Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka minulou neděli: 6 300 Kč. Nemocní darovali na kostel 12 400 Kč. Ostatní dary: 5 000 Kč. Během vánočních svátků bude po delší době při mších velká sbírka na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

§ V předsíni kostela se, prosím, zapište do odpolední služby v kostele na dny 25. – 27. 12., kdy bude kostel otevřený k modlitbě.

§ Na novoroční mše svaté se můžete přihlašovat až od pondělí 28. 12. na faře nebo telefonicky Erice Uhrové (739 080 307).

§ Úmysly na mši svatou na první čtvrtletí roku 2021 můžete dávat vzadu v kostele do krabice.

§ Na podporu časopisu Immaculata si můžete vzadu v kostele koupit knihu Rozjímavý růženec. Alespoň 100 Kč vložte do dřevěné pokladničky. Děkujeme.

§ Přesný program vánočního týdne najdete ve Farním listu.

Horní Němčí – oznámení:

§ Nemocní ze Slavkova darovali na kapli 3 300 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Během vánočních svátků bude po delší době při mších velká sbírka na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

§ Charita děkuje za dary do Adventní potravinové sbírky. Celkem jsme společně nasbírali 745 Kg potravin a drogerie, které budou dál pomáhat potřebným.

§ Přesný program vánočního týdne najdete ve Farním listu.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka minulou neděli: 6 500 Kč. Bůh zaplať!

§ Štěpáni vybírají na kostel a mši svatou v sakristii. Také mládež může přispět.

§ Od pondělí do pátku jsou v 7 hodin ráno v kostele roráty, na které můžete přicházet.

§ Ve čtvrtek a v pátek navštíví kněz nemocné. Pokud máte obavy z nemoci, zavolejte knězi, aby se nestavoval.

Zpovídání: Pondělí, středa a pátek – přede mší svatou – od 16:45 hodin. Sobota: Adorační den: 14 – 15 hodin a přede mší svatou od 17 hodin. Neděle: 14 – 15 hodin a 17 – 18 hodin

§ V sobotu je v naší farnosti Adorační den. Modlíme se za arcidiecézi (tentokrát zvláště za nemocného otce arcibiskupa) a bohoslovce v kněžském semináři. Nejsvětější Svátost bude vystavena ve 14 hodin k osobní adoraci. Do 15 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. (Zpovídá jen jeden kněz – farář.) V 17:30 hodin bude mše svatá, po které bude adorace a svátostné požehnání. Přijďte během odpoledne alespoň na krátkou modlitební chvíli. Zachovávejte hygienická opatření.

§ Bohoslužeb se může účastnit omezený počet osob. Na konkrétní bohoslužbu ve všední den si v předsíni kostela vyzvedněte lístek („místenku“). Na mši svatou v sobotu večer (s nedělní platností) a v neděli je nutné se přihlásit osobně na faře nebo telefonicky Erice Uhrové (739 080 307).

§ Také se od úterý 15. 12. bude zapisovat na vánoční bohoslužby. Vzhledem k omezení počtu osob na mši svaté, se můžete přihlásit jen na jednu bohoslužbu (čtvrtek 24.12. – neděle 27.12.), aby se dostalo na všechny farníky. Na Štědrý den budou dvě „půlnoční“. V 19 a 22 hodin. Hlásit se můžete osobně na faře nebo u Eriky Uhrové. Pokud se budete ozývat telefonicky, je potřeba si vyzvednout „místenku“ v sakristii po rorátech nebo mši svaté. Obsazenost můžete sledovat na webu farnosti.

§ Jako každý rok v adventu i letos vyhlašuje Charita adventní sbírku potravin. Pracovníci Charity budou potraviny vybírat ve čtvrtek 17. 12. v 17:15 – 17:25 hodin na parkovišti před Jednotou.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 4

Horní Němčí – oznámení:

§ Příležitost ke svátosti smíření: čtvrtek – přede mší svatou od 16,30 hodin.

§ Na nedělní mši svatou je třeba se přihlásit u Michala Warchila nebo paní Jiřiny Warchilové.

§ Jako každý rok v adventu i letos vyhlašuje Charita adventní sbírku potravin. Pracovníci Charity budou potraviny vybírat ve čtvrtek 17. 12.  v Horním Němčí v 16:45 – 16:55 hodin u kostela a v 17:00 – 17:10 hodin ve Slavkově před obchodem Hruška (možnost přispět v obchodě i během dne).

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 8 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od pondělí do pátku v 7 hodin bude v našem kostele rorátní pobožnost, která bude vysílaná také ve farním rádiu (AudioKostel).

