Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 19.6. do 27.6.2021 - 25. týden

SOBOTA 19.6.2021 SV. JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA, BISKUPA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:30 DN Za +Zdeňku Uhrovou, rodiče z obou stran, bratra, švagrovou, 3 švagry, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
NEDĚLE 20.6.2021 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, +manžela, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 21.6.2021 PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA
18:30 DN Za +Ludmilu Richtrovu, +manžela, rodiče z obou stran, celou +rodinu, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 22.6.2021 SV. PAULÍNA NOLÁNSKÉHO, BISKUPA
16:00 DN Pohřeb paní Ludmily Juřenové
STŘEDA 23.6.2021 STŘEDA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za +manžela Martina, vnuka Marka, rodiče z obou stran, celou +rodinu, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 24.6.2021 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 25.6.2021 PÁTEK 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za +Annu Chovancovou, manžela, 2 dcery, 3 zetě, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
19:00 DN Třídenní Modlitby matek
SOBOTA 26.6.2021 SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:30 DN Za živé a zemřelé ročníku 1956
19:30 DN Třídenní Modlitby matek
NEDĚLE 27.6.2021 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za živé a zemřelé Petry a Pavly
14:00 DN Třídenní Modlitby matek

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Už vás někdo onálepkoval?

Proto my od nynějška nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. 2Kor 5,16

Stále se to učím – nesoudit druhé.  Je hodně snadné říct si, že přeci vím, jak to ten druhý má, proč se tak chová, proč dělá to, co dělá… Je snadné si druhého člověka rychle onálepkovat jako podvodníka, lháře, záletníka, kariéristku, marnivou nebo namyšlenou ženu…

Bůh ale nikomu nedává žádné nálepky. My možná řekneme o nějaké ženě, že je to určitě kariéristka, Bůh ale vidí, že už roky touží po dítěti, které jí nebylo dáno. Třeba někoho označíme za lháře, ale Bůh vidí, že dotyčný člověk vyrůstal v prostředí, kdy lež byla často jediným záchranným kruhem. Snad nějakou ženu bezmyšlenkovitě označíme jako marnivou, ona se však ve skrytu duše trápí dávným traumatem, které zvnějšku zakrývá přepečlivou péčí o svůj vzhled…

Bůh vidí vše, co je uvnitř nás. Nikoho neposuzuje, neodsuzuje a nenálepkuje. Všímá si všeho, co k nám patří, zná všechny souvislosti našeho života. A když k němu přicházíme a chceme být skutečně v Jeho přítomnosti, dokáže v našich srdcích odstranit všechny nálepky, abychom mohli zahlédnout sebe i druhé Jeho očima. A mohli se tak stávat tou nejlepší verzí sebe sama…

A to je pak úplně jiný svět…

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Dar na opravu křížové cesty 2 000 Kč. Další dary: 7 500 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Petrové a Pavlové vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.
  • O víkendu je třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté. V sobotu a neděli ve 14 hodin. Přijďte se pomodlit za své děti a rodiny. Zvláště je modlitba určena pro maminky, které jsou zapojeny do hnutí Modlitby matek.
  • Protože jsou příští neděli v Horním Němčí hody, jsou mše svaté v Dolním Němčí jen dvě (sobota večer a neděle ranní).
  • Ve středu 23. června se uskuteční v 19 hodin na faře v Uherském Brodě přednáška salesiána - ředitele televize Noe P. Leoše Ryšky. Přednášku pořádá Regionální pobočka Cyrilometodějské křesťanské akademie Uherský Brod. Všichni jste srdečně zváni.

MISIJNÍ VELEHRAD 2021

Milí farníci, v rámci oslav sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, se i letos zapojujeme do pomoci v misijním stánku Papežských Misijních Děl. Rádi bychom vás požádali o spolupráci. Jednalo by se opět o napečení perníčků a ten kdo je kreativní a tvořivý a má chuť, může vytvořit jakékoliv dekorativní nebo užitkové výtvory, předměty, výrobky. Ty se za dobrovolný příspěvek budou ve stánku nabízet. Zveme všechny, kteří se chtějí zapojit, a budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Vše můžete přinést na faru do 30. 6. Děkujeme.                               Erika Uhrová

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE A FARNOSTI

ÚKOL PRO KAŽDOU FARNOST: VYTVOŘIT FARNÍ PASTORAČNÍ PLÁN DO KONCE ČERVNA. - Nejde o plán akcí, ale o stanovení cílů a hledání cest.

7) Všechny pokřtěné a biřmované chceme vést k tomu, aby poznávali a přijímali svou zodpovědnost za život církve, k dobročinnosti a dobrovolnické službě. Pastorace povolání musí vést k zamýšlení nad základními hodnotami a ke schopnosti reagovat na Boží volání ke kněžství či zasvěcenému životu plným   darováním sebe sama ve prospěch   Božího království, či k rozvinutí povolání vlastního laikům, kteří mají hledat Boží království tím, že se zabývají časnými věcmi a upravují je podle Boha a plnit v církvi i ve světě svůj podíl ..., když se snaží evangelizovat a posvěcovat lidi.

  • Jak pomoci farníkům přijmout pravdu, že jsou také zodpovědní za církev (farnost)?
  • Jaké jsou konkrétní formy dobrovolnické služby?
  • Jak přivézt mladé lidi k vážnému zamyšlení nad duchovním povoláním?

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a vhodit do schránky na faře.
Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 27/6/2021

  1. ČTENÍ Mdr 1,13-15; 2,23-25

Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí. Ale všechno stvořil, aby to bylo; stvořené věci na světě přinášejí prospěch, jed zhouby v nich není; ani smrt na zemi nevládne. Spravedlnost smrti nepodléhá. Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jak obraz vlastní přirozenosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci.

  1. ČTENÍ 2 Kor 8,7.9.13-15

Bratři! Jako vynikáte po každé stránce: ve víře i ve slově, v poznání, ve vší horlivosti a lásce, kterou jste od nás přijali, tak se vyznamenejte i v tomto díle lásky. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Nebylo by totiž dobré, že byste jiným v tísni ulehčili, a sami do ní upadli. Spíše má nastat jakési vyrovnání: za nynějších okolností to, co vám přebývá, jim prospěje v nedostatku, aby zase jejich přebytek doplnil to, co potřebujte vy. Tak se to vyrovná, jak stojí v Písmu: `Kdo (nasbíral) mnoho, tomu nepřebývalo, a kdo málo, neměl nedostatek.'

EVANGELIUM                    Mk 5,21-43

Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla (zázračná) moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, (zbavena) svého neduhu!“ Zatímco ještě mluvil, přišli lidé) (z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k tomu představeného synagogy a viděli tam rozruch, (lidi), jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel (do světnice), kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. (Lidé) byli úžasem jako bez sebe. (Ježíš) jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.

Farní rádio – vysílací adresa: http://evcast.mediacp.eu:1530/live

PRIMICE 5 NOVOKNĚŽÍ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

Petr Janíček:     neděle 27.6.2021 v 15:00 v Újezdě u Uničova.
Dominik Kovář: sobota 3.7.2021 v 15:00 v Lidečku.
Filip Hochman: pondělí 5.7.2021 v 15:00 v Kyjově.
Václav Škvařil: úterý 6.7.2021 v 10:30 ve Vyškově.
Michal Staufčík: sobota 10.7.2021 v 15:00 ve Starém Městě u Uherského Hradiště.