Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 11.9. do 19.9.2021 - 37. týden

SOBOTA 11.9.2021 SOBOTA 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
15:00 Velehrad Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
(15:00 - růženec; 16:00 - adorace; 17:00 - mše svatá)
NEDĚLE 12.9.2021 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za +Miroslava Růžičku, zetě Josefa Česíka, dvoje +rodiče, švagra, Boží ochranu pro celou živou rodinu a duše v očistci
PONDĚLÍ 13.9.2021 PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 14.9.2021 SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
17:00 Slavkov Za rodiče Zetkovy, za zetě Josefa Mathiu, Libora Stejskala, za dar zdraví pro živou rodinu
STŘEDA 15.9.2021 PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 16.9.2021 SV. LUDMILY, MUČEDNICE
18:00 HN Za živé a zemřelé Ludmily
PÁTEK 17.9.2021 SV. KORNÉLIA, PAPEŽE, A CYPRIÁNA, BISKUPA, MUČEDNÍKŮ
Dnes mše sv. není
SOBOTA 18.9.2021 SOBOTA 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 19.9.2021 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za farníky

ZAMYŠLENÍ – Dal jsi mi najíst, když jsem měl hlad?

„Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: „Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se“ – ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je jim to platné?“ (Jak 2,15-16)

„Člověk má duši. Dříve však, než s ním můžeme mluvit o duši, musíme mu dát košili a střechu nad hlavou. Pak mu teprve můžeme vysvětlovat, co je skryto za tím,“ je jedna z hlavních myšlenek katolického kněze abbé Pierra, zakladatele Emauzského hnutí ve Francii. Emauzské hnutí se rozšířilo do celého světa, v jeho domech žijí bezdomovci, propuštění vězni, lidé z okraje společnosti… Podobné smýšlení měl například i kněz František Lízna, který věřil, že až se ho Kristus zeptá: „Dal jsi mi najíst, když jsem měl hlad? Byl jsem ve vězení, navštívil jsi mě?“ bude moci odpovědět kladně. Příkladem takového jednání, kdy je třeba nejprve uspokojit běžné potřeby lidí, je Ježíš. Když viděl zástup, který ho následoval, nejprve ho nasytil, aby neměl hlad; když se setkal s učedníky, kteří neúspěšně lovili celou noc, naplnil jejich sítě množstvím ryb. Jeho činy byly vedeny soucitem a zájmem o lidi. Náš svět potřebuje naději. Tu můžeme předávat tak, že svou víru nenecháme ležet ladem, ale budeme ji uvádět do reálného běžného života. A to formou skutků, které budou reagovat na potřeby lidí kolem nás.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.
  • Ve středu 15. 9. pořádá Cyrilometodějská křesťanská akademie Uherský Brod v 19 hodin na faře přednášku s názvem Pěší putování po Svaté zemi – Pouští do Eilatu. Můžete se těšit na spoustu fotek a zajímavé vyprávění. Všichni jste zváni.
  • V sobotu 18. 9. je v Suché Lozi Den pro rodinu. Mši svatou ve 14 hodin slouží P. Petr Bulvas. Pak následuje program pro rodiny s dětmi v areálu u skautské klubovny. Je to taková pouť za rodiny přímo v našem děkanátu. Pokud jste nebyli na děkanátní pouti na Velehradě, udělejte si čas a jeďte s dětmi na toto setkání.
  • V neděli 3. října je Růžencová pouť v Uherském Brodě. Její součástí je i průvod krojovaných od Gymnázia Jana Ámose Komenského s odchodem v 10 hodin. Možná pojede autobus v 8:45 hodin ze zastávky u kostela (zdarma). Přihlásit se můžete do čtvrtka 23. 9. u paní Warchilové.

