Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ, DOLNÍ NĚMČÍ
od 6.2. do 14.2.2021 - 06. týden

SOBOTA 6.2.2021 PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
14:00 HN Pohřeb pana Jiřího Borýska (v úzkém rodinném kruhu)
16:45 DN Fatimská mariánská pobožnost
17:30 DN Za +Jana a Františku Uhrovi, Jaroslava Kadlčka a celou +rodinu, Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
NEDĚLE 7.2.2021 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10:30 DN
Za +Antonína Macků, za živé a zemřelé ročníku 1968
PONDĚLÍ 8.2.2021 SV. JERONÝMA EMILIÁNIHO
17:30 DN
Za +bratra Josefa Měchuru, +rodiče a celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 9.2.2021 ÚTERÝ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
14:00 DN Pohřeb pana Milana Kulíka (v úzkém rodinném kruhu)
STŘEDA 10.2.2021 PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY
15:00 DN Pohřeb paní Anežky Fibichrové (v úzkém rodinném kruhu)
17:30 DN Za +Jaroslava Šohaje, manželku, syna, Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
ČTVRTEK 11.2.2021 PANNY MARIE LURDSKÉ
14:00 DN Eucharistická hodina v kostele
PÁTEK 12.2.2021 PÁTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Za +manžela Františka Uhra, +rodiče z obou stran, +sourozence, duše v očistci, dar zdraví a ochranu Boží pro celou živou rodinu
SOBOTA 13.2.2021 SOBOTA 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
17:30 DN Za +P. Josefa Stojaspala, +rodiče a duše v očistci
NEDĚLE 14.2.2021 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10:30 DN Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Boženy

Předsíň kostela je otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Zalíbit se druhým, anebo být sám sebou?

Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl v dobrech evangelia. (1Kor 9,22-23)

V posledních týdnech a měsících jsme byli svědky toho, jak představitelé vlády měnili svou rétoriku i rozhodnutí či postoje k pandemii podle toho, jaké reakce na sociálních sítích jejich předchozí sdělení vyvolala. Někdy to vypadá, jako by jejich týmy nehledaly, co vyřeší současnou krizovou situaci, ale co zvýší jejich popularitu u skupin, o jejichž přízeň se ucházejí. Můžeme se nad tím pohoršit, ale jsme-li upřímní, musíme přiznat, že i my také často přizpůsobujeme svoje rozhodování a jednání očekávaným reakcím. I za cenu, že pak neděláme, co bychom chtěli nebo co považujeme za správné. Přitom si rádi namlouváme, jak jsme samostatní a nezávislí, a jsme velmi citliví, když někdo naši svobodu omezuje nebo nám dokonce říká, co máme a nemáme dělat. I tyto postoje současná situace vyhrotila. Symbolem se staly ochranné prostředky mnohými označované jako náhubek, který si odmítají nechat nasadit. Jako kdyby nezávislost a svoboda znamenaly nenechat se nikým a ničím omezovat a dělat si, co chci. Tato úvaha nechce směřovat k hodnocení smysluplnosti vládních opatřeních, ani k debatě o rouškách. Stojí za to ale pozorovat svoje reakce v této mimořadné a náročné situaci. Mohou mi poodhalit, podle čeho se skutečně rozhoduji, jaké jsou hlubší motivace mého jednání, v čem svobodný jsem a v čem ne, a jak vlastně svobodu a nezávislost chápu. Inspirací k dalšímu promýšlení může být postoj apoštola Pavla: hlídá si svou nezávislost, aby ho něčí vliv neodvedl od jeho úkolu (hlásat evangelium) nebo aby ho nějak nezkreslil z potřeby někomu se zalíbit. Nicméně tato nezávislost ho nevede k povýšenosti nade všechny nebo k nebrání ohledu na nikoho, ale naopak dává mu svobodu stát se služebníkem všech, být i slabým, nezávislým i na úspěchu či neúspěchu. Svobodu a sílu mu dává poznání Ježíše a vědomí poslání, které mu Kristus svěřil.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Dary na opravu kostela: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Stále je možná účast na mši svaté pouze pro rodinu, která dala úmysl. Příležitost ke svátosti smíření – půl hodiny před každou večerní mší svatou.
  • Také pohřebních mší svatých se může v kostele zúčastnit pouze 15 osob z nejbližší rodiny. Prosím, respektujte to. Děkuji.
  • Prosím někoho z 5. růže Živého růžence, aby se ozval na faru. Díky.
  • Boženy vybírají v sakristii na kostel a mši svatou. Na mši svatou příští neděli je ale potřeba se v pondělí přihlásit na faře (739 080 307)

