! Můžeš znát celou Bibli, můžeš znát liturgické rubriky a poznat celou teologii, ale z poznání neplyne automaticky láska.

Nechat Boha milovat a odpouštět mým srdcem vede k nejhlubšímu poznání Boha.

Neexistuje opravdová bohoslužba, pokud se nepřenáší do služby bližnímu. … Ignorovat utrpení člověka znamená ignorovat Boha! Pokud se nepřiblížím člověku, muži, ženě, dítěti či starci, kteří trpí, nepřiblížím se Bohu.

Dnes aspoň jeden skutek z lásky k Bohu, kterého poznám v člověku.

„Soucit“ je totiž podstatnou složkou Božího milosrdenství. Bůh s námi má soucit. Co to znamená? Trpí spolu s námi, On vnímá naše utrpení. … Soucit – láska - není nějaký neurčitý cit, ale vyjadřuje se péčí o druhého i za cenu osobní újmy.

Dívat se očima toho druhého.

Musíme učinit všechny kroky nezbytné ke „sblížení“ se s druhým až ke ztotožnění se s ním: „budeš milovat bližního jako sám sebe“, jak zní Pánovo přikázání. Nejde o to klasifikovat druhé, aby se zjistilo, kdo je bližní a kdo nikoli. Ty se můžeš stát bližním komukoli, když potkáš někoho, kdo se octl v nouzi; to znamená, máš-li schopnost soucítit s druhým.

Bližním je pro mě každý, v kom objevím Krista, třebas trpícího.

Často se domníváme, že naše hříchy od nás vzdalují Pána. Ve skutečnosti se hříchem vzdalujeme my od Něho, avšak On vidí, že jsme v nebezpečí a vydává se nás hledat ještě víc.

Bůh není ode mě nikdy daleko. Stačí mu otevřít.

Hřích je opravdu výrazem odmítnutí Jeho lásky a má za následek, že se stahujeme do sebe a děláme si iluze, že máme větší svobodu a autonomii. Vzdálíme-li se však od Boha, nemáme už cíl a z poutníků se na tomto světě stáváme „tuláky“.

Jsem plně sám sebou jen tehdy, když chci to, co chce Bůh.

CHARITA UHERSKÝ BROD - POSTNÍ SBÍRKA POTRAVIN

Charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat v Dolním Němčí v pondělí 22. 3. 2021 na parkovišti před Jednotou (17:15 - 17:25). Jedná se o pomoc lidem v nouzi našeho děkanátu.

ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ a POSTNÍ ALMUŽNA

Na Květnou neděli se ratolesti budou žehnat jen před nedělní mší svatou v 10:30 hodin (v sobotu večer NE). Své ratolesti (svázané a označené) můžete přinést v sobotu do kostela a dát do připraveného koše v předsíni.  Nebo s nimi můžete přijít před začátkem nedělní mše svaté, zůstat venku a nechat si je posvětit přímo.

Postní almužnu (kasičky), prosím, přineste do kostela během soboty před Květnou nedělí a dejte do druhého koše, který bude za mříží. Pán Bůh zaplať!

VELIKONOCE V DOLNÍM NĚMČÍ V DOBĚ PANDEMIE

Bratři a sestry, vzhledem k tomu, že vláda chce přísná opatření zachovat do konce Velikonoc, je potřeba se připravit, že i letos budou hlavní velikonoční dny úplně jiné než obvykle. Na bohoslužbách bude přítomna jen rodina, která má úmysl.

Při plánování svátků vycházím ze 3 hlavních priorit:
1) Duchovní prožívání svátečních dnů v rodině.
2) Přijetí svátosti smíření a svatého přijímání.
3) Video přenos bohoslužeb s diecézním biskupem.

DUCHOVNÍ PROŽÍVÁNÍ SVÁTEČNÍCH DNŮ V RODINĚ

I letos bude záležet především na vás, jak sváteční dny duchovně prožijete ve svých domovech, když nebude možnost přicházet na obřady do farního kostela. Na webových stránkách farnosti se pokusím shromáždit co nejvíce inspirací, jak prožívat Svatý týden v rodinách. Určitě k tomu může přispět také televize Noe, rádio Proglas a farní rádio AudioKostel.

PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ

Nejdůležitější na slavení svátků je přijetí svátostí. Tedy i o velikonocích chci udělat vše pro to, abyste mohli přijmout svátost smíření a Krista v Eucharistii.

Příležitost ke svátosti smíření bude v týdnu od 22. - 27. března v pondělí, středu a sobotu PO mši svaté v 18:15 hodin. Proč po mši svaté? Abyste hned po smíření s Bohem mohli přijmout Eucharistii. Budu tedy zpovídat 20-30 minut a pak podávat svaté přijímání. A pokud bude potřeba, tak pak znovu. (Přede mší svatou zpovídám jen ty, kteří se v ten den mohou zúčastnit mše svaté. V pátek se nebude zpovídat po mši svaté, protože je v kostele pobožnost Třídenní Modlitby matek.)