PAPEŽ FRANTIŠEK NA SLOVENKU (TV NOE)

Pondělí 13. 9. 2021

9:15     Uvítací ceremoniál v Prezidentském paláci v Bratislavě 

10:45     Setkání s biskupy, kněžími, zasvěcenými osobami, seminaristy a katechety v katedrále sv. Martina v Bratislavě 

Úterý 14. 9. 2021

10:30     Liturgie svatého Jana Zlatoústého, které předsedá Svatý otec, před Městskou sportovní halou v Prešově 

16:00     Setkání s romskou komunitou na Luniku IX. v Košicích

17:00     Setkání s mladými na stadionu Lokomotiva v Košicích 

Středa 15. 9. 2021

9:10     Modlitební setkání s biskupy v národní svatyni v Šaštíně

10:00     Mše svatá na otevřeném prostranství u národní svatyně v Šaštíně 

13:30     Závěrečný ceremoniál na mezinárodním letišti v Bratislavě

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 19/9/2021

Asi se to mnohému přihodilo, že zastihl děti, jak se cestou na výletě hádají. Stačilo na ně zavolat, aby se zastyděly. Co když se ale Bůh zeptá nás: „Co jsi cestou dělal?“ Dnešní téma by se dalo shrnout jako kontrast mezi „naslouchat“ a „vnímat jen sebe“.

  1. ČTENÍ  Mdr 2,12a.17-20

Kniha Moudrosti je nejmladší text Starého zákona. Její hlavní téma se točí kolem pojmu moudrosti, tedy života v souladu s Bohem. Ten, kdo žije v souladu s Bohem, se nemusí bát ani smrti (Mdr 3). Pošetilci se vysmívají poslušnosti Bohu, dokonce ji obcházejí zlem. Ale moudrost hned vzápětí (viz 2,21-22 – četli jsme 13. neděli v mezidobí) ukazuje krátkozrakost takového jednání.

Bezbožníci řekli: „Číhejme na spravedlivého, podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, zkusme, jak to s ním skončí. Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí ho z ruky protivníků. Zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. Odsuďme ho k hanebné smrti, zda najde ochranu, jak říká.“

  1. ČTENÍ  Jak 3,16 – 4,3

Svatý Jakub rozvíjí ve 3. kapitole otázku pravé moudrosti, kterou vykresluje na konkrétních příkladech. V závěru kapitoly popisuje vlastnosti „pravé moudrosti“. A na to navazuje text s jasně cílenou kritikou jednání konkrétního společenství a jeho nešvarů.

Milovaní! Kde vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shora je však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost. Z čeho vznikají války, z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí, které bojují ve vašich údech. Žádáte, ale nemáte; zabíjíte a nenávidíte, a přesto nemůžete dosáhnout ničeho; bojujete a válčíte, ale nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte, a nic nedostáváte, protože prosíte špatně: chcete to potom rozplýtvat na své rozkoše.

EVANGELIUM                  Mk 7,31-37

Navazujeme na předchozí neděle a pokračujeme v Ježíšově cestě do Jeruzaléma vstříc událostem Velikonoc. Ježíš učedníky připravuje na svoji smrt a vzkříšení. Ale oni jako by neslyšeli a řeší otázku svých kariérních pozic. Ježíš tak zakouší od učedníků nepochopení. Teprve samotné Velikonoce jim otevřou oči.

Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“

K ZAMYŠLENÍ

Mnohokrát během cesty do práce, na nákup či při čekání u lékaře zabloudí naše myšlenky do prázdného snění. Mnohdy jdou ještě mnohem dál k závisti, hněvu… Ježíš se ptá učedníků: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Neslyšeli slova o utrpení a bolesti, zabývali se sebou, svojí kariérou. A přitom jim Kristus odhaloval nejzásadnější tajemství spásy člověka. Neslyšeli. Člověk se tak snadno uzavře do své ulity a ponoří se do svého vlastního světa. Dnes nás Pán zve, abychom vystoupili z této ulity a poznali míru Boží lásky k člověku.