Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 13.3. do 21.3.2021 - 11. týden

SOBOTA 13.3.2021 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Za +rodiče Valachovy, +prarodiče, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
NEDĚLE 14.3.2021 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
10:30 DN Za +manžela Ludvíka Zimčíka, za +rodiče Zimčíkovy a Stojaspalovy, +synovce Břetislava a celou +rodinu, za duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
14:00 DN Křížová cesta z kostela (vysílání na farním rádiu AudioKostel)
PONDĚLÍ 15.3.2021 PONDĚLÍ 4. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 85 let života, za +manžela, syna Miroslava, s prosbou o dar víry, zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 16.3.2021 ÚTERÝ 4. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 17.3.2021 STŘEDA 4. POSTNÍHO TÝDNE
17:00 DN Křížová cesta z kostela (vysílání na farním rádiu AudioKostel)
17:30 DN Za +rodiče Kadlčkovy a Světinské, celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 18.3.2021 ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
14:30 DN Pohřeb paní Cecílie Kadlčkové (v úzkém rodinném kruhu)
PÁTEK 19.3.2021 SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
17:00 DN Pobožnost ke sv. Josefovi (začátek Roku rodiny)
17:30 DN Za Marii Kopeckou, manžela, syna Miroslava a duše v očistci.
SOBOTA 20.3.2021 SOBOTA 4. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Za živé a zemřelé Josefy
NEDĚLE 21.3.2021 5. NEDĚLE POSTNÍ
10:30 DN Za +Boženu Mošťkovu, +manžela, jejich rodiče a sourozence, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu i v cizině
14:00 DN Křížová cesta z kostela (AudioKostel)

Předsíň kostela je otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Pomsta a nenávist nepřinášejí řešení

Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. … Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. (Jan 3, 17-21)

Nejlepším českým filmem roku 2020 byl vyhlášen film Krajina ve stínu. Popisuje krutou realitu jedné pohraniční vsi před válkou, během války a po ní. Ukazuje, kam až může vést soud, jehož motivací je pomsta a nenávist. Jednání, kde chybí morálka a etika, ale žádné řešení nepřináší, naopak – zlo se šíří dál. V Bibli najdeme jiné pojetí soudu. Bůh je milosrdný a chce, abychom žili v jeho blízkosti. My sami se ale soudíme tím, čím naplňujeme své životy, kam směřujeme, kam patříme, kam chceme jít. Zda jsou naše činy motivovány radostnou zvěstí či jdeme jiným směrem. Postní doba, kterou nyní procházíme, je časem, kdy můžeme rekapitulovat naše směřování. Pravdivě se na sebe podívat ve světle, „které přišlo na svět“. Takovýto soud nám dává šanci své dosavadní jednání přehodnotit. Následně se pak lze držet toho, co nás vede k Bohu a opouštět to, co nás od Něj odvádí. A nemusíme se tím pádem bát, že budou naše skutky odhaleny. Jen tak se můžeme posouvat dál. Nejen být lidsky moudřejšími, ale také růst ve víře, vzdalovat se tmě a mířit ke světlu, jímž je Ježíš. Nejsme na to sami! Věřme, že s Boží pomocí to dáme.

NOVÉNA KE SV. JOSEFOVI

Od středy 10. 3. se v církvi modlí novéna ke sv. Josefovi. Najdete ji každý den na webu farnosti a také se vysílá ve farním rádiu AudioKostel každou celou hodinu (7 – 19 hodin). V kostele se novénu modlíme přede mší svatou.

Svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi nás pod svou otcovskou ochranu. Žádáme tě o to pro Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a pro Neposkvrněné Srdce Mariino. Ty, který mocně pomáháš ve všech životních situacích a dokážeš pomoci i tehdy, když si nikdo neví rady, obrať svůj otcovský zrak na záležitosti svých dětí. V obtížích, v utrpení, které nás tíží, utíkáme se k tobě s důvěrou. Vezmi prosíme, do svých laskavých dlaní tuto obtížnou záležitost pandemie, která je příčinou našeho nepokoje. Učiň, aby její šťastné vyřešení přineslo chválu Bohu a prospělo nám, tvým oddaným ctitelům. Milovaný svatý Josefe, ty jsi nikdy nebyl nadarmo vzývaný, přimlouvej se za nás u Ježíše, pros Marii. Buď naším orodovníkem u božského Syna, jemuž jsi byl na zemi otcem, milujícím a věrným ochráncem. Buď nám orodovníkem u Marie, které jsi byl tak hluboce milujícím a navzájem milovaným snoubencem. Věříme z celého srdce, že můžeš vyslyšet naše prosby a zbavit nás starostí, které nás tíží, a hořkostí, kterou jsou naplněny naše duše. Máme v tebe velkou důvěru, svatý Josefe, a naléhavě tě žádáme, shlédni na naše prosby. Amen.

Papež a arcibiskup nás provází dobou postní (www.postnikapky.cz)

papež František

arcibiskup Jan

Bůh je větší než náš hřích, nezapomínejme na to, Bůh je větší než náš hřích. Bůh je větší než všechny hříchy, kterých jsme schopni se dopustit, a Jeho láska je oceánem, do něhož se můžeme vnořit beze strachu, že budeme pohlceni: odpuštění znamená, že Bůh nás obdařuje jistotou, že nás nikdy neopustí. Jakkoli velké může být to, co si vyčítáme, On je vždycky ještě větší, protože Bůh je větší než náš hřích.