Na Květnou neděli bude příležitost ke svátosti smíření odpoledne a bude možnost také přijmout Eucharistii. Zpovídat se začne v 16 hodin a vždy v 16,30 a 17,00 hodin (případně i později) se bude opět podávat svaté přijímání.

Ve Svatém týdnu se bude zpovídat v pondělí a středu po mši svaté od 19,15 hodin (změna času) a po 20-30 minutách se bude podávat svaté přijímání.  

Na Zelený čtvrtek bude krátká bohoslužba slova se svatým přijímáním před obědem v 11,30 hodin. Na tuto pobožnost je nutné si vyzvednout omezený počet lístků v předsíni kostela.

Na Velký pátek bude ráno v 8 hodin bohoslužba slova (s modlitbou ranních chval) a se svatým přijímáním. A také v 11,30 hodin. Opět je nutné si vzít lístek v kostele.

Bílá sobota je podle platných církevních předpisů den bez přijímání Eucharistie. Je možné pouze tzv. Viatikum – podání svatého přijímání umírajícímu. Přes den bude kostel otevřený k modlitbě u Božího hrobu od 9 - do 16 hodin. Je nutné zachovávat rozestupy a pokud počet v kostele bude více jak 20 lidí, tak počkejte až někdo vyjde z kostela.

V neděli Vzkříšení Páně budou také krátké bohoslužby slova se svatým přijímáním odpoledne. Zatím se plánují 3 časy: 15:00, 15:30 a 16:00 hodin. Pokud by to nestačilo, budou další časy. I na tyto bohoslužby budou lístky v kostele.

LÍSTKY NA BOHOSLUŽBY SLOVY SE SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM BUDOU K DISPOZICI V PŘEDSÍNI KOSTELA OD STŘEDY 31. 3. 2021. JEDEN FARNÍK SI MŮŽE VZÍT JEN! JEDEN LÍSTEK NA TERMÍN OD ZELENÉHO ČTVRTKA DO NEDĚLE VELIKONOČNÍ.

VIDEO PŘENOS BOHOSLUŽEB S DIECÉZNÍM BISKUPEM

Když papežské úřady přemýšleli o uspořádání bohoslužeb velikonočních svátků v čase pandemie, tak zdůraznily jednu významnou skutečnost. Když nebude možnost se zúčastnit bohoslužeb ve farnosti, tak věřící mají sledovat obřady Svatého týdne z diecézní katedrály a prožívat je tak spolu se svým biskupem. Toto zdůraznění  sounáležitosti s církví se mi moc líbí a proto se bohoslužby z našeho farního kostela budou vysílat pouze na farním rádiu AudioKostel a na facebooku farnosti také pouze jen zvuk. Pokud máte možnost sledovat video přenos z katedrály přes internet, tak mu dejte přednost před vysíláním obřadů z Vatikánu na TV Noe.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 28/3/2021

Tato slavnost uvádí do Svatého týdne. Spolu s Kristem vjíždíme do Jeruzaléma (obřad začíná svěcením ratolestí). Měli bychom vyznat Ježíše jako mesiáše, který přináší záchranu. Jako evangelium se čte celý pašijový příběh. Nechme se znovu strhnout dramatem této události.

  1. ČTENÍ  Iz 50,4-7

Čteme z tzv. Deuteroizaiáše (vznikl kolem roku 550 př. Kr.). Jde o zaslíbení Izraelitům v babylonském zajetí. Od 49. kapitoly knihy Izajášovy mluví prorok o „Hospodinově služebníku“, který vysvobodí zajatý lid. Byl to perský král Kýros, nebo má text hlubší význam?

Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.

  1. ČTENÍ  Flp 2,6-11

Svatý Pavel povzbuzuje křesťany, aby v pokoře sloužili jeden druhému. Cituje hymnus, který tehdy užívali v liturgii. Jde o výklad významu Ježíšovy smrti. Boží Syn přijal lidskou podobu, ponížení a smrt jako způsob, jak zachránit člověka a ukázat míru Boží lásky! Klíčové je slovo poslušnost.

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

K ZAMYŠLENÍ

„Pilát chtěl lidu vyhovět.“ Ale Ježíš nás miluje. Nestačí jednat populárně a líbivě. Je třeba vést k plnosti dobra. A to i za cenu křížové cesty. Na kříži Ježíš začíná recitovat Žalm 22 jako žalm obrovské bolesti, ale i víry a naděje ve vzkříšení. Bůh vítězí!

KŘÍŽEM KRÁŽEM ZA JEŽÍŠEM – 4.list od Květné neděle
www.farnostnemci.cz/krizem-krazem-za-jezisem