Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 22.5. do 30.5.2021 - 21. týden

SOBOTA 22.5.2021 SV. RITY Z CASCIE, ŘEHOLNICE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 23.5.2021 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:30 DN Za +rodiče Sýkorovy, Karla Vavříka, manžele Třečkovy a duše v očistci
10:30 DN Za +Josefa Daňka, +manželku, 2 švagrové, 2 synovce, rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu i v cizině
18:00 DN Májová pobožnost v kostele
PONDĚLÍ 24.5.2021 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
18:30 DN Za +rodiče Milošovy, Šáchovy, dva bratry, švagra, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 25.5.2021 SV. BEDY CTIHODNÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
18:00 DN Májová pobožnost s dětmi
STŘEDA 26.5.2021 PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
18:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 85 a 80 let života, s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu, za +dceru a dvoje +rodiče
ČTVRTEK 27.5.2021 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 28.5.2021 PÁTEK 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za +rodiče Růžičkovy a celou +rodinu, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SOBOTA 29.5.2021 SV. PAVLA VI., PAPEŽE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:30 DN Za +manžele Pšenicovy, Šohajovy, Hrošíkovy, za jejich rodiče, dar zdraví, Boží požehnání pro živé rodiny
NEDĚLE 30.5.2021 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:30 DN Za +Marii Škubnovu, +Marii Zamykalovu, +Růženu Šimonovu, +Zdenku Hyblerovu, +Františka Janču, +Antonína Bobčíka, za živé a + ročníku 1932
10:30 DN Za farníky
11:30 DN Křest Natálie Kadlčkové
12:00 DN Křest Ondřeje Hajdůcha a Dalibora Závodného
15:00 Slavkov Malá pouť rodin ke sv. Zdislavě (májová a adorace)
18:00 DN Májová pobožnost v kostele

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Duch Boží sestupuje znovu a znovu

Ježíš řekl svým učedníkům: Až přijde Duch pravdy, ten o mě vydá svědectví. On vás uvede do celé pravdy.  (srv. Jan 15,26;16,13)

Padesátý den po Velikonocích si připomínáme den Letnic. Den seslání Ducha svatého, událost s velkým dopadem na život každého z nás. Duch totiž nesestoupil jen tenkrát na učedníky v Jeruzalémě. Sestupuje znovu a znovu k těm, kdo ho vzývají... I my jsme dnes zváni, abychom očekávali příchod Ducha. Možná jsme zavaleni mnoha starostmi a povinnostmi, možná se uvnitř cítíme vyhořelí. Čas na "nějaké modlení" nám může připadat ztracený či jako nereálný luxus. Ale právě do takových životních okolností Duch přináší život. A zaslíbení Ducha je tu pro každého, kdo prosí! (viz Lk 11,13). Náš Otec dobře ví, co potřebujeme, dříve než ho prosíme (Mt 6,25-31), přesto je třeba i našeho dílu. Projevená důvěra nás otevírá. Vynášení těžkých věcí na světlo může být nepříjemné. Duch je však může nově ozářit. Může nám darovat nový, pravdivější a celistvější obraz nás samých, nový pohled na svět i lidí kolem nás i na něj samého.  Můžeme si tak sice uvědomit svou bídu a malost, ale Duch nás znovu ujišťuje, že Bůh zná naše životy a miluje je a může je vést k výšinám.  Bůh ničím v našem životě neopovrhuje. Všechno s ním můžeme sdílet. Vstupuje právě i skrze naši křehkost, kterou mu odkrýváme. Každý z nás můžeme nyní prosit Ducha svatého, aby se dotkl konkrétních věcí v našich životech. Tady a teď.

