Nedělní ohlášky: 16/7/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Ročník 1934 daroval na kostel 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Ve středu je po mši svaté zkouška kostelního sboru. § V sobotu večer je mše s nedělní platností a v neděli je v 9 hodin procesí ke kapli sv. Anny, kde bude mše svatá. § V sobotu 29. července 2017 budou ve farním kostele ve Vlčnově oddáni pan Michal Stojaspal, bytem Dolní Němčí, a slečna Lucie Pešlová, bytem Vlčnov. Pokud byste věděli o překážce, která by jim bránila přijmout svátost manželství, oznamte to knězi. § V sobotu má úklid skupina č. 6 Horní Němčí – oznámení: § Dary na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

Triduum v červnu

Triduum červen 2017 V skupince modliteb matek jsme se zamysleli, jak pojmenujeme a naplníme triduum. Oslovili jsme Ducha svatého a rozhodli jsme se věnovat tyto tři dny Duchovní obnově rodin. Chtěli jsme se pomodlit za duchovní obnovu rodin, protože  vidíme a cítíme,  jak  stále více je znevažována rodina. Rodina je  základní potřeba každého člověka pro šťastný a radostný život, který jsme dostali jako dar od Boha ve křtu, kdy jsme se stali Božími dětmi. Bůh nabízí svou lásku všem lidem, proto jsme společně prosili za všechny rodiny. Aby rodina byla vždycky jistým přístavem, který naše děti chrání před různými bouřemi v našich životech. V pátek jsme se zaměřili na hříchy dětí vůči rodičům. Prosili jsme za děti, které si často neuvědomují své … Čtěte celý příspěvek ….