Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 12.6. do 20.6.2021 - 24. týden

SOBOTA 12.6.2021 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 13.6.2021 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za +Annu Bartošovou
PONDĚLÍ 14.6.2021 PONDĚLÍ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 15.6.2021 SV. VÍTA, MUČEDNÍKA
17:00 Slavkov Za +Antonína Fibichra, syna Eduarda, celou +rodinu a Boží požehnání pro celou živou rodinu
STŘEDA 16.6.2021 STŘEDA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 17.6.2021 ČTVRTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00 HN Za farníky
PÁTEK 18.6.2021 PÁTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
SOBOTA 19.6.2021 SV. JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA, BISKUPA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 20.6.2021 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10:00 HN Za děti a rodiče

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Velké věci zrají nenápadně

Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. (Mk 4, 26-27)

Když bratr Roger zakládal komunitu bratří v malé francouzské vesničce Taizé, nejspíš netušil, do jakých rozměrů se tato komunita usilující o smíření mezi lidmi rozroste. Dnes je známá po celém světě a přináší bohaté ovoce. Podobně tomu bylo i tehdy, když bylo založeno abbé Pierrem hnutí Emauzských domů, starající se o lidi na okraji společnosti, nebo kongregace Misionářek lásky založená Matkou Terezou. A i další organizace, řády, hnutí, společnosti, které začínaly s malou hrstkou „nadšenců“ a později se staly známé po celém světě. Společenství, která začínala v malém a později v nich našlo pomoc mnoho potřebných. Nejde však jen o velké věci světových rozměrů. Malé velké věci se mohou dít v našem každodenním životě na mnoho způsobů: dobré slovo, laskavost, polknutí „jedovaté sliny“, přání dobra... A také například i při narovnávání mezilidských vztahů.  Poprosíme-li někoho o odpuštění a smíření, mnohdy stačí jen pár slov. A padnou-li tato slova na úrodnou půdu, budou-li druhou stranou přijata, můžeme už zde na zemi zakoušet radost a pokoj. K našim plánům je dobré přizvat Ježíše, důvěřovat v jeho pomoc a nechat se jím vést. Velké věci zrají v tichu a nenápadně.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

 • Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Příští neděli je slavnost 1. svatého přijímání. Mše svatá zvláště pro děti a rodiče začíná v 10 hodin.
 • Úmysly na další čtvrtletí (červenec – září) můžete přinést knězi.
 • Ve středu 23. června se uskuteční v 19 hodin na faře v Uherském Brodě přednáška salesiána - ředitele televize Noe P. Leoše Ryšky. Přednášku pořádá Regionální pobočka Cyrilometodějské křesťanské akademie Uherský Brod. Všichni jste srdečně zváni.

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE A FARNOSTI

ÚKOL PRO KAŽDOU FARNOST: VYTVOŘIT FARNÍ PASTORAČNÍ PLÁN DO KONCE ČERVNA. - Nejde o plán akcí, ale o stanovení cílů a hledání cest.

6) Náš pastorační plán se zakládá na novém přikázání: Jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy. (Jan 13, 34) Plodem a projevem lásky je společenství, v němž můžeme zakoušet Boží přítomnost. Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18, 20) Společenství s Ježíšem uprostřed posvěcuje ty, kdo ho vytvářejí, a ostatním dává příležitost poznat církev a setkat se s Bohem. Spiritualita společenství je základem naší formace a proniká   konkrétní iniciativy a programy. Vede ke vzájemné otevřenosti a úsilí o jednotu v tom, co je podstatné, a k hledání souladu ve sporných otázkách.

 • Jak farnost měnit ve společenství?
 • Jak pomoci lidem poznat svatou tvář církve přes chyby jednotlivých členů církve?
 • Jak rozvíjet spiritualitu společenství?
 • Jak naplňovat jednotlivé iniciativy a programy spiritualitou?
 • Jak rozvíjet otevřenost farnosti a společenství?
 • Jak rozvíjet jednotu farnosti a společenství?
 • Jak hledat soulad ve sporných otázkách?

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a vhodit do schránky na faře.
Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi

OPATŘENÍ V NAŠEM KOSTELE

Nadále je třeba dodržovat 3 základní zásady: roušky, ruce (dezinfekce)           a rozestupy (2 metry – s výjimkou členů domácnosti). Buďte ohleduplní           a když přijdete do kostele, nesedejte si do lavice těsně před někoho              nebo za někým. Využívejte i místa na židlích vepředu.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 20/6/2021

 1. ČTENÍ  Job 38,1.8-11

Hospodin odpověděl Jobovi z (hlubin) bouře a řekl: „Kdo zahradil moře branami, když vytrysklo, vyšlo z lůna, když jsem je oblékl mraky jak šatem, temnotou (přikryl) jak plénkami, když jsem pro ně vylámal hranice a položil závoru s bránou? Řekl jsem: Až sem smíš přijít, ne dále, zde se má tříštit bujnost tvých vln.“

 1. ČTENÍ  2 Kor 5,14-17

Bratři! Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Jeden umřel za všechny, umřeli tedy všichni; a umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých. Proto my od nynějška nikoho neposuzujme podle lidských měřítek. A třebaže jsme Krista kdysi posuzovali podle lidských měřítek, teď už to neděláme. Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo.

EVANGELIUM         Mk 4,35-41

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali se mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“

PRIMICE 5 NOVOKNĚŽÍ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

Petr Janíček:     neděle 27.6.2021 v 15:00 v Újezdě u Uničova.

Dominik Kovář: sobota 3.7.2021 v 15:00 v Lidečku.

Filip Hochman: pondělí 5.7.2021 v 15:00 v Kyjově.

Václav Škvařil: úterý 6.7.2021 v 10:30 ve Vyškově.

Michal Staufčík: sobota 10.7.2021 v 15:00 ve Starém Městě u Uherského Hradiště.