Upřímná víra, že Bůh je větší než všechny moje hříchy, přináší pokoj.

Může se zdát, že almužna je věc velmi snadná, ale musíme si dát pozor na to, abychom toto gesto nepřipravili o velký obsah, který v něm je. Výraz „almužna“ je totiž odvozen z řečtiny a znamená právě „milosrdenství“. Almužna by tedy měla obnášet veškeré bohatství milosrdenství. A tak jako milosrdenství má tisíc cest a podob, tak se i almužna vyjadřuje na mnoho způsobů, aby zmírňovala potíže těch, kdo jsou potřební.

Almužna není jen dar potřebnému, ale pomoc k jeho pozvednutí.

Milosrdná láska vyžaduje především postoj vnitřní radosti. Nabízet milosrdenství nemá být zátěž nebo nepříjemnost, které se chci rychle zbavit. … Ježíš nám zanechal v této věci nenahraditelné učení. Především nás žádá, abychom nedávali almužnu kvůli tomu, aby nás lidé chválili a obdivovali pro naši štědrost.

Darovat radost, či pozvednout sebedůvěru, může být jako bohatá almužna.

Je nutné pohlédnout do tváře člověka, který žádá o pomoc. Nesmíme tedy ztotožňovat almužnu s mincí pouze chvatně hozenou, bez pohledu na člověka a bez toho, abychom se s ním zastavili a promluvili o tom, co skutečně potřebuje.

Nebojme se darovat čas.

Dávat almužnu pro nás ale musí být také oběť. Odepřu si něco ze svého, abych to dal druhému. Rodičům tedy říkám, pozor: vychovávejte své děti k tomu, aby dávaly almužnu tímto způsobem, aby byly štědré z toho, co mají.

Almužna není dar z přebytku, ale z bohatosti srdce.

V křesťanské komunitě je dvojí Ježíšův stůl: stůl Slova a stůl Eucharistie. To jsou farmaka, kterými nás Božský Lékař uzdravuje a živí. U toho prvního – stolu Slova – se zjevuje a zve nás k přátelskému dialogu. A Eucharistie nás sytí Ježíšovým životem a neustále jako mocný prostředek tajemně obnovuje milost našeho křtu. My se přistupováním k eucharistii živíme Ježíšovým Tělem a Krví, a přece je to Ježíš, který k nám přichází a sjednocuje nás se svým Tělem.

Přijměme dnes Boží slovo do svých skutků se stejnou posvátností, s jakou přijímáme Eucharistii.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Měsíční únorová sbírka: 15 500 Kč. Dar: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Křížové cesty: Neděle – 14 hodin a středa – 17 hodin. V pátek na slavnost sv. Josefa bude přede mší svatou pobožnost k tomuto světci.
  • V předsíni kostela jsou k dispozici lístky na úmysly mše svaté na další čtvrtletí (duben - červen). Vyplněné lístky dávejte do schránky na faře.
  • března začíná Rok rodiny vyhlášený papežem Františkem.  Děkanátní Centrum pro rodinu vás zve k řetězu 12-ti hodinové modlitby růžence za naše rodiny. Bližší informace jsou na webových stránkách CPR - www.uhersky-brod.dcpr.cz
  • Před velikonocemi nebude společné zpovídání (více kněží), proto využijte příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou.

ZPŘÍSNĚNÁ VLÁDNÍ OPATŘENÍ A NÁŠ KOSTEL

Počet nemocných v naší obci se stále drží na stejné úrovni, takže není nutné ještě více omezovat počet účastníků bohoslužeb. Stále ale platí, že na mši svatou může přijít pouze nejbližší rodina, která dala úmysl (domluva s Erikou Uhrovou 739080307). Výjimečně další farníci, kteří si to osobně domluví s knězem nebo s Erikou (pokud jste nebyli několik týdnů na mši svaté v kostele, tak zavolejte Erice). Také Josefové se musí dopředu nahlásit na sobotní mši svatou u Eriky Uhrové. I když respirátor není přímo nařízen v prostoru kostela, prosím, abyste ho používali. Také používejte při příchodu i odchodu dezinfekci a sedejte si na místa barevně označená, aby byly zachovány rozestupy. Všechny mše svaté, křížové cesty a další pobožnosti se vysílají na rádiu AudioKostel (www.audiokostel.cz nebo www.farnostnemci.cz). Mše svaté jsou také přenášeny na farním facebooku.

KŘÍŽEM KRÁŽEM ZA JEŽÍŠEM – 3.list je na nástěnce v kostele
www.farnostnemci.cz/krizem-krazem-za-jezisem

Nastavte si farní rádio AudioKostel na novou vysílací adresu:
http://evcast.mediacp.eu:1530/live (již je aktivní)
Současný stream bude vysílat do 20. 5. 2021.
Na faře je pro seniory k dispozici internetové rádio za 1 400 Kč.