Duchu svatý, přijď do mých slabostí, přijď do mého zmatku a strachu, přijď do mé samoty a smutku, přijď do mých selhání, přijď do mé rodiny, přijď do mých náročných a vyčerpávajících vztahů, přijď do mé práce, únavy a vyčerpání, přijď do mého odpočinku. Duchu svatý, odstraň závory, které stojí mezi mnou a Tebou i lidmi kolem mě. Nauč mě plněji chápat tvou lásku a odpuštění, abych je mohl/a ve světě žít, neboť k tomu jsi mě povolal. Amen

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

 • Ročník 1956 daroval na kostel 1 000 Kč. Další dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať.
 • I toto úterý bude májová v 18 hodin v kostele a zvu na ni děti (s rodiči nebo prarodiči). Děti, přijďte a opět jako dárek Panně Marii přineste jeden živý květ, který dáme do kytice k oltáři.
 • Ve čtvrtek od 9 hodin kněz navštíví nemocné v charitním domě a na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Krátká a Nivnická. V pátek od 9 hodin pak ulice Hlucká, Boršická a Na Okluku.
 • Dětský (tý)den netradičně se bude konat 1.- 6.6.2021. Více informací na plakátu.

VEDENÍ MODLITBY RŮŽENCE PŘEDE MŠÍ SVATOU

Milí farníci, snažíme se uspořádat službu předříkávání růžence (s mikrofonem) přede mší svatou. Proto vás prosím, kdo byste se mohli přidat, přihlaste se na faře. I touto malou ale důležitou formou se můžete zapojit do života farnosti (viz. pastorační plán).

KVĚTEN V JEDNOTĚ S PAPEŽEM FRANTIŠKEM – 4.týden

Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu:

 1. Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče
 2. Za všechny, kteří poskytují základní služby
 3. Za všechny učitele, studenty a pedagogy
 4. Za všechny pracující a podnikatele
 5. Za všechny nezaměstnané
 6. Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny
 7. Za všechny zasvěcené muže a ženy
 8. Za církev
 9. Za ukončení pandemie a obnovu našeho sociálního a ekonomického života

OPATŘENÍ V NAŠEM KOSTELE

Na mši svatou ve všední den není třeba lístek. Ale na nedělní bohoslužby je potřeba si vyzvednout lístek v předsíni kostela (od pondělí). Kdo byl na mši svaté tuto neděli, dejte příští neděli přednost ostatním farníkům. Od pátku jsou zbývající lístky k dispozici pro všechny.

Nadále platí vládní opatření ohledně účasti na bohoslužbách (rozestupy, roušky a dezinfekce). Někteří farníci vyjadřují rozhořčení nad tím, proč jsou na nedělní mši svatou lístky, když v některých farnostech je účast již bez omezení. V některých farnostech se již toto nemusí řešit, protože je kostel dostatečně velký k počtu farníků. Ale to bohužel neplatí o našem kostele. Opatření jsou nepříjemná, ale budeme je respektovat. A jsem rád, že v tom mám podporu pastorační rady. Doporučuji si důkladně přečíst vyjádření našich biskupů, ve kterém jasně píší, že omezení nejsou překážkou naší víry ale zkouškou, ze které můžeme vyjít posíleni.

MALÁ POUŤ RODIN VE SLAVKOVĚ

V neděli 30. května je svátek sv. Zdislavy, patronky rodin. Protože je ve Slavkově kaple zasvěcená této světici, srdečně vás zvu na Malou pouť rodin. Dopoledne v 9 hodin bude v kapli sloužena mše svatá za rodiny našich farností (kvůli hygienickým opatřením zvláště pro farníky z Horního Němčí a Slavkova). Poutníky z Dolního Němčí zvu odpoledne v 15 hodin na pobožnost (litanie ke sv. Zdislavě, májová a adorace se svátostným požehnáním). Pokud bude pěkně můžete pouť spojit s procházkou do Slavkova.  V Roce rodin i tímto způsobem můžeme prosit za obnovu našich rodin.

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem. Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají biskupové Čech, Moravy a Slezska.

