Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 1.1. do 9.1.2022 - 01. týden

SOBOTA 1.1.2022 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 2.1.2022 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
07:30 DN Za +Antonína Kadlčka, za živé a zemřelé ročníku 1936
10:30 DN Za živé a zemřelé ročníku 1944
PONDĚLÍ 3.1.2022 NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
17:30 DN Za +Ludmilu Juřenčákovou, manžela a celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 4.1.2022 ÚTERÝ 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 5.1.2022 STŘEDA 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
17:30 DN Za +Antonína Tinku, manželku Marii, za +Josefa Stojaspala, manželku Marii, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
(mše svatá pro rodiče a děti 1. a 2. třídy)
ČTVRTEK 6.1.2022 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
17:30 DN Na úmysl dárce
PÁTEK 7.1.2022 SV. RAJMUNDA Z PEŇAFORTU, KNĚZE
17:30 DN Za +Jana a Marii Kolískovy a jejich +děti, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SOBOTA 8.1.2022 SOBOTA 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
08:30 DN
Za všechny koledníky, vedoucí skupinek a  pomocníky Tříkrálové sbírky a za ty, kteří přispějí do pokladniček
NEDĚLE 9.1.2022 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
07:30 DN Za farníky
10:30 DN Na poděkování Bohu za dožití 70 let života, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání, ochranu a pomoc Panny Marie a dar víry pro celou živou rodinu

ZAMYŠLENÍ - Vstupujeme do nového roku zatemněného obavami

V Bohu byl od počátku život, který byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. To světlo osvěcuje každého člověka. (srov. J 1, 1-5)

Ve vysokých nadmořských výškách je nejbezpečnější pohybovat se nad ránem, kdy je všechno zpevněné mrazem. Sotva totiž vysvitne slunce, začne ohřívat nejprve kameny, pak i ledovec, a hrozí, že se na vás něco zřítí. Na vysoké hory se proto často vychází brzy po půlnoci. Z tohoto důvodu tedy patří k nezbytné výbavě kvalitní čelovka. Při jednom výstupu v oblasti Mont Blancu jsem měl pocit, že tma je tentokrát nějak neproniknutelná, že vidím jen kousíček před sebe, jako by okolní tma světlo čelovky pohlcovala. Ukázalo se, že jsem si zapomněl v čelovce vyměnit baterie a ty, co jsem měl už docházejí. Vstupujeme do dalšího roku, který bude nějak poznamenán covidem, zatemněn obavami o zdraví vlastní či našich blízkých, naštváním z nekončících protiepidemických opatření, omezením sociálních kontaktů, zatemněm i mnoha osobními nejistotami, bolestmi a trápeními… Do této situace zaznívají slova evangelia, tedy slova dobré, radostné zvěsti, že je nám k dispozici světlo, které prozařuje každou temnotu a žádná tma ho nemůže pohltit. Natož aby mu došly baterky. Boží syn přišel na svět, aby osvěcoval každého, kdo ho do svého života přijme. S ním je možné projít i temnými obdobími bezpečně a s nadějí, že Ježíš nakonec zažene každou temnotu. Prozářený nový rok!          

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Mládež darovala na kostel 8 400 Kč. Janové darovali 2 010 Kč a Štěpánky a Štěpáni darovali 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Na první pátek je adorace od 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 16 hodin se bude zpovídat a v 17 hodin bude společná adorace.

- V neděli 9. ledna se bude od 17 hodin na faře v Uherském Brodě promítat film Misie. Mimo vlastní strhující děj stojí za zmínku i úchvatná příroda Jižní Ameriky a hudba vytvořená italským skladatelem Ennio Morriconem.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V DOLNÍM NĚMČÍ

V sobotu 8. ledna 2022 v dopoledních hodinách v naší obci proběhne tříkrálová sbírka. Až u Vás zazvoní tito vyslanci potřebných v doprovodu dospělé osoby a prokáží se vám pověřením Charity, otevřete jim, prosím, nejen dveře, ale i svá srdce.  Předem děkujeme za vlídné přijetí koledníků a za Váš příspěvek do kasičky, který bude sloužit lidem v nouzi. Sbírka nemá jen rozměr finanční pomoci. Je to skvělá příležitost, jak připomenout svým sousedům skutečný rozměr Vánoc – narození Ježíše Krista, který se narodil pro každého z nás. Prosím proto, kdo můžete, aby jste se za sbírku a své bližní, kteří třeba o Ježíši a jeho Lásce neslyšeli, pamatovali v modlitbě.

Martina Smetanová – koordinátorka TSK

Duchu svatý, Pane a Dárce života, tobě svěřujeme putování koledníků, ulicemi naší obce a prosíme dej, aby tato příležitost podílet se na společném dobru a pomoci potřebným skrze Tříkrálovou sbírku, byla pro všechny zúčastněné cestou k poznání Boha mezi námi a jeho milosrdné lásky, která se nám nabízí v Ježíši Kristu, našem Spasiteli. Panno Maria, matko živoucího evangelia, prameni radosti pro maličké, oroduj za nás a všechny obyvatele naší obce. Amen. Aleluja.