Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 29.5. do 6.6.2021 - 22. týden

SOBOTA 29.5.2021 SV. PAVLA VI., PAPEŽE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:30 DN Za +manžele Pšenicovy, Šohajovy, Hrošíkovy, za jejich rodiče, dar zdraví, Boží požehnání pro živé rodiny
NEDĚLE 30.5.2021 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:30 DN Za +Marii Škubnovu, +Marii Zamykalovu, +Růženu Šimonovu, +Zdenku Hyblerovu, +Františka Janču, +Antonína Bobčíka, za živé a + ročníku 1932
10:30 DN Za farníky
15:00 Slavkov Malá pouť rodin ke sv. Zdislavě (májová a adorace)
18:00 DN Májová pobožnost v kostele
PONDĚLÍ 31.5.2021 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
18:30 DN Za +Josefa Neumana, +ročníku 1954, dar zdraví a Boží ochranu pro živé a jejich rodiny

Po mši svaté bude poslední májová pobožnost
ÚTERÝ 1.6.2021 PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
STŘEDA 2.6.2021 SV. MARCELINA A PETRA, MUČEDNÍKŮ
18:30 DN Za +rodiče Kadlčkovy a Nemravovy, celou +rodinu, dar zdraví a ochranu Boží pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 3.6.2021 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Dnes mše sv. není
PÁTEK 4.6.2021 PÁTEK 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
10:00 DN První pátek - osobní adorace (od 10 hodin); svátosti smíření (17 hodin); společná adorace (18 hodin)
18:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za dožití šťastných let, s prosbou o přímluvu Panny Marie, za dar zdraví a dary Ducha svatého.
SOBOTA 5.6.2021 PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
17:45 DN Fatimská mariánská pobožnost
18:30 DN Za +Ludvíka Straku, +manželku, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
NEDĚLE 6.6.2021 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10:00 DN Za farníky 
Mše svatá a eucharistické procesí obcí

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Bůh je větší

Ježíš řekl apoštolům: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,16-20)

Bible a celé zjevení nám Boha přestavuje z různých úhlů pohledu. Jsou to jakési kamínky do mozaiky toho, jak si Boha můžeme představovat. A leckdy jsou to naprosto paradoxně odlišné rysy. Odlišné tak, jako je paradoxní život sám. Tento Bůh není ani muž, ani žena, ale stvořil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu. Jeho láska se projevuje jako mateřská, otcovská, přátelská, milenecká a hlavně nezištná. Je to Bůh, který vyšel naproti člověku, když se k němu otočil zády. Je to mocný Bůh, který v Ježíši nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby nám sloužil. Je to Bůh, který sdílí naše osudy a ztotožňuje se s každým, kdo je zlomený na srdci, odmítnutý, chudý, pronásledovaný, kdo je jakkoliv nesvobodný…

Je to Bůh, který je jeden. Ale není osamocený, nýbrž je dokonalým společenstvím v Trojici: Bůh – Otec, Bůh Syn - Ježíš Kristus a Bůh Duchu svatý - Ruah (v hebrejštině ženského rodu). Tento Bůh nás každého zve do dynamiky neohraničené Lásky. A zároveň nás zve k rozvíjení celého stvoření a sebe sama. Je jiný, než si představujeme. Je plný překvapení. A hlavně: je větší. Je větší, než naše očekávání, je větší než vše krásné,  co nás může v tomto životě potkat. A je i větší, než veškeré zlo, které ve svém životě zakoušíme. A to je naše jistota. O něj se můžeme opírat a jít s ním a k němu krok za krokem k naplňování a uskutečňování všeho toho dobrého, co je vloženo do našich srdcí. Vzdor všemu těžkému, co nám leží v cestě. Protože on je větší.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Arcidiecézní sbírka na církevní školy: 13 450 Kč. Nemocní darovali 10 700 Kč. Další dary: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • V pondělí po mši svaté bude v kostele setkání těch, kteří budou předříkávat růženec přede mší svatou.
  • Na první pátek je osobní adorace od 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby (především členové Eucharistické hodiny). V 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace. Po mši svaté svátostní požehnání.
  • Antonínové vybírají na kostel v sakristii.
  • Dětský (tý)den netradičně se bude konat 1.- 6.6.2021. Více informací na plakátu.

OPATŘENÍ V NAŠEM KOSTELE

 Na mši svatou ve všední den není třeba lístek. Ale na nedělní bohoslužby je potřeba si vyzvednout lístek v předsíni kostela (od pondělí).  Kdo byl na mši svaté tuto neděli, dejte příští neděli přednost ostatním farníkům. Od pátku jsou zbývající lístky k dispozici pro všechny.

