Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 18.12. do 26.12.2021 - 51. týden

SOBOTA 18.12.2021 18. PROSINCE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 19.12.2021 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
09:00 HN Za +Jana Krhovského
PONDĚLÍ 20.12.2021 20. PROSINCE
17:00 HN Mše svatá
ÚTERÝ 21.12.2021 21. PROSINCE
17:00 Slavkov Zpovídání ve Slavkově (do 17:30 hodin)
17:30 HN Zpovídání v Horním Němčí (do 18:15 hodin)
STŘEDA 22.12.2021 22. PROSINCE
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 23.12.2021 23. PROSINCE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 24.12.2021 ŠTĚDRÝ DEN
20:30 HN Za +rodiče a prarodiče, Boží požehnání a zdraví pro celou živou rodinu
SOBOTA 25.12.2021 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
09:00 HN Za +Lubomíra Matulu, +rodiče Matulovy, +rodinu Adamcovu, +kněze Ladislava Nováka, za dar zdraví, pomoc Boží a ochranu pro celou živou rodinu
NEDĚLE 26.12.2021 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
09:00 Slavkov Mše svatá ve Slavkově

ZAMYŠLENÍ - Je naše snažení jen kapkou v moři?

 "A ty Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti." Mich 5,1

Kolikrát jsem slyšela věty typu „Co já zmůžu?“, nebo že nemá smysl se o cokoliv snažit, protože naše činy jsou jako kapka v moři… Jak často si myslíme, že jsme tak bezvýznamní, že na nás nezáleží? Každý člověk je ale důležitý. Na každém záleží! Náš pozemský život a naše činy mají vždy význam, protože jsme byli stvoření jako jedinečné bytosti a vše, co uděláme, má jedinečný a neopakovatelný význam a smysl. Jen my ho možná nedokážeme zahlédnout nebo pocítit, protože neznáme všechny souvislosti, nevíme, koho a co naše činy ovlivňují… Napadá mě, že kdykoliv máme pocit, že něco nemá cenu, protože se „stejně nic nezmění“ nebo nestane, měli bychom překonat pocity méněcennosti a udělat to, po čem toužíme nebo co skutečně považujeme za správné. I teď je k tomu ten správný čas. Pomysleme na malý „bezvýznamný“ Betlém, za jehož branami se v chlívku narodil Spasitel světa. Každý z nás může ve svém "bezvýznamném" srdci přivítat Ježíše, jehož narození slavíme o Vánocích. V jeho společnosti nikdo a nikdy nejsme malí a bezvýznamní. Snad nám to dodá kuráže, abychom tak přestali smýšlet a jednat...

VÁNOČNÍ ČAS V NAŠÍ FARNOSTI

 Dnes v neděli odpoledne od 14 hodin se zpovídá v Uherském Brodě. V pondělí bude zpovídat přede mší svatou P. Kornek. A poslední příležitost ke svátosti smíření bude v úterý v 17 hodin ve Slavkově (do 17:30 hodin) a v Horním Němčí od 17:30 hodin (do 18:15 hodin). Na Štědrý den bude kostel otevřený od 13 do 14:30 hodin. Budou se zpívat koledy a můžete si vyzvednout Betlémské světlo. Vánoční bohoslužby se mohou konat za obvyklých podmínek (respirátory, rozestupy, dezinfekce). Buďme opatrní a pečlivě tyto zásady dodržujme, protože nás v kostele bude možná více než obvykle. "Půlnoční" mše svatá bude v 20:30 hodin. Půl hodinu přede mší svatou se budou zpívat koledy. Na Hod Boží vánoční je mše svatá v Horním Němčí v 9 hodin. Letos druhý svátek vánoční (26.12.) připadá na neděli a bude se tedy slavit svátek Svaté Rodiny. Mše svatá bude ve Slavkově v 9 hodin.

