Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 20.2. do 28.2.2021 - 08. týden

SOBOTA 20.2.2021 SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
17:30 DN Za +Františka Hrdinu, manželku, dceru, syna, 2 zetě, 2 snachy, celou +rodinu a duše v očistci
NEDĚLE 21.2.2021 1. NEDĚLE POSTNÍ
10:30 DN Za farníky
14:00 DN Křížová cesta z kostela (vysílání na farním rádiu AudioKostel)
15:00 DN Udělování popelce (bohoslužba slova se svatým přijímáním: 15:00 a 15:20 hodin)
PONDĚLÍ 22.2.2021 SVÁTEK STOLCE SV. PETRA, APOŠTOLA
17:30 DN Za +manžela Františka Koníčka, +rodiče Stojaspalovy a Koníčkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 23.2.2021 ÚTERÝ 1. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 24.2.2021 STŘEDA 1. POSTNÍHO TÝDNE
17:00 DN Křížová cesta z kostela (vysílání na farním rádiu AudioKostel)
17:30 DN Za +manžela Jakuba, syna Robina, +rodiče z obou stran, zetě Zdeňka, +švagry Ivana a Milana, celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
ČTVRTEK 25.2.2021 ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
14:00 DN Eucharistická hodina
PÁTEK 26.2.2021 PÁTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
17:00 DN Křížová cesta z kostela (vysílání na farním rádiu AudioKostel)
17:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
SOBOTA 27.2.2021 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
11:00 DN Křest - Filip a Jan Štěpáníkovi
17:30 DN Za +Jaroslavu Daňkovou, za živé a zemřelé ročníku 1940
NEDĚLE 28.2.2021 2. NEDĚLE POSTNÍ
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Na poděkování Bohu za 70 let života, s prosbou o ochranu a dar zdraví pro živou rodinu, za +manžela a rodiče
11:30 DN Křest - Terezie Rapantová
14:00 DN Křížová cesta z kostela (vysílání na farním rádiu AudioKostel)

Předsíň kostela je otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Poušť v našem životě

Duch Boží vyvedl Ježíše na poušť. Na poušti byl čtyřicet dní sám, žil tam mezi divokými zvířaty a byl pokoušen od satana, a andělé mu sloužili. (srov. Mk 1,12)

Tento týden jsme vstoupili do postní doby. Připomínáme si tak, že než se naplnilo Ježíšovo poslání, strávil 40 dní na poušti a prožil tam mnohé vnitřní boje a pokušení. Poušť je vyprahlá, nehostinná. Není to místo, kde bychom si přáli být. Nemyslím, že je pravděpodobné, že někdo z nás bude půst trávit na skutečné poušti, ale mnozí z nás mohou zažívat podobný pocit, jako kdyby na ní byli. Během této doby se mohou objevit nejrůznější těžkosti, problémy, starosti a pokušení. Nenechme se tím vyděsit. Nejsme v tom sami. I Ježíš zažíval vnitřní boje, pokušení a trápení. Přestože můžeme prožívat nesnesitelné vnější nebo vnitřní podmínky, nemusíme se jimi nechat spálit. V naší poušti nás čeká příležitost dotknout se nejhlubších a nejskrytějších míst v nás samotných. Odhalit mnohé, co nám dosud zůstávalo skryté. Taková odhalení a objevování hloubek jsou někdy bolestivá. Nebuďme na ně proto sami. Ježíš byl v poušti opuštěný, ale nás v pustině samotné nenechá. On sám je totiž přítomný v hlubině našeho srdce, v našem nitru. Ať už prožíváme cokoliv, zůstaňme v jeho blízkosti. Nestyďme se říci: „Už nemůžu dál, potřebuji, abys mi pomohl.“

Nechme se Ježíšem vést a nést na naší každodenní cestě životem…

Papež a arcibiskup nás provází dobou postní (www.postnikapky.cz)

papež František

arcibiskup Jan

V Písmu svatém je Hospodin prezentován jako „Bůh milosrdný“. Je to Jeho jméno, kterým nám takříkajíc zjevuje svoji tvář a svoje srdce.

Svěřit se Božímu milosrdenství je vyznáním víry v Boha milosrdného.

Pán je „milosrdný“. Toto slovo evokuje jemnocit matky ve vztahu k dítěti. … Tento obraz tedy naznačuje, že Bůh se ve vztahu k nám dojímá a jihne jako matka, když bere do náruče svoje dítě a přeje si jedině milovat jej, chránit, pomáhat mu a dát mu všechno, i sebe samu.

Dobrému skutku dává cenu láska.

Hospodin je milostivý v tom smyslu, že prokazuje milost, soucit a ve své velikosti se sklání nad tím, kdo je slabý a ubohý; je stále připraven přijímat, chápat a odpouštět.

Druhého nepochopím, pokud se k němu nesnížím

Bůh je veliký a mocný, ale tato velikost a moc se vyjadřují láskou k nám, kteří jsme tolik nepatrní a tolik neschopní. Slovo „láska“ poukazuje na cit, milost a dobrotu. … Je to tedy láska, kterou lze definovat významem „niterná“.

