Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB - Horní Němčí (Slavkov)
od 31.1. do 7.2.2021 - 05. týden

NEDĚLE 31.1.2021 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
PONDĚLÍ 1.2.2021 PONDĚLÍ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 2.2.2021 SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE)
Dnes mše sv. není
STŘEDA 3.2.2021 SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 4.2.2021 ČTVRTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 Slavkov Za +manžela, syna, dvoje rodiče, bratra, 2 švagrové, 3 švagry, sestru, za nemocnou osobu, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu
PÁTEK 5.2.2021 PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE
15:00 Hřbitov HN Rozloučení u hrobu - Josef Zámečník
SOBOTA 6.2.2021 PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
14:00 HN Pohřeb pana Jiřího Borýska (v úzkém rodinném kruhu)
NEDĚLE 7.2.2021 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za farníky

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Někdy Bohu moc nerozumíme

Člověk posedlý zlým duchem začal na Ježíše křičet: „Co je ti po nás, Ježíši! Přišel jsi nás zahubit?“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí!“ (srov. Mk 1,21-28)

Jednou jedinou větou zbavil Ježíš posedlého člověka od zla, které ho ovládalo. To je sice pěkné, ale jak to, že my kolem sebe stále vidíme spíše zlo než dobro? Proč má zlo stále navrch? Odpověď na tuto otázku se hledá těžko. Někdy Bohu nerozumíme. Odpovědí by ale mohl být Ježíšův život i osudy jeho následovníků. On nepřišel do tohoto světa, jako nějaký suverén, jehož moci se musí každý z nás násilně podrobit, ať už chceme nebo ne. On se naopak narodil jako bezbranné dítě ve chlévě a žil život na okraji společnosti. Tak představil Boha, jako někoho, kdo nevládne mocí a arogancí. On je sice Pánem vesmíru a zlu umí jasně poručit, ale srdci člověka poroučet nechce. To chce postupně získat svou láskou bez ohraničení. Ježíš celý svůj život prožil mezi dobrými i zlými lidmi. Zažíval lásku, lhostejnost i nenávist. A nakonec nad ním zlo triumfovalo. Byl zrazen, opuštěn, ponížen, mučen, zabit. Sám na sobě tak prožil úděl každého z nás. Ale jako všemocný Bůh zlomil sílu zla a smrti. Vstal z mrtvých. A otevřel nám tak cestu k naplněnému životu v Bohu. Ježíš do tohoto světa přinesl semínka lásky, dobra a světla, která klíčí navzdory vší temnotě a zlobě. Když se ohlédneme do dějin a zkoumáme velké tragédie lidstva: války, zrady, genocidy, ovládání, lze vždy v těchto tragédiích dohledat konkrétní svědectví o dobru, navzdory ohromné síle zla, o světle, navzdory ohromné síle temnoty, o lásce a dobrotivosti, navzdory ohromné síle nenávisti a odmítnutí. Desmond Tutu napsal: „Dobro je silnější než zlo, láska je silnější než nenávist, světlo je silnější než temnota, život je silnější než smrt, vítězství je naše skrze Něho, který nás miluje.“ Nikdo z nás nad zlem sám nezvítězí. Ani nad zlem ve světě, ani nad zlem ve svém okolí, ani nad zlem ve svém srdci. Vítězství je v Ježíši Kristu. Pokud s ním budeme ve spojení, pokud jemu budeme svěřovat svůj život, pokud budeme naslouchat jeho slovu, budeme moci na cestě životem krok za krokem vrůstat do dobra a naplněného života. Navzdory temnotám kolem nás a v nás. 

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Sbírka na České katolické biblické dílo: 3 200 Kč. Tříkrálová sbírka Horní Němčí: 12 720 Kč. Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Stále je možná účast na mši svaté pouze pro rodinu, která dala úmysl. Příležitost ke svátosti smíření – půl hodiny přede mší svatou.
  • Hromniční pouť matek se bude vysílat na TV Noe v sobotu 6. 2. od 18 hodin. Hlavní celebrant: pomocný biskup Josef Nuzík. 
  • Děkuji dětem za obrázky na téma Namaluj vánoce.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 31/1/2021

Během této nedělní liturgie sledujeme podobně jako minulou neděli začátek evangelia. Pozorujeme Ježíše, jak začíná svoji misi. Jedná s velkou autoritou, s jakou v minulosti jednal jedině sám Hospodin. Ježíš Boží mocí proměňuje události, lidskou bolest a selhání.

1. ČTENÍ Dt 18,15-20

Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, ti vzbudí proroka, jako jsem já, z tvého středu, z tvých bratrů, toho budete poslouchat. To jsi právě žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorebu v den shromáždění, když jsi říkal: ‘Nemohu už slyšet hlas Hospodina, svého Boha, nemohu se už dívat na tento veliký oheň, abych nezemřel.’ Hospodin mi tehdy řekl: ‘Správně mluví. Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu jejich bratrů a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poručím. Kdo by však neposlechl mých slov, která bude mluvit v mém jménu, toho poženu k zodpovědnosti. Prorok, který by se opovážil mým jménem říkat, co jsem mu neporučil, nebo který by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok musí zemřít!’“

2. ČTENÍ 1 Kor 7,32-35

V návaznosti na minulou neděli pokračujeme ve čtení 7. kapitoly listu Korinťanům; jde o souhrn odpovědí na několik otázek týkajících se manželství a celibátu. Pavel nedělá systematický výklad o zvláštním povolání k manželství. Naznačuje pouze křehkou hranici mezi lidskou emocionalitou a duchovním světem člověka.

Bratři! Rád bych, abyste byli bez starostí. Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně, jak by se líbil Pánu. Ale kdo je ženatý, stará se o věci světské, jak by se líbil manželce, a je rozdělen. A žena nevdaná a panna se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši. Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se líbila muži. To však říkám ve vašem zájmu, ne abych na vás hodil smyčku, ale abych vás vedl k počestnosti a k nerušené oddanosti Pánu.

EVANGELIUM                 Mk 1,21-28

V prvních kapitolách evangelií se setkáváme s Kristem, který svým jednáním i slovy vysvětluje, co znamená Boží království – je silnější než moc nečistého ducha (synonymum pro démona).

V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.

ZAMYŠLENÍ

Číst o démonech v dnešní době? Nepatří spíše do pohádek či do otázek psychologie? Evangelium je Boží slovo, kterým nám Pán osvětluje skutečnost. Ducha zla se člověk nezbaví psychologií ani vytěsněním. Jde o ducha, který je mocnější než člověk, postavil se proti Bohu, ale je vždy slabší než Bůh. Vyhnáním démona Kristus zjevuje, že před námi nestojí jen zajímavý či moudrý učitel, ale sám Bůh!