DĚTSKÝ (TÝ)DEN

Farnost a hasiči vás zvou na dětský (tý)den, který se koná od úterý 1.6. 2021 do neděle 6.6.2021 po celém území Dolního Němčí. První zastávka je u kostela. Kam půjdeš dál, si musíš zjistit sám. Těšit se mohou malí, velcí, největší, prostě celé rodiny. Je nutné si vyzvednout hrací kartu v předsíni kostela, u vstupu knihovny nebo si ji stáhnout z webu farnosti či obce od neděle 30.5.2021!!! Zároveň probíhá fotosoutěž. Bližší informace na plakátku a hrací kartě. Přejeme všem dobrou zábavu.

POUŤ NA SVATÝ ANTONÍNEK nejen pro ovdovělé

Srdečně zveme všechny na mši svatou ke sv. Antonínkovi 9. června 2021 hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký. Program:  9.30 - modlitba růžence. 10.00 - slavnostní prosebná a děkovná mše svatá. 11.30 - svědectví, informace spolku. 12.00 - polední přestávka – k dispozici káva nebo čaj, jídlo vlastní. 13.30 - kulturní program. 14.00 - křížová cesta, závěrečné požehnání

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ 2021

ÚKOL PRO KAŽDOU FARNOST: VYTVOŘIT FARNÍ PASTORAČNÍ PLÁN DO KONCE ČERVNA. - Nejde o plán akcí, ale o stanovení cílů a hledání cest.

Proto se na vás, farníci, obracím s prosbou o vaše vyjádření a náměty k jednotlivým částem pastoračního plánu.

4) Čím více současná kultura vede k sebestřednosti, tím více chceme věřícím pomáhat soustředit se na Krista, na němž všechno záleží, vést k častému naslouchání Božímu slovu a k jeho uvádění do života.

  • Jak pomoci jednotlivcům i rodinám od sebestřednosti?
  • Jak dostat Boží slovo k lidem?
  • Jak učit farníky uvádět Boží slovo do života?

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a vhodit do schránky na faře.
Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 6/6/2021 – BOŽÍ TĚLO

  1. ČTENÍ  Ex 24,3-8

Mojžíš přišel a sdělil lidu všechna Hospodinova slova a ustanovení. Lid odpověděl jedním hlasem: „Splníme všechno, co mluvil Hospodin!“ Mojžíš pak všechna Hospodinova slova napsal; časně zrána pak vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct pamětních kamenů podle dvanácti kmenů Izraele. Poslal jinochy z izraelských synů, aby obětovali celopaly a přinesli býčky jako pokojné oběti Hospodinu. Mojžíš vzal polovici krve, vlil ji do obětních misek a (zbylou) polovicí krve postříkal oltář. Pak vzal knihu smlouvy a četl ji nahlas lidu. A oni řekli: „Poslušně splníme všechno, co mluvil Hospodin.“ Potom vzal Mojžíš krev, pokropil lid a řekl: „Hle, to je krev smlouvy, kterou s vámi sjednal Hospodin podle všech těchto slov.“

  1. ČTENÍ  Žid 9,11-15

Bratři! Kristus přišel jako velekněz budoucích hodnot; prošel stánkem větším a dokonalejším, který není udělán (lidskýma) rukama, to je: nenáleží k tomuto stvořenému (světu), a vešel jednou provždy do svatyně, ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tím nám získal věčné vykoupení. Jestliže už (samo) pokropení krví kozlů, býků a popel z jalovice posvěcuje ty, kteří jsou nečistí, k čistotě těla, čím spíše krev Krista, který skrze věčného Ducha sám sebe přinesl Bohu jako oběť bez poskvrny, očistí naše svědomí od mrtvých skutků, abychom mohli sloužit Bohu živému. A proto on je prostředníkem nové smlouvy. Svou smrtí dal zadostiučinění za hříchy (spáchané) v době, kdy ještě platila dřívější úmluva. Tím se povolaným dostává (splnění) slibu o věčném dědictví.

EVANGELIUM                  Mk 14,12-16.22-26

První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci (Ježíše): „Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři?“ Tu poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do města a (tam) vás potká člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním, a kam vejde, řekněte hospodáři: 'Mistr vzkazuje: Kde je pro mě večeřadlo, v kterém bych mohl se svými učedníky jíst velikonočního beránka?' On vám ukáže velkou horní místnost opatřenou lehátky a připravenou. Tam nám přichystejte večeři!“ Učedníci odešli, přišli do města a nalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: „Vezměte. To je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: „To je má krev, (krev) nové smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen, pravím vám: Už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z nového (plodu) budu pít v Božím království.“ Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.