Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 24.4. do 2.5.2021 - 17. týden

SOBOTA 24.4.2021 SV. JIŘÍ, MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 25.4.2021 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
10:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, za dvoje +rodiče a celou +rodinu, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
PONDĚLÍ 26.4.2021 PONDĚLÍ 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 85 let života, dar zdraví, Boží ochranu, za +manžela Jana, syna Jaroslava, rodiče Hubálkovy, Matůšovy a jejich děti
ÚTERÝ 27.4.2021 ÚTERÝ 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 28.4.2021 SV. PETRA CHANELA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
18:30 DN Za +manžela Jakuba, +syna Robina, +rodiče z obou stran, +švagry Ivana, Milana a zetě, za dar zdraví, Boží požehnání a dar víry pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 29.4.2021 SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY
Dnes mše sv. není
PÁTEK 30.4.2021 SV. ZIKMUNDA, MUČEDNÍKA
18:30 DN Za +manžela, syna, rodiče Tinkovy a Krejčovy, s prosbou o dary Ducha svatého a dar zdraví pro živé rodiny
SOBOTA 1.5.2021 SV. JOSEFA DĚLNÍKA
08:15 DN Fatimská mariánská pobožnost - (1.májová)
09:00 DN Za všechny +dobrodince našeho chrámu (slavnost Posvěcení kostela)
11:00 DN Křest - Aneta Jahodová
NEDĚLE 2.5.2021 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 DN Na úmysl dárce
10:30 DN Za farnost a obec (slavnostní hodová mše svatá)

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Bůh je laskavý

Ježíš říká: Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a dávám za ně svůj život.

Obraz Ježíše - dobrého pastýře je pochopení křesťanské víry zásadní. Avšak za dlouhé roky našeho života mohl leccos ztratit ze své autenticity a hodnověrnosti. Možná je dnes již překrytý nánosy rozličných karikatur a  obrazů, které jsme si sami nevědomky vytvořili: Bůh jako  bezmocný a naivní dobrák, nebo naopak Bůh, který trestá, lhostejně přihlíží našemu trápení a bolesti, a který má zalíbení jen v dokonalých.... Tyto obrazy, odrážejí hořkost a zklamání z Božího jednání v našich životech a odrážejí i náš podprahový strach z Boha. Všechny tyto představy můžeme položit v modlitbě před Ježíše. Prosit ho, aby odstranil ty, které jsou nám na cestě k němu kamenem úrazu. Můžeme prosit, aby nám dal znovu zaslechnout svůj hlas:

„Já jsem dobrý pastýř, znám Tě, a dávám za tebe svůj život. Jsem ten, kdo tě pevně drží. Tvé zápasy nesleduji zpovzdálí, ale jsem v nich s tebou. Nikdy tě nenechám zlu napospas samotného. Svůj život dávám za tvůj.“

Ve všem, co prožívám - v těžkostech, v krizích, v bolesti, v opuštěnosti, v pochybnostech o sobě i druhých, o smyslu toho všeho, je důležité vyslovit si nahlas:

"Ježíši, Ty jsi můj pastýř. Voláš mě jménem. Věřím, že mi ukážeš cestu, provedeš mě skrz mé pocity zmaru, skrze moje strachy a nejistoty. Dáváš smysl mému životu i v čase, kdy je pro mě těžko uchopitelný."

Bůh je laskavý. Volá Tě jménem. Jsi Jeho milovaný/á. Neboj se.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Postní almužna: 18 650 Kč. Ročník 1940 daroval na kostel 900 Kč. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

ÚPRAVA OPATŘENÍ V NAŠEM KOSTELE

Změna vládních opatření od pondělí 26. dubna 2021 se týká také bohoslužeb. Nadále je potřeba dodržovat 3 základní zásady (převzato z vládního usnesení): 

1) každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku),

2) budou dodrženy rozestupy 2 metry - s výjimkou členů domácnosti,

3) účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.

Biskupové dále ještě doporučují, že je vhodné se také ještě v následující týdnech zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

Na základě těchto pravidel a doporučení (s přihlédnutím k aktuálnímu počtu nemocných v naší obci) bude počet účastníků na bohoslužbách v následujícím týdnu v našem kostele 30 (nepočítají se malé děti).