LIST ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA FARNOSTEM

Drazí bratři a sestry v Kristu, když procházíme dobou koronaviru a různých omezení, život nestojí. Pro naše mladé nastala doba přihlášek na různé školy, střední i vysoké. Rád bych upozornil na naše církevní školy, jako jsou arcibiskupská gymnázia v Kroměříži, Prostějově či Velehradě, ale i na Gymnázium Německého řádu v Olomouci, nebo Střední školu pedagogickou   a sociální sester dominikánek v Bojkovicích, ale taky na Střední odbornou školu sv. Jana Boska v Kroměříži.

Často jsem slyšel od rodičů výtku, že nám chybí církevní škola praktického typu. Dnes máme školu s učebními obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec – farmář a Zahradník, tříleté učební obory s výučním listem. Škola má internát, který vedou kněží salesiáni. Mám radost, že mohu věřícím rodinám dát tuto konkrétní nabídku církevní pomoci s přípravou jejich dětí do života ve zdravém náboženském prostředí.

Máme nabídku i pro maturanty, kteří mají zájem o Vyšší odbornou školu sociální     v Olomouci. U všech těchto škol jde o nabídku církve mladým lidem, kteří si školy vybírají podle svých představ. Je tu však ještě jedna nabídka, která má jiný směr. Je to kněžský seminář v Olomouci, který je určený pro mladé muže, kteří chtějí nabídnout sami sebe ke službě Bohu a lidem.

Obracím se na Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos připravujete a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá ke kněžství také Vás. Kněžský život není pohodlný, ale je plný Božího dobrodružství a stojí za to. Přihlášky do semináře, které je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března, získáte prostřednictvím svého kněze.

Sestry a bratři, každého z Vás prosím o modlitbu za naše mladé, kteří mají nyní udělat důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, dobrý příklad a životní moudrost dospělých pomohou našim mladým v jejich odvážném hledání.

S přáním radosti z Kristova přátelství každému z Vás ze srdce žehná arcibiskup Jan.

MEZINÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ

Děkanátní Centrum pro rodinu zve manželské páry k zapojení se do Národního týdne manželství, který bude probíhat od 8.2. do 14.2.2021. Můžete se společně zúčastnit webového semináře manželů Smékalových - odkaz na seminář je na webu Centra pro rodinu - www.uhersky-brod.dcpr.cz nebo si můžete vyjít do přírody - ke kapličce a splnit několik úkolů. Bližší informace a kartička s úkoly je také na webu Centra pro rodinu.

FARNÍ TÁBOR 2021

Milé děti, táborníci! Je to dobrá zpráva Farní tábor se pořádá v termínu 10. - 17. 7. 2021 na Táborové základně Junior u Vranovské přehrady. Bližší informace a přihlášky u Martiny Smetanové, Pavlíny Bobčíkové. Přihlášky a informační leták taky k dispozici v kostele v předsíni. Již teď se na vás těší všichni táboroví vedoucí a kuchařky.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 14/2/2021

  1. ČTENÍ Lv 13,1-2.44-46

Malomocný bude bydlet sám a zdržovat se mimo tábor.

Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: „Jestliže se u někoho ukáže na holé kůži vřed, strup nebo světlá skvrna což bývají příznaky zhoubného malomocenství – ať je přiveden k veleknězi Árónovi nebo k některému z jeho synů kněží. Malomocný, na němž se objeví tato vyrážka, ať chodí v roztržených šatech, s rozpuštěnými vlasy a se zahalenými vousy a bude volat: Nečistý, nečistý! Je nečistý po všechen čas, pokud bude mít vyrážku. Je nečistý, bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor.“

  1. ČTENÍ  1 Kor 10,31-11,1

Napodobujte mne, jako já (napodobuji) Krista.

(Bratři!) Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě. Nebuďte pohoršením ani židům, ani pohanům, ani Boží církevní obci. Já se také snažím o to, abych ve všem pamatoval na druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně, ale na to, co prospívá všem, aby tak mohli dojít spásy. Napodobujte mne, jako já (napodobuji) Krista.

EVANGELIUM    Mk 1,40-45

Malomocenství od něho odešlo a byl očištěn.

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili (lidé) odevšad.