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ 2021

ÚKOL PRO KAŽDOU FARNOST: VYTVOŘIT FARNÍ PASTORAČNÍ PLÁN DO KONCE ČERVNA. - Nejde o plán akcí, ale o stanovení cílů a hledání cest.

Proto se na vás, farníci, obracím s prosbou o vaše vyjádření a náměty k jednotlivým částem pastoračního plánu.

3) I když současná společnost ztrácí smysl pro hřích, považujeme za naléhavé zvát věřící k novému objevení Krista, v němž nám Bůh zjevuje své soucitné srdce a skrze něhož nás smiřuje se sebou zvláště ve svátosti smíření.

 • Jak pomoci dětem, mladým lidem a střední generaci objevit význam svátosti smíření?
 • Jak pomoci lidem dobře se připravit na zpověď?
 • Je málo příležitostí ke svátostí smíření ve farnosti a děkanátu?

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a vhodit do schránky na faře.  Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi

Farní rádio – nová vysílací adresa: http://evcast.mediacp.eu:1530/live

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 30/5/2021

Slavnost Nejsvětější Trojice uzavírá v liturgii prožívané dějiny evangelia od narození Krista až po seslání Ducha svatého. Dnes se díváme na Kristův život z určitého nadhledu; v Nejsvětější Trojici je patrná láska mezi Otcem, Synem a Duchem. Vstupme s úctou, pokorou, ale také s radostí do tohoto tajemství Boha.

 1. ČTENÍ  Dt 4,32-34.39-40

Kniha Deuteronomium je pojata jako Mojžíšovo shrnutí událostí vyjití z Egypta a zároveň opakuje a nově interpretuje celý Zákon. Její čtvrtá kapitola je závěrem úvodní části. Nabádá nejprve k věrnosti Bohu a připomíná dějiny vyjití z egyptského zajetí a ukazuje tak svrchovanost Boží i jedinečnost, s jakou se k Izraeli sklonil.

Mojžíš řekl lidu: „Ptej se dávných dob, které tě předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil člověka na zemi, ptej se od jednoho konce nebes k druhému: stalo se někdy něco tak velkého nebo bylo něco podobného slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil nějaký bůh přijít a vyvolit si národ uprostřed jiného národa zkouškami, znameními, divy, bitvami, mocnou rukou, napřaženým ramenem, úžasnými děsnými činy, jak pro vás to všechno učinil Hospodin, váš Bůh, před vašimi zraky v Egyptě? Uznej to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, abys byl šťastný ty a tvoji synové po tobě, abys dlouho žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává navždy.“

 1. ČTENÍ  Řím 8,14-17

List Římanům se obšírně zabývá otázkou ospravedlnění z víry, a nikoli ze skutků Zákona. Křesťané jsou vedeni Duchem Božím, a nikoli normami. Kdo je tento Duch? Dar Otce i Syna! Je to Boží láska, která nás objala. Proto dnes smíme Boha nazvat Otcem.

Bratři! Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: „Abba, Otče!“ Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy.

EVANGELIUM                  Mt 28,16-20

Čteme poslední slova Matoušova evangelia. Ježíš odchází k Otci. Ale jeho loučení není poznamenáno smutkem či nostalgií. Na tomto místě se nejzřetelněji v Matoušově evangeliu objeví vyznání víry v Nejsvětější Trojici. A každý další učedník má být do tohoto tajemství ponořen!

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“

K ZAMYŠLENÍ

Tajemství Boha může člověk zkoumat jen obtížně. Bůh ve své podstatě mnohonásobně převyšuje lidské schopnosti poznání, ale dává se nám poznat sám: prostřednictvím událostí, osobních setkání, příběhu Izraele a církve, ale především díky samotnému Ježíši poznáváme, kým Bůh je. On není osamělý, nešťastný, zklamaný, bezmocný… Hospodin je svrchovaný, žije ve společenství lásky osob Trojice, které nikdo a nic není schopno narušit. Z něj pramení neutuchající naděje, síla a život, které napájí i nás.