§ Vypadá to, že omezení počtu osob na mši svaté bude ještě pokračovat několik týdnů (je pravděpodobné, že i přes vánoční svátky). K účasti na konkrétní bohoslužbu ve všední den je nutné si v předsíni kostela vyzvednout lístek („místenku“). Na mši svatou v sobotu večer (s nedělní platností) a v neděli se přihlaste osobně na faře nebo telefonicky Erice Uhrové. Obsazenost můžete sledovat na webu farnosti.

§ Předsíň kostela je otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

§ Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12. 2020. biskupové ČR

§ Na první pátek bude příležitost k osobní adoraci od 14 do 17 hodin. (Dodržujte odstup 2m.) Prosím, nejen členy Eucharistické hodiny, aby se v předsíni kostela zapsali do adorační služby.

§ Svátost smíření lze přijmout 30 minut před každou mši svatou (kromě nedělní hrubé). Na první pátek od 16 do 17 hodin. Je velmi pravděpodobné, že před vánočními svátky nebude hromadné zpovídání. Proto využijte celý advent k přijetí svátosti smíření.

§ Misijní klubko pro vás připravilo od pondělí 30. listopadu Adventní misijní jarmark v obchůdku Zdravé výživy. Více informací ve farním listu.

§ Opět začíná pravidelný úklid kostela. V sobotu uklízí skupina č. 2.

Horní Němčí – oznámení:

· Každý den v 7 hodin ráno se budou na farním rádiu (AudioKostel.cz) vysílat roráty.

· V úterý 1. prosince je v naší farnosti Adorační den. Kostel bude otevřený k osobní adoraci od 13 do 17 hodin (dodržujte odstup 2m). Od 16:30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 17 hodin bude mše svatá.

§ Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12. 2020. biskupové ČR

· Na nedělní mši svatou je třeba se přihlásit u Michala Warchila nebo paní Jiřiny Warchilové.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – Dolní Němčí

– Dušičková pobožnost bude na farním rádiu (AudioKostel) vysílána na slavnost Všech svatých 1. 11. ve 14 hodin a v pondělí 2. 11. v 19 hodin.

– Svátost smíření lze tento týden přijmout v neděli 1. 11. od 16:30 do 17 hodin, v pondělí 2. 11. od 11 do 11:30 hodin, ve středu a pátek od 16:30 do 16:50 hodin v kostele. Prosím o dodržování platných podmínek 6 osob v kostele a rozestupy 2m.

– Mše svaté se konají stále bez účasti věřících. (Pouze rodina, která dala úmysl, v max. poštu 6 osob)

– Ve středu je pohřeb paní Zdeňky Uhrové. Mše svaté v kostele se může zúčastnit pouze nejbližší rodina (10 osob). Ostatní se za zemřelou pomodlete soukromě.

– Vždy, když uslyšíte znít všechny 3 zvony, žehnám před kostelem Nejsvětější svátostí všem ve farnosti, zvláště nemocným. Když bude mše svatá, svátostné požehnání tímto způsobem udělím na konci mše svaté.

– Dar na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – Horní Němčí

– Dušičková pobožnost bude na farním rádiu (AudioKostel) vysílána na slavnost Všech svatých 1. 11. ve 14 hodin a v pondělí 2. 11. v 19 hodin.

– Mše svaté se konají stále bez účasti věřících. (Pouze rodina, která dala úmysl, v max. poštu 6 osob)

– Dar na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad.

Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

– Po změně času budou večerní mše svaté v 17:30 hodin.

– Mše svaté se konají bez účasti věřících. (Pouze rodina, která dala úmysl, v max. poštu 6 osob)

– Ti, kteří se nemohou bohoslužby zúčastnit, jsou dispenzováni od fyzické účasti na nedělní mši svaté.

– Bohoslužby budou ve všední den vysílány přes AudioKostel a v neděli také na Facebooku.

– Vždy, když uslyšíte znít všechny 3 zvony, žehnám před kostelem Nejsvětější svátostí všem ve farnosti, zvláště nemocným. Když bude mše svatá, svátostné požehnání tímto způsobem udělím na konci mše svaté.

– Svátost smíření lze tento týden přijmout v pondělí, středu a pátek od 16:30 do 16:50 hodin v kostele.  Prosím o dodržování platných podmínek 6 osob v kostele a rozestupy 2m.

– Předsíň kostela bude přes den otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

– AudioKostel opět ve 20 hodin vysílá modlitbu růžence za ukončení pandemie.

– Účast na pohřbu pouze 10 lidí z rodiny.

– V “dušičkovém” týdnu nebude žádná společná pobožnost na hřbitově. Pokud to situace dovolí, bude někdy během měsíce listopadu.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. V České republice je tato možnost již od 25. 10. 2020.

Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.