Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 24.4. do 1.5.2022 - 17. týden

NEDĚLE 24.4.2022 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
07:30 DN Za farníky
10:30 DN
Na poděkování Bohu za 50 let života, za všechna přijatá dobrodiní, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 25.4.2022 SVÁTEK SV. MARKA, EVANGELISTY
18:30 DN Za +rodiče Zimčíkovy, +manžela, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
ÚTERÝ 26.4.2022 ÚTERÝ 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 27.4.2022 STŘEDA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:30 DN Za +Bohumila a Františku Kročilovi, +rodiče z obou stran, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 28.4.2022 SV. PETRA CHANELA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
PÁTEK 29.4.2022 SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY
18:30 DN Za +Františka Hajducha, Bohumila Machálka, za živé a zemřelé ročníku 1935
SOBOTA 30.4.2022 SV. ZIKMUNDA, MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 1.5.2022 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 DN Za +Marii Řešetkovu, manžela, bratra a sestru, +rodiče a za duše v očistci
10:30 DN Za farnost a obec

ZAMYŠLENÍ – Zemřel kněz …

Zemřel kněz. Výrazný, známý. Jestli ne mladý, tak určitě ne starý. Ten typ, který lidé buď milovali, nebo na něj naráželi – ale rozhodně si ho všimli a museli zapřemýšlet. Zemřel těsně před Velikonocemi. U nás se to rozneslo na Zelený čtvrtek a mnozí z toho byli vedle: že bude chybět – a co teď ty farnosti a co chudák biskup… Protože kněží je málo a my je tak potřebujeme! Poslední komentář k liturgii Zeleného čtvrtku končil slovy, že jsme zváni pobýt s eucharistickým Ježíšem v Getsemanské zahradě (u nás je to vzadu v kostele). Cestou k ní jsem viděl, jak moji bratři a sestry procházejí kolem zadního svatostánku jako vždy. Jako by tam nikdo nebyl. Jenže On tam byl. Jistě, zvyk je zvyk. Ale jaká je láska, kterou překrývá zvyk? Je lidské zapomenout. Ale i kdyby matka zapomněla na své nemluvně, já na tebe nezapomenu (srov. Iz 49,15). Tak nevím… Tak nevím, co chceme. Říkáme, že potřebujeme kněze, aby díky nim byl mezi námi přítomen Kristus zvláště v Eucharistii (KKC 1088). Ale když On mezi námi je, projdeme kolem – bez pozdravu, dokonce bez povšimnutí, o chvilce rozhovoru s ním nemluvě. (Čas nechyběl – ti milí lidé se hned za kostelními dveřmi pustili do rozhovorů velmi živých a dlouhých.) Tak nevím, jestli Pán počtem kněžských povolání neodpovídá na skutečné touhy našich srdcí… Nezkusíme to jinak?

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Sbírka na kněžské platy: 31 500 Kč. Dary na kostel: 2 700  Kč. Pán Bůh zaplať.

- V sobotu 30. 4. má úklid kostela skupina č.3

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 1/5/2022

Ve víře nejde tolik o intelektuální znalost, jako o odvahu opřít se vírou o dobrotu Boží. Kdo takto poznává Boha, dostává od něj nesmírně osobní otázku: Miluješ mne? Co jsi připraven nabídnout pro lásku k Bohu?

  1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41

Po vylití Ducha svatého apoštolové hlásají evangelium. Již jednou byli zatčeni. Konají divy a lidé si toho všímají. Proto je velekněz znovu nechá zatknout, ale oni s pomocí anděla odejdou ze žaláře a ráno zvěstují Krista. Hned jsou opět zatčeni a probíhá výslech.

Velekněz začal apoštoly vyslýchat: „Přísně jsme vám přece přikázali, že v tom jménu už nesmíte učit. Přesto však Jeruzalém je plný toho vašeho učení a chcete na nás přivolat pomstu za krev onoho člověka.“ Ale Petr a ostatní apoštolové na to řekli: „Více je třeba poslouchat Boha než lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když vy jste ho pověsili na dřevo a zabili. Ale Bůh ho povýšil po své pravici jako vůdce a spasitele, aby Izraeli dopřál obrácení a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“ Dali apoštoly zbičovat a zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšově. Pak je propustili. A oni odcházeli z velerady s radostí, že směli pro to jméno trpět příkoří.

  1. ČTENÍ Zj 5,11-14

Kniha Zjevení pomocí barvitých symbolických obrazů líčí skutečné pozadí dějin světa. Ve 4. kapitole ukáže nebe a Boží vládu. V 5. kapitole se na scéně objeví Boží Syn, který přinesl oběť (Beránek). Nebe oslavuje…

Já, Jan, měl jsem vidění a uslyšel jsem hlas velkého množství andělů shromážděných kolem trůnu, bytostí a starců – bylo jich na miliony a stamiliony – a volali silným hlasem: „Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost a sílu, čest, slávu i chválu!“A všechno tvorstvo na nebi, na zemi, v podsvětí i na moři a vše, co je v nich, jsem slyšel volat: „Tomu, který sedí na trůně, i Beránkovi přísluší chvála, čest, sláva i moc na věčné věky!“ Tu ony čtyři bytosti přidaly: „Amen!“ a starci padli na tvář a poklonili se.

EVANGELIUM                 Jan 21,1-19

Vzkříšený Ježíš se ukázal apoštolům ve večeřadle a týden poté opět. Avšak apoštolové nerozumí, co mají dále dělat. Ježíš proto znovu přichází a naznačuje lovem ryb i rozhovorem s Petrem, k čemu apoštoly volá.

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: „Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen nalehko – a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mě více než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ Podruhé se ho zeptal: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“

K ZAMYŠLENÍ

Evangelijní zpráva o zázračném rybolovu podle Jana se odehrává po vzkříšení. Petr Ježíše „poznal“, když museli pravdivě přiznat, že přes veškerou námahu nemají nic. Pán je nejen vede v jejich rybářském počínání, ale především je pozval k hostině jako při Poslední večeři. Teď teprve dostávají učedníci ucelenou představu o Kristově učení, smyslu jeho záměrů. Toto je setkání s živým Bohem a jeho jednáním. Tento Bůh povede církev. Proto až nyní dostává Petr otázku: „Miluješ mě?“ Milovat Boha znamená dát mu všechno… a všechno získat.