Velikost se vyjadřuje láskou.

Milosrdný Bůh je věrný ve svém milosrdenství. Pavel říká pěkně: Pokud nejsi Bohu věrný, On věrným zůstává, protože nemůže zapřít sám sebe. A proto je Bůh naprosto a vždycky věrohodný. Trvale a spolehlivě přítomný. V tom je jistota naší víry.

Neznám větší jistotu, než Boží věrnost.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Dary na kostel: 3 700 Kč. Pán Bůh zaplať! Příští neděli je sbírka na opravy kostela. Na sbírku můžete peníze přinést během týdne na faru a dát je v označené obálce do schránky nebo poslat bankovním převodem na účet 163967646/0300 s VS 28022021. Můžete použít tento QR kód. Pán Bůh zaplať.
  • Stále je možná účast na mši svaté pouze pro rodinu, která dala úmysl (Erika Uhrová - 739 080 307). Zpovídá se půl hodiny před večerní mší svatou.
  • Křížová cesta z kostela se vysílá na farním rádiu v neděli ve 14 hodin, ve středu a pátek přede mší svatou v 17 hodin.
  • Postní aktivita (nejen) pro děti – www.farnostnemci.cz/krizem-krazem-za-jezisem

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 28/2/2021

Postní doba nabízí zastavení nad nejzákladnějšími pilíři křesťanské víry. Jedním z nich je otázka Kristovy smrti. Učedníci následující Krista poznali ve svém mistrovi někoho, kdo má moc nad nemocemi, přírodními živly, je obdařen moudrostí… Zatím ale netuší, že přinést vykoupení celému světu povede přes jeho smrt.

  1. ČTENÍ    Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18

Abrahámova oběť je zásadní událost předznamenávající mnoho dalších sdělení Písma. Důležité je vidět, že Abrahám neodmítl obětovat vlastního syna, ač to bylo pro něj zhroucením nadějí. Stal se příkladem hluboké víry. Příběh se odehrává asi v 19. stol. př. Kr. mezi kočovníky na polopoušti. Původní význam vyprávění směřoval asi k odmítnutí lidských obětí.

Bůh zkoušel Abraháma a řekl: „Abraháme!“ Odpověděl: „Tady jsem!“ Bůh pravil: „Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na jedné z hor, kterou ti označím.“ Když došli na místo od Boha určené, Abrahám tam vystavěl oltář a narovnal dříví. Pak vztáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. Ale Hospodinův anděl na něho zavolal z nebe: „Abraháme, Abraháme!“ Ten se ozval: „Tady jsem!“ Anděl řekl: „Nevztahuj svou ruku na chlapce a nic mu nedělej, neboť nyní vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého syna, svého jediného syna.“ Abrahám pozdvihl své oči, a hle – za ním beran, který se chytil za rohy v křoví. Abrahám šel, vzal ho a obětoval jako celopal místo svého syna. Hospodinův anděl zavolal na Abraháma podruhé z nebe a řekl: „Při sobě samém přísahám – praví Hospodin – že jsi to udělal a neodepřel jsi mi svého syna, svého jediného syna, zahrnu tě požehnáním a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu, a tvé potomstvo se zmocní brány svých nepřátel. V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země za to, že jsi mě poslechl.“

  1. ČTENÍ    Řím 8,31b-34

Čteme strhující závěr nejpreciznějšího teologického výkladu svatého Pavla o ospravedlnění na základě víry. Autor s velice emotivní dikcí opouští předchozí argumentační přísnost a vrhá se do bouřlivého jásotu nad darem Boží spásy. Bůh vydal za nás svého milovaného Syna podobně jako Abrahám, a to až do absolutní krajnosti.

Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!

EVANGELIUM    Mk 9,2-10

Zjevení na hoře volně navazuje na první Ježíšovu předpověď vlastní smrti. Učedníci však jeho slova nepochopili a nepřijali. Pán jim dává zakusit svoji slávu, aby poznali, že předpověď smrti patří do velkolepé Boží strategie. Hora je odkazem na horu Sinaj, kde dostal Mojžíš smlouvu. Oblak v biblické řeči představuje místo Boží slávy (Ez 1,28…).

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.

K ZAMYŠLENÍ

Abrahám je často kladen jako příklad neochvějné víry. V době bohatě rozvinuté psychologie mnozí odborníci zůstanou nad jeho jednáním v rozpacích. Nejde o slepou víru, není to spíš fanatický projev? Pečlivý čtenář však vnímá, že Abrahám miluje svého syna a místo fanatismu v hlubokém vnitřním boji kráčí na horu s důvěrou, že Bůh má řešení. V nadhledu celého Písma a dějin spásy Bůh nabídl život vlastního syna, abychom mohli žít. Jak daleko je Bůh ochoten zajít!

Nastavte si farní rádio AudioKostel na novou vysílací adresu: http://evcast.mediacp.eu:1530/live (již je aktivní) 
Současný stream bude vysílat do 20. 5. 2021.