Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 8.5. do 16.5.2021 - 19. týden

SOBOTA 8.5.2021 PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 9.5.2021 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 DN Za farníky
10:30 DN Za farníky, zvláště za maminky z naší farnosti
18:00 DN Májová pobožnost v kostele
PONDĚLÍ 10.5.2021 PONDĚLÍ 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:30 DN Za +Františka Koníčka, +Josefa Kadlčka, za živé a +ročníku 1958
ÚTERÝ 11.5.2021 ÚTERÝ 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 DN Májová pobožnost s dětmi
STŘEDA 12.5.2021 SV. NEREA A ACHILLEA, MUČEDNÍKŮ
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 13.5.2021 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
17:45 DN Fatimská májová pobožnost
18:30 DN Za +Františka Uhra, manželku, syna, za +rodiče Zapletalovy a celou +rodinu, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
PÁTEK 14.5.2021 SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA (ZAČÍNÁ DEVÍTIDENNÍ PŘÍPRAVA NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)
18:30 DN Za +manželku Jiřinku, +rodinu Škubňovu a Šťastných, dar zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny
SOBOTA 15.5.2021 SOBOTA 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:30 DN Za +rodiče Zimčíkovy, Tinkovy, 2 syny, na poděkování Bohu za dožití významného životního jubilea, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
NEDĚLE 16.5.2021 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 DN Za farníky
10:30 DN Za +rodiče Anežku a Jaroslava Jančovy, duše v očistci, dar zdraví, Boží požehnání pro celou živou rodinu
18:00 DN Májová pobožnost v kostele

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Láska člověka uschopňuje

Ježíš říká: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ (Jan)

Když se Ježíš před svou smrtí loučil se svými učedníky, chtěl po nich jedinou věc: aby se navzájem milovali. Nelehký úkol. Nenechává je ale bez pomoci, dává jim k tomu patřičnou výbavu: ujištění, že je má rád tak, jako jeho miluje Otec a nazývá je svými přáteli. V životě je nesmírně důležité vědět, že je člověk milován a přijímán. Tato jistota nás uschopňuje zvládat život ve všech jeho oblastech... Uschopňuje nás zvládat i obtížné situace, odpouštět, být velkorysý, nasazovat se pro druhé, dělat svět lepším… Jde totiž o život. Právě proto je Ježíšův požadavek tak naléhavý. Až tak, že to není jen nějaká prosba nebo žádost, ale příkaz. Jde ale lásku nařídit? „Bůh potřebuje tvou lásku, protože mu na tobě velmi záleží. Potřebuje tvoji lásku především proto, že chce skrze tebe milovat i tvého bližního.“ /.../ „Lásku vlastně nelze nařídit, jako je možné nařídit nějaký jiný úkon. Jestliže si však přečteme Horské kázání nebo Ježíšovu řeč na rozloučenou, nemůžeme pochybovat, že Bůh lásku skutečně přikazuje. Abychom pochopili pádnost příkazu, musíme si zejména všimnout, v jakém smyslu Bůh přikazuje: že totiž jde o něco mnohem většího než o pouhé přikázání.“              Bernhard Häring

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

 • Dar na kostel: 1000 Kč. Pán Bůh zaplať.
 • I toto úterý bude májová v 18 hodin v kostele a zvu na ni jen děti (s rodiči nebo prarodiči). Děti, přijďte a opět jako dárek Panně Marii přineste jeden živý květ, který dáme do kytice k oltáři.
 • Ve středu není večerní mše svatá, protože je přesunuta na čtvrtek, kdy je slavnost.
 • Od neděle 16. 5. 2021 opět začíná lektorská služba při nedělních bohoslužbách. Prosím lektory, aby se během týdne podívali na rozpis na nástěnce v předsíni kostela.  Přehled bude také na webu farnosti: farnostnemci.cz/lektorska-sluzba. Lektoři, kteří čtete na nedělní mši svaté, neberte si lístek.

