NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Nepochybuji, že Bůh volá na každého z nás

Bůh přišel, zastavil se a volal jako dříve: „Samueli, Samueli!“ A Samuel řekl: „Mluv, tvůj služebník poslouchá.“ (1 Sam 3,10)

Bůh volal Samuela. Promlouval k němu, ale Samuel byl nejprve zmatený a chodil za knězem Elim domnívaje se, že ho volal on. Stalo se to několikrát po sobě, než Elimu přišlo na mysl, že chlapce asi volá Bůh a dal mu dobrou radu. Až tě zavolá příště, řekni: „Mluv Bože, tvůj služebník naslouchá.“

Nepochybuji o tom, že Bůh volá i ke každému z nás, ale možná si říkáme: „A co by po mně mohl chtít, navíc já nic neslyším. A stejně nevím, k čemu by mě mohl volat. Nic zvláštního neumím, nemám žádné extra nadání nebo schopnosti, tak to raději nechám být, stejně bych mu k ničemu nebyl/a.“

Možná jeho volání slyšíme, ale tak trochu panikaříme. „Něco po mně chce, to je hrůza, vždyť už nezvládám dělat nic navíc! Nevím, kam dřív skočit, a ještě bych měl/a odpovídat na Jeho volání. Na to vážně nemám čas (síly, odvahu, …)!“

Také můžeme Boží volání slyšet, mít v sobě touhu jeho volání vyhovět, ale vůbec nevíme, jak na to. Nevíme, k čemu jsme vlastně voláni a co bychom měli dělat a točíme se v bludném kruhu.

Ať už to máme v našich životech jakkoliv, stále je aktuální Eliho rada: „Řekni Mu mluv, tvůj služebník poslouchá.“ To je vše. Nemusíme se hned někam hnát, ani panikařit, že nevíme, co a jak. Stačí naslouchat a být trpělivý. Pokud se snažíme naslouchat, Bůh sám nás povede, bude s námi a nedopustí, aby naše snaha přišla nazmar.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

· Ročník 1940 daroval na kostel 1 100 Kč. Ostatní dary: 3 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Protože příští neděle je Neděle Božího slova (vyhlášeno papežem Františkem) bude příští neděli celonárodní sbírka na České katolické biblické dílo (www.biblickedilo.cz) Dar v označené obálce můžete během tohoto týdne vhodit do farní schránky. Pán Bůh zaplať!

· Ještě i tento týden je minimální počet účastníků bohoslužeb.

· Příležitost ke svátosti smíření – půl hodiny před každou večerní mší svatou.

VAKCÍNA PROTI COVID-19

Ohledně očkování proti viru Covid –19 a debatám o původu vakcíny odpověděla Kongregace pro nauku víry a svým podpisem potvrdil papež František 21.12.2020, že je morálně přípustné nechat se očkovat i při pochybnostech. Žádná povinnost ověřování historického či vědeckého původu nových vakcín, ze strany očkovaného, není stanovena… Papež František i emeritní papež Benedikt XVI. již byli očkováni.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 24/1/2021

Začínáme číst evangelium od začátku a připomínáme si události z počátku Ježíšova veřejného vystoupení. Jedním z prvních impulzů bylo povolání učedníků. Nejen tehdy, ale i dnes Pán povolává následovníky. Lze tak dnes obnovit své rozhodnutí pro Krista a modlit se za ty, kteří váhají.

1. ČTENÍ Jon 3,1-5.10

Kniha Jonáš je koncipována jako literárně promyšlená novela. 1. scéna: Prorok je vyzván Bohem, aby hlásal obrácení v nepřátelském hlavním městě Ninive. Jonáš ale utekl před Bohem, ztroskotá, klesá až na dno… 2. scéna: Nové Boží povolání, jak ukazuje náš text.

Hospodin oslovil Jonáše: „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno!“ Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí. Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil.

2. ČTENÍ 1 Kor 7,29-31

První list Korinťanům je odpovědí na několik různých otázek položených Korinťany. Sedmá kapitola odpovídá na problematiku manželství a celibátu. Tehdejší křesťané předpokládali, že Pán brzy přijde, a manželství ani plození dětí již není důležité.

Říkám, bratři, toto: Čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí.

EVANGELIUM Mk 1,14-20

Markovo evangelium začíná ihned popisem činnosti Jana Křtitele a Ježíšova křtu. A následuje povolání učedníků. Marek je v popisu událostí velmi stručný až schematický.

Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.

ZAMYŠLENÍ

Boží království není žádný politický systém. Je to označení všeho, kde vládne Bůh – času, prostoru, událostí a především lidských srdcí. Blízkost jeho království platí stále. Stačí se jen obrátit za ním. I dnes říká Pán: „Pojď za mnou!“ To není jen pokyn mladým, kteří hledají, co se životem. To je výzva každému člověku, tedy dnes i nám.