Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 12.6. do 20.6.2021 - 24. týden

SOBOTA 12.6.2021 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 13.6.2021 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Antoníny a Antónie
10:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, s prosbou o dar zdraví a hojnost Božího požehnání, pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu. Za +rodiče Kadlčkovy, Hubáčkovy a Krhovské
PONDĚLÍ 14.6.2021 PONDĚLÍ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za +Antonína Uhra, dvoje +rodiče, duše v očistci, s prosbou o dar víry, zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 15.6.2021 SV. VÍTA, MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
STŘEDA 16.6.2021 STŘEDA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za +rodiče Bršlicovy a Niniczkovy, dceru Dagmar, syna Petra, prarodiče, duše v očistci, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 17.6.2021 ČTVRTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
PÁTEK 18.6.2021 PÁTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za +rodiče Cmolovy, +syna, rodiče Bartošovy, +dceru, syna, zetě a celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
SOBOTA 19.6.2021 SV. JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA, BISKUPA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:30 DN Za +Zdeňku Uhrovou, rodiče z obou stran, bratra, švagrovou, 3 švagry, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
NEDĚLE 20.6.2021 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, +manžela, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Velké věci zrají nenápadně

Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. (Mk 4, 26-27)

Když bratr Roger zakládal komunitu bratří v malé francouzské vesničce Taizé, nejspíš netušil, do jakých rozměrů se tato komunita usilující o smíření mezi lidmi rozroste. Dnes je známá po celém světě a přináší bohaté ovoce.

Podobně tomu bylo i tehdy, když bylo založeno abbé Pierrem hnutí Emauzských domů, starající se o lidi na okraji společnosti, nebo kongregace Misionářek lásky založená Matkou Terezou. A i další organizace, řády, hnutí, společnosti, které začínaly s malou hrstkou „nadšenců“ a později se staly známé po celém světě. Společenství, která začínala v malém a později v nich našlo pomoc mnoho potřebných.

Nejde však jen o velké věci světových rozměrů. Malé velké věci se mohou dít v našem každodenním životě na mnoho způsobů: dobré slovo, laskavost, polknutí „jedovaté sliny“, přání dobra... A také například i při narovnávání mezilidských vztahů.  Poprosíme-li někoho o odpuštění a smíření, mnohdy stačí jen pár slov. A padnou-li tato slova na úrodnou půdu, budou-li druhou stranou přijata, můžeme už zde na zemi zakoušet radost a pokoj. K našim plánům je dobré přizvat Ježíše, důvěřovat v jeho pomoc a nechat se jím vést. Velké věci zrají v tichu a nenápadně.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

 • Antonínové a Antonie darovaly na kostel 8 300 Kč. Další dary: 11 000 Kč. Pán Bůh zaplať.
 • V pátek 18. 6. v 18:30 je studentská mše v Nivnici. Po mši svaté bude posezení na zahrádce místní Orlovny.
 • Protože je příští neděli 1. svaté přijímání v Horním Němčí, jsou mše svaté v Dolním Němčí jen dvě (sobota večer a neděle ranní).
 • Úmysly na další čtvrtletí (červenec – září) můžete dávat do připravené krabice vzadu v kostele.
 • Ve středu 23. června se uskuteční v 19 hodin na faře v Uherském Brodě přednáška salesiána - ředitele televize Noe P. Leoše Ryšky. Přednášku pořádá Regionální pobočka Cyrilometodějské křesťanské akademie Uherský Brod. Všichni jste srdečně zváni.

OPATŘENÍ V NAŠEM KOSTELE

 Na mši svatou ve všední den není třeba lístek. Ale na nedělní bohoslužby je potřeba si vyzvednout lístek v předsíni kostela (od pondělí).  Kdo byl na mši svaté tuto neděli, dejte příští neděli přednost ostatním farníkům. Od pátku jsou zbývající lístky k dispozici pro všechny. Povzbuďte své přátele a blízké, aby již přicházeli na mši svatou. Podle zbývajících lístků jde vidět, že ještě mnozí možná neví, že je již účast na mši svaté možná.

MISIJNÍ VELEHRAD 2021

Milí farníci, v rámci oslav sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, se i letos zapojujeme do pomoci v misijním stánku Papežských Misijních Děl. Rádi bychom vás požádali o spolupráci. Jednalo by se opět o napečení perníčků a ten kdo je kreativní a tvořivý a má chuť, může vytvořit jakékoliv dekorativní nebo užitkové výtvory, předměty, výrobky. Ty se za dobrovolný příspěvek budou ve stánku nabízet. Zveme všechny, kteří se chtějí zapojit, a budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Vše můžete přinést na faru do 30. 6. Děkujeme.                               Erika Uhrová

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE A FARNOSTI

ÚKOL PRO KAŽDOU FARNOST: VYTVOŘIT FARNÍ PASTORAČNÍ PLÁN DO KONCE ČERVNA. - Nejde o plán akcí, ale o stanovení cílů a hledání cest.

6) Náš pastorační plán se zakládá na novém přikázání: Jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy. (Jan 13, 34) Plodem a projevem lásky je společenství, v němž můžeme zakoušet Boží přítomnost. Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18, 20) Společenství s Ježíšem uprostřed posvěcuje ty, kdo ho vytvářejí, a ostatním dává příležitost poznat církev a setkat se s Bohem. Spiritualita společenství je základem naší formace a proniká   konkrétní iniciativy a programy. Vede ke vzájemné otevřenosti a úsilí o jednotu v tom, co je podstatné, a k hledání souladu ve sporných otázkách.

 • Jak farnost měnit ve společenství?
 • Jak pomoci lidem poznat svatou tvář církve přes chyby jednotlivých členů církve?
 • Jak rozvíjet spiritualitu společenství?
 • Jak naplňovat jednotlivé iniciativy a programy spiritualitou?
 • Jak rozvíjet otevřenost farnosti a společenství?
 • Jak rozvíjet jednotu farnosti a společenství?
 • Jak hledat soulad ve sporných otázkách?

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a vhodit do schránky na faře.
Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 20/6/2021

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali se mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“

PRIMICE 5 NOVOKNĚŽÍ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

Petr Janíček:     neděle 27.6.2021 v 15:00 v Újezdě u Uničova.

Dominik Kovář: sobota 3.7.2021 v 15:00 v Lidečku.

Filip Hochman: pondělí 5.7.2021 v 15:00 v Kyjově.

Václav Škvařil: úterý 6.7.2021 v 10:30 ve Vyškově.

Michal Staufčík: sobota 10.7.2021 v 15:00 ve Starém Městě u Uherského Hradiště.