PAPEŽ FRANTIŠEK I NÁM HLÁSÁ EVANGELIUM

Evangelia nezaznamenávají žádná slova Josefa z Nazaretu, vůbec nic, nikdy nemluvil.  Neznamená to, že by snad byl mlčenlivý. Nikoli, má to hlubší důvody. … Josefovo ticho není němota; je to ticho plné naslouchání, činnorodé ticho, ticho, z něhož vystupuje jeho velká niternost. … Jak krásné by bylo, kdyby se každému z nás po vzoru svatého Josefa podařilo obnovit tento kontemplativní rozměr života, který otevírá právě ticho. Všichni ovšem ze zkušenosti víme, že to není snadné. Ticho nás trochu děsí, protože po nás žádá, abychom vstoupili do sebe a setkali se s tou nejpravdivější částí nás samých. (A mnoho lidí se bojí ticha, musí neustále mluvit a mluvit, nebo poslouchat rádio, televizi..., ale nemohou přijmout ticho, protože se bojí.) … Drazí bratři a sestry, učme se od svatého Josefa pěstovat prostory ticha, v nichž se může objevit jiné Slovo, totiž Ježíš, Slovo Ducha svatého, který v nás přebývá a přináší Ježíše.                       15.12.2021, z katecheze při generální audienci

Svatý Josefe, muži ticha, ty, který v evangeliu neříkáš jediné slovo, nauč nás postit se od marných slov, objevit hodnotu slov, která budují, povzbuzují, utěšují a podporují. Buď nablízku těm, kdo trpí kvůli slovům, jež zraňují, jako jsou pomluvy a očerňování, a pomáhej nám, abychom slova vždycky spojovali se skutky. Amen.

OTÁZKY A ODPOVĚDI O NAŠÍ VÍŘE UVÁDÍME DO ŽIVOTA

Proč se Boží Syn stal člověkem?  

Boží Syn se vtělil v lůně Panny Marie působením Ducha Svatého pro nás lidi a pro naši spásu, tedy proto: aby nás hříšníky smířil s Bohem; abychom poznali jeho nekonečnou lásku; aby nám byl vzorem svatosti; abychom mě­li „účast na božské přirozenosti" (2 Petr 1,4).   

Katechismus je opět stručný, ale výstižný. Vyjmenovává 4 důvody. 1) Smíření s Bohem 2) Poznání Boží lásky 3) Vzor svatého života 4) Účast na božství. Díky, Bože, že nám hříšníkům odpouštíš. Díky, že nás miluješ. Díky, že se od Tebe můžeme učit žít. Díky, že nám nabízíš svůj věčný život.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 26/12/2021

Neděle po 25. prosinci je svátek Svaté rodiny, proto letos neslavíme svátek sv. Štěpána. I Ježíš vyrůstá ve vztazích matky a vychovávajícího „otce“. Rodina patří do Božího záměru, má své nezaměnitelné místo. Modleme se dnes za místo pro rodiny v naší společnosti, ale i za vlastní rodinu. Dnes je možné si připomenout svůj manželský slib.

  1. ČTENÍ Sir 3,3-7.14-17a (řec. 2-6.12-14)

Kniha Sirachovcova (vznikla ve 2. stol. př. Kr.) je souborem poučení. Lze předpokládat, že sloužila mladým mužům k poučení a měla je vést k moudrosti, jak dobře žít. Proto není náhodou, že jedna stať je věnována úctě k rodičům, zvláště stárnoucím.

Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, žes měl soucit s otcem, započítá se ti jako náhrada za tvé hříchy.

  1. ČTENÍ Kol 3,12-21

List Kolosanům začíná třetí kapitolu výzvou: „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí po pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.“ Na to významově navazuje první část našeho čtení. Druhá část je pak praktickou aplikací na jednotlivé členy rodiny.

Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. Muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky. Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu.

EVANGELIUM         Lk 2,41-52

Tento úryvek je závěrem úvodních dvou kapitol o Ježíšově dětství. Nejenže byl Ježíš výjimečným způsobem počat, ale již od počátku si je vědom svého zvláštního vztahu s Bohem. Pozoruhodné je spojení slov „musím být v tom, co je mého Otce“ a současně ochota podřídit se rodičům. Jde o náznak vztahu Ježíšova božství a lidství.

Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho rodiče uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí.

K ZAMYŠLENÍ

Ježíš je součástí rodinného života se všemi zvyky, které rodiče zachovávají. Bůh si uprostřed těchto běžných událostí nachází místo, jak se dotknout srdce mladičkého Mesiáše, a současně znovu dává najevo rodičům, že Ježíš půjde specifickou životní cestou. Ježíš říká rodičům: „Nevěděli jste…?“ Je to logické, že bude v tom, co je Otcovo, a přeci nečekané. Maria i Josef nepochopili, učí se rozumět Božímu jednání. To vůbec nebrání, aby byli pro nás příkladem.