KVĚTEN V JEDNOTĚ S PAPEŽEM FRANTIŠKEM – 2.týden

Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu:

 1. Za všechny seniory
 2. Za všechny lidi s postižením
 3. Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v ekonomické nouzi
 4. Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději
 5. Za všechny vězněné
 6. Za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu
 7. Za všechny migranty
 8. Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi 

OPATŘENÍ V NAŠEM KOSTELE

Nadále je třeba dodržovat 3 základní zásady: roušky, ruce (dezinfekce) a rozestupy (2 metry – s výjimkou členů domácnosti). Pravidlo rozestupu v našem menším kostele neumožňuje účast bez omezení. Tento týden bude počet účastníků na bohoslužbě zvýšen na 50. Barevně označená místa vám pomohou najít místo s potřebným rozestupem. Buďte ohleduplní a když přijdete do kostele, nesedejte si do lavice těsně před někoho nebo za někým. Využívejte místa i na lavičkách vepředu.

Na mši svatou ve všední den není třeba lístek. Věřím, že kapacita 50 osob je dostačující, aby se mohli zúčastnit všichni, kteří chtějí přijít na mši svatou během týdne. Ale na nedělní bohoslužby je potřeba si vyzvednout lístek v předsíni kostela (od pondělí).  Kdo byl na mši svaté tuto neděli, dejte příští neděli přednost ostatním farníkům. Od pátku jsou zbývající lístky k dispozici pro všechny.

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ 2021

Arcidiecézní pastorační plán na webu farnosti:  www.farnostnemci.cz/pastoracni-plan-2021.  Sv. Jan Pavel II. předložil bez váhání perspektivu, kterou by se měla ubírat pastorační činnost: svatost. Jeho pohled bereme za vlastní, protože jsme přesvědčeni, že křest je opravdovou vstupní branou do Boží svatosti skrze začlenění do Krista a přebývání v jeho Duchu. Proto se nechceme spokojit s polovičatým životem, minimalistickou etikou a povrchní zbožností. Povolání ke svatosti chápeme jako určené pro všechny. Cesty svatosti jsou různé a osobní, ale vždy jde o posvěcování všedního života. Tímto směrem chceme jít spolu s celým křesťanským společenstvím a s křesťanskými rodinami.

ÚKOL PRO KAŽDOU FARNOST: VYTVOŘIT FARNÍ PASTORAČNÍ PLÁN DO KONCE ČERVNA. - Nejde o plán akcí, ale o stanovení cílů a hledání cest.

Proto se na vás, farníci, obracím s prosbou o vaše vyjádření a náměty k jednotlivým částem pastoračního plánu.

1) Pedagogika  svatosti  nás vede  k umění  modlitby,  rozvíjení  dialogu  s Kristem,  který  nás  učiní svými přáteli. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás (Jan 15,4). Růst této vzájemnosti považujeme za znamení dobré pastorace a cíl jednotlivých programů.

 • Jak učit farníky modlitbě? 
 • Jak rozvíjet společnou modlitbu v kostele?
 • Jak pomoci rodinám, aby se doma společně modlili?
 • Jak učit modlitbě jednotlivé skupiny? (děti, mládež, manžele, rodiny, farnost, společenství, prarodiče, atd.)

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a vhodit do schránky na faře.  Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 16/5/2021

Ve čtvrtek liturgie připomněla slavnost Nanebevstoupení Páně a nyní církev setrvává v modlitbě o Ducha svatého. Modlitba není jen množství slov či obřad. Modlitba je postoj srdce. V jakém postoji srdce stojíme vůči ostatním spolubratřím z našeho společenství, farnosti, církve? Na dnešní den také připadá Den modliteb za sdělovací prostředky a je dobré na toto téma vzpomenout v modlitbě.

 1. ČTENÍ  1 Jan 4,11-16

Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.

EVANGELIUM                  Jan 17,11b-19

Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“

K ZAMYŠLENÍ

Ježíšova modlitba na závěr poslední večeře bývá připomínána na Velikonoce. Její aktuálnost ale nemizí. Vždyť se nyní modlíme novénu za seslání Ducha svatého. Když nebude dobře fungovat společenství učedníků – církev – nebude moci ani Duch projevovat svoji moc mezi lidmi s takovou intenzitou. Zároveň je vidět, že od počátku bylo obrovské pokušení dělat věci jinak a střet názorů, zkostnatělost či touha po benevolentnosti se vzájemně střetávaly. Řešení není v hádkách, ale v hledání Boží vůle a společné modlitbě.