VŠEDNÍ DNY

Na mše svaté ve všední dny budou v předsíni kostela k dispozici lístky. Je možné si vzít je jeden lístek na týden, aby se dostalo na všechny, kdo budou mít zájem přijít na mši svatou v pondělí, středu nebo pátek. Není možné si vzít např. 2 nebo 3 lístky na různé dny. Jen jeden lístek týdně na jednoho farníka.

NEDĚLE

V neděli již budou 2 mše svaté (ranní a hrubá). V sobotu nebude večerní bohoslužba. Na mše svaté v neděli se bude zapisovat od pondělí na faře (Erika Uhrová - 739080307). Protože počet účastníků je stále ještě omezený, tak bude možnost se zapsat na jednu nedělní mši svatou během jednoho měsíce. Pokud bude příznivé počasí a bude to technicky možné, budou mše svaté v 10,30 hodin venku, u bočního vchodu do sakristie. Pokud by pršelo, byla by mše svatá v kostele s 30 přihlášenými účastníky. Modleme se, abychom takto mši svatou mohli slavit již příští neděli, kdy jsou u nás hody.

Rozestupy

Barevně označená místa vám pomohou najít místo s potřebným rozestupem. Buďte ohleduplní a když přijdete do kostele, nesedejte si do lavice těsně před někoho nebo za někým. Využívejte místa i na lavičkách vepředu.

AudioKostel

Mše svaté budou již vysílány jen na farním rádiu AudioKostel. Pokud bude v neděli mše svatá v 10,30 hodin venku, vysílat se nebude. Pokud bude muset být mše svatá kvůli počasí v kostele, bude se vysílat také na farním facebooku (video).

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIČŮ V UHERSKÉM BRODĚ

Na sobotu 19. 6. 2021 odpoledne se připravuje Děkanátní setkání dětí a rodičů  v Uherském Brodě. Od 13 hodin bude program na stanovištích kolem centra města a v 16 hodin bude mše svatá. Věříme, že pandemická situace umožní tuto aktivitu uskutečnit. Více informací na webu www.setkani.maweb.eu. Těšíme se na setkání    s vámi.                           katecheté, Centrum pro rodinu, farnost Uherský Brod

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 2/5/2021

Jaro je čas zahradničení, a tak se hodí příměry z této oblasti. Není těžké vidět, co všechno dokáže zahrada, když se o ni staráme. Příměr se dá vztáhnout i na vztah člověka s Bohem. Jak vypadá náš vztah s Bohem? Je to zahrada jen na fotografii, nebo je to živá zahrada, ve které se roubuje, prostřihává a odpleveluje?

  1. ČTENÍ  Sk 9,26-31

Skutky apoštolů vypráví, co všechno se dělo po Velikonocích. S rostoucí komunitou křesťanů roste i pronásledování. Devátá kapitola obsáhle vypráví příběh obrácení Šavla na cestě do Damašku. Z toho dnes čteme až závěrečné verše, v nichž obrácený Pavel sám zakusí pronásledování.

Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel se navázat styk s učedníky, ale všichni se ho báli. Nemohli uvěřit, že on je učedníkem. Ujal se ho však Barnabáš. Uvedl ho k apoštolům a vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku neohroženě vystupoval ve jménu Ježíšově. Od té chvíle byl s nimi v Jeruzalémě stále ve styku a směle vystupoval ve jménu Páně. Také rozmlouval s helénisty a přel se s nimi. Ti mu však začali ukládat o život. Jakmile se to bratři dověděli, doprovodili ho dolů do Césareje a odtamtud ho vypravili do Tarsu. Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého.

  1. ČTENÍ  1 Jan 3,18-24

Jan píše dopis vyzývající k obraně proti gnostickému chápání víry. Nestačí patřit ke křesťanům, je třeba nehřešit a milovat bratry! Ale na druhou stranu nemáme propadat úzkosti, aby v nás každá maličkost, v níž chybujeme, nevyvolávala pocit, že jsme „z ďábla“ (srov. Jan 3,8).

Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí. Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.

EVANGELIUM                  Jan 15,1-8

Janovo evangelium má dvě části. Druhá je koncipována jako popis Velikonoc. Obsahuje Ježíšovu dlouhou řeč při poslední večeři, kam patří i patnáctá kapitola. Podobenství o vinném kmeni a ratolestech je neseno refrénem „zůstaňte ve mně“.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“