Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 15.11. do 21.11.2021 - 46. týden

PONDĚLÍ 15.11.2021 SV. ALBERTA VELIKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 16.11.2021 SV. MARKÉTY SKOTSKÉ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 17.11.2021 PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 18.11.2021 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÝCH BAZILIK SVATÝCH APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA
Dnes mše sv. není
PÁTEK 19.11.2021 PÁTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
SOBOTA 20.11.2021 SOBOTA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 21.11.2021 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
09:00 HN Za farníky

ZAMYŠLENÍ - Nejsme povoláni dělat jen „velké“ věci

Ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako zář oblohy, jako hvězdy na věčné časy. (Srov. Dan 12,3)

Nedávno mi jedna malá skautka vyprávěla, že byla se svou družinkou na výpravě. Byly tam i menší děti, které sotva unesly batoh. „Moc jsem toho pro ně udělat nemohla, tak jsem jim aspoň ten batoh pomohla nést“, řekla tak, že vlastně z jejího pohledu o nic moc nešlo. Možná nás někdy napadnou otázky: Na čem v životě záleží? Co náš svět potřebuje? Jaký bude můj další osud? Dnešní doba je složitá, plná nejistot. Děláme si starosti o budoucnost našich dětí, o budoucnost naší planety, potkáváme se s lidmi, kteří řeší deprese, úzkosti, osamělost… Někdy nás může přepadnout skepse, že proti tomu všemu už nelze ani nic smysluplného dělat. Nejsme ale povoláni až tak dělat „velké věci“, jako spíš mnoho dobrých drobností tam, kde se právě nacházíme. Náš svět nejvíce potřebuje soucit a něhu. Soucit, který pomáhá druhým ulehčovat jejich trápení. Něhu, která pomůže lidem v jejich osamělosti. A pak také spravedlnost. Ne tu naši lidskou, která druhé posuzuje a soudí, ale tu Boží, která je spojena s milosrdenstvím. Mít soucit s druhými lidmi a vidět jejich potřeby je Ježíšův styl. Náš další osud se může vyvíjet podle toho, jak se nám tento styl dostane pod kůži a do jaké míry ho přijmeme za svůj.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Dary na kostel: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dary na Charitu.

- Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

PAPEŽ FRANTIŠEK I NÁM HLÁSÁ EVANGELIUM

Uvykněme si častějšímu vzývání Ducha svatého. Někdo by mohl namítnout: „A jak se vzývá Duch svatý? Umím se totiž modlit k Otci v Otčenáši, dokážu se modlit k Panně Marii ve Zdrávasu, umím se modlit k Ježíši modlitbou ke Kristovým ranám, ale k Duchu svatému? Jaká je modlitba k Duchu?“ Modlitba k Duchu svatému je spontánní, musí se zrodit ve tvém srdci. V obtížných chvílích máš říci: „Přijď, Duchu svatý. Přijď, protože jsem se ocitl v nesnázích, temnotách, nevím co dělat, hrozí mi pád. Přijď, přijď.” Toto je slovo k Duchu svatému. Učme se tak činit jednoduchými slovy, v různých momentech každého dne.    10. 11. 2021, generální audience v Římě

Tato slova papež řekl v katechezi při generální audienci, když mluvil o tom, že nemáme propadat únavě v konání dobra. Ale vždyť my jsme často z mnoha věcí unavení. A právě proto potřebujeme duchovní pomoc a proto se obracíme na Boha. A jak vidíme, není to složité. Jednoduchými ale upřímnými větami máme volat k Duchu svatému.

OTÁZKY A ODPOVĚDI O NAŠÍ VÍŘE UVÁDÍME DO ŽIVOTA

Je v liturgii všechno neměnné?

V liturgii, zvláště v liturgii svátostí, je určitá část neměnná, protože je božského ustanovení, které církev věrně střeží. Existují však části, které je možné měnit; a zde má církev moc a někdy i povinnost přizpůsobit je kulturám různých národů.

Ve slavení svátostí se nemůže měnit jejich podstata (to hlavní a nejdůležitější), ale může se měnit způsob slavení (forma obřadu). Tento způsob slavení ale může upravovat pouze církev jako celek ne tedy jednotlivci. A to se opravdu dělo během celých dějin a děje se to i nyní. Někdy se jedná o velké změny (reforma 2. vatikánského koncilu), ale většinou jsou to drobnější změny. Pokud tedy církev o nějaké změně rozhodne, v poslušnosti víry tato ustanovení přijímáme.

Církevní silvestr pro mladé

 Mládež děkanátu a nivnické spolčo vás srdečně zvou na Církevní Silvestr na téma Star dance - když svatí tančí - který proběhne 27.11.2021 od 19:30 do 00:00 na Orlovně v Nivnici (náměstí Míru 176). Můžete se těšit na taneční battle, just dance, fotokoutek, deskové hry, občerstvení a adoraci. Pro účast na této akci je nutné přihlásit se dopředu přes krátký registrační formulář, který naleznete na plakátu nebo události akce.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 21/11/2021

  1. čtení – Dan 7,13-14

Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.

  1. čtení – Zj 1,5-8

Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil našich hříchů a udělal z nás královský (národ) a kněze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen. Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen. Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.

Evangelium    – Jan 18